logo Helse Sør-Øst
Flere ansatte i forskjellige uniformer

Pasientsikkerhet - viktig for deg, viktig for oss

Årlig  arrangerer Helse Sør-Øst pasientsikkerhetsuke. 16. september har vi et felles arrangement for alle sykehus og helseforetak i regionen og resten av uka er det en rekke lokale aktiviteter. Målet med pasientsikkerhetsuka er å heve bevisstheten om forebygging og reduksjon av risiko, uønskede hendelser og skader hos pasienter som mottar helsehjelp.

Meld deg på
Pasientsikkerhetsukas digitale fellesarrangement 
mandag 16. september 2024

Lær mer om topplederes sentrale rolle i arbeidet med pasientsikkerhet, om  innovative arbeidsmetoder, ny teknologi, og betydningen godt arbeidsmiljø har for pasientsikkerhetsarbeidet.
Den 16. september er en felles pasientsikkerhetsdag dag hvor alle helseforetak/sykehus deltar med innlegg.

For fjerde gang skal det deles ut tre forbedringspriser. Det er meldt inn 20 forbedringsarbeider til nominajonskomiteen. 

Du kan melde deg på hele eller deler av dagen her  Påmelding
Når du har meldt deg på, får du etterhvert en møteinnkalling i Outlook.

Arrangementet kan også ses i opptak.

Program 

Administrerende direktør Terje Rootwelt ønsker velkommen

Terje Rootwelt
Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

Kvalitet først: Proaktiv, helhetlig og integrert virksomhetsstyring  -  hvordan få det til?

Hvordan Vestre Viken jobber med å forbedre virksomhetsstyringen. Prosjekt Ventidsløftet vil bli benyttet som case for teste modell for virksomhetsstyring.

En collage av en kvinne
v/ Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør,
Åse Lexberg rådgiver medisin kvalitetsavdelingen,
Ida W. Rømuld spesialrådgiver kvalitetsavdelingen Vestre Viken HF

Pasientsikkerhet i praksis - 
Pasientsikkerhetsvisitt og hospitering  

Pasientsikkerhetsvisitter er nyttige og lærerike, og gir ledere mulighet for direkte kommunikasjon med fagpersoner. Målet er å øke bevisstheten om pasientsikkerhet på alle nivåer i virksomheten. I Sykehuset Innlandet gjennomfører administrerende direktør i tillegg hospitering i sykehusene for å bli kjent med ansatte og avdelinger på en annen måte.

Alice Beathe Andersgaard
v/ Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF

«Hva er viktig for deg?»-visitter

For å skape det vi kaller «pasientens helsetjeneste», er det viktig at pasienten får en tydelig stemme inn og slipper til med egne verdier, meninger og bekymringer, og ikke bare «er» sykdommen sin. På Ahus tar direktøren ved kirurgisk divisjon jevnlige visittrunder der hun spør pasientene om hva som er viktig for dem.

En kvinne som smiler til kameraet

v/ Anne Karin Lindahl, direktør ved kirurgisk divisjon, Ahus

 

"Der skoen trykker" 

Et nærbilde av en kvinne som smiler
Cecilie Aronsen Opdan

Der skoen trykker‘ er utviklet av og for sykehussektoren og hjelper arbeidsgiver til å sikre et helsefremmende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og verneombud. 

Programmet er rettet mot ledelse, strukturert partssamarbeid og direkte medarbeiderinvolvering. Et godt arbeidsmiljø er ikke bare viktig for de ansatte, det er også avgjørende for pasientsikkerheten.

v/ Cecilie Aronsen Opdan, programleder bransjeprogrammet,Spekter

Lovisenberg sykehus

Ledelse og arbeidsmiljø

v/ Klinikkdirektør Inge Skråmm, ortopedisk klinikk, Ahus

 

Konkrete tips i en travel arbeidshverdag

Radiologisk avdeling Flekkefjord/Kristiansand forteller hvordan de bruker poster og rebusløp i avdelingen. Dette fører til et trygt og engasjerende arbeidsmiljø og økt faglig kompetanse på viktige temaer.

v/ Helene Dahl, kvalitetskoordinator ved Radiologisk avdeling Kristiansand og Flekkefjord, Sørlandet sykehus

 

Mikropauser 

Forbedringsarbeid med fokus på håndtering av arbeidsrelatert stress hos ansatte på en medisinsk sengepost. Samarbeid mellom avd. HMS og arbeidsmiljø

En kvinne som smiler til kameraet
v/ avdelingssykepleier Anne-Line Didriksen Nygård​, Sykehuset Innlandet HF

 

og avd.Kvalitet og Pasientsikkerhet. Innovativt forbedringsarbeid. 

 

Pasientsikkerhet og kunstig intelligens​
Muligheter og utfordringer

KI er så potent verktøy at vi er forpliktet til å ta det i bruk. Vi har et stort ansvar for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet, og derved å bygge tillit til verktøyet.

En mann iført hvit frakk
Joachim Thorkildsen, ass. Fagdirektør, Stab medisin og helsefag, Vestre Viken HF
En mann med briller
Jon Haakon Malmer-Høvik, avdelingssjef 
Bilde, Klinikk 
Medisinsk diagnostikk, Vestre Viken HF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liten robot med store ringvirkninger

Et nærbilde av en kvinne som smiler
Maren Anne Røed, prosjektleder Teknologi og E-helse, STHF

Hvordan kan en liten robot bidra til økt pasientsikkerhet? Sykehuset Telemark har ansatt regionens første kliniske robot som rydder i ventelister og bistår med å avslutte pasientforløp for de som ikke lenger har behov for oppfølging. Ventelistene i spesialisthelsetjenesten er lange, antall løftebrudd øker, pasientbehandling utsettes og helsepersonell blir frustrerte. Roboten er utviklet ved hjelp av RPA-teknologi (Robotic Prosess Automation) og den skaper store ringvirkninger. I denne sesjonen vil Sykehuset Telemark dele erfaringer fra utviklingsprosessen og resultater fra den første perioden med den digitale medarbeideren Robot Henriksen.

Ann Iserid Vik-Johansen, Seksjonsleder øre, nese, hals – Kirurgisk klinikk 

 

Digital hjemmeoppfølging sårbehandling

Kroniske sår kan være utfordrende både for pasienter og helsepersonell. Det bidrar til bedre oppfølging og behandling når helsepersonell i kommunen og spesialisthelsetjenesten kan ha dialog via videokonferanse hjemme hos pasienten

To kvinner som står sammen
v/ Ingebjørg Irgens, overlege og Hilde Sørli, delprosjektleder, ved Sunnaas sykehus HF

Oppgavedeling med forbedringsmetodikk i Tørn-programmet​

Det nasjonale Tørn-programmet for helse- og omsorgstjenesten ble iverksatt høsten 2023 med mål om kvalitetsutvikling gjennom endring av arbeids- og organisasjonsformer og oppgavedeling. Helse Sør-Øst bruker blant annet læringsnettverk som metode for oppgavedeling  i Tørn-programmet, basert på forbedringsmetodikk. Læringsnettverket bidrar til forbedringskunnskap for ledere og medarbeidere, forankring og en kultur for forbedring, samt økt engasjement. Læringsnettverket bidrar til erfaringsdeling og samarbeid på tvers av organisasjonene.

Spesialrådgiver Kjerstin S Bjerck, Mari Helland Frøysnes fra Sørlandet sykehus og  Diakonhjemmet

Behovsstyrt poliklinikk

Fra kalenderstyrt til behovsstyrt oppfølging. Se pasientene som trenger det mest, spar friske pasienter for oppmøte og frigjør kapasitet på poliklinikken​.

En person med langt hår smilende
Elise a. Omland, rådgiver og prosjektleder i seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet Sørlandet Sykehus HF
En mann med briller
Germund Glendrangem, analysesjef Sørlandet Sykehus HF

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling i pasientenes nærmiljø - SPIS Ambulant team

Tradisjonell behandling virker ikke alltid. Et nytt tilbud hvor sykehuset kommer ut der pasienten lever sitt liv viser svært gode resultater.

v/ Merete Lund Hulaas, seksjonsleder tverrfaglig team ved spiseforstyrrelsespoliklinikken Sykehuset i Vestfold HF​

Bilde av de ansatte i det ambulante teamet for spiseforstyrrelser

 

 

Erfaringsspesialist i FACT - Brukermedvirkning og helsekompetanse

En kvinne med blondt hår
v/ Mari Dahl Røilid, spesialkonsulent FOU-avdelingen, Vestre Viken HF

 

Foredraget vil vise frem det viktige arbeidet erfaringsspesialistene gjør i FACT-teamene, og betydningen det har for pasienter og pårørende​.

 

 

 

 

 

 

 

Innlegg fra Sykehuset Østfold: BlodTrans
- App som verktøy ved blodtransfusjon

Pasientsikkerheten ved blodtransfusjoner forbedres ved bruk av appen BlodTrans til kontroll av pasient og blodprodukt. I tillegg effektiviseres prosessen ved at id-kontrollen går raskere, og kan gjennomføres av kun én sykepleier.

v/ Sykepleiere fra Kreftavdelingen

Vinnere av forbedringsprisen 2024

En mann i dress
Presentasjon av prisvinnerne v/ Ulrich Spreng, direktør medisin og helsefag Helse Sør-Øst RHF

For fjerde gang skal det deles ut forbedringspriser i Helse Sør-Øst for sykehusenes arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 

Prisene deles ut til fagmiljø/grupper eller til enkeltpersoner, som gjennom systematisk arbeid over tid har forbedret pasientsikkerhet og kvalitet. Resultatene skal være dokumenterte og basert på målinger over tid. 

Arbeidet vurderes ut fra disse målsettinger i Regional delstrategi pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring: 

  • Redusere risiko for pasientskader
  • Redusere uønsket variasjon i tilbud og kvalitet på tjenestene

Det deles ut tre priser: en pris á 100 000 kroner og to priser á 50 000 kroner. 

Prisvinnerne vil kort presentere sitt arbeid.

 

Regional veileder - forebygging av selvmord i somatiske enheter

​Sykehuset Telemark er pilotsykehus for innføring av veilederen. Hør om hvordan akuttmottakene i Skien og på Notodden jobber systematisk med å innføre veilederen for å gi pasienter med selvskading og etter selvmordforsøk bedre oppfølging og tryggere tjenester.

v/ Cathrine De Groot, spesialrådgiver i kvalitetsavdelingen, Sykehuset Telemark HF


Nytt lavterskeltilbud for unge med  psykososiale utfordringer 
– Ung Arena +

Fagfolk fra flere offentlige tjenester og frivillige samles for gi rask og samtidig hjelp til ungdommer som trenger det. Tjenesten er utviklet gjennom samskaping og samhandling.

v/ Kari Marthinsen, prosjektleder og Ungdomsrådet Sykehuset i Vestfold

 

Hvordan jobber vi med hjemmesykehus?

En person som smiler for kameraet
Benedicte Skirbekk, Klinikksjef Nic Waals 
Institutt i Lovisenberg Diakonale Sykehus


Alvorlig psykisk syke barn og unge i Oslo kan nå få behandling hjemme sammen med sin familie. Dette er mulig gjennom hjemmesykehus i regi av Lovisenberg Diakonale Sykehus. Front-teamet gir et raskt og intensivt tilbud til barn i Oslo med store psykiske helseutfordringer. Målgruppen er barn og unge i aldersgruppen 4-14 år i alvorlige kriser og med mulig psykopatologi med akutt forverring/raskt funksjonsfall. Eksempler på tilstander er psykose, alvorlige traumereakjsoner og suicidalitet.

 

 

 

 

 

 

Pasientsikkerhet i spesialisert hjemmesykehus
- Erfaringer fra regional seksjon for psykiatri, utviklingshemming/autisme

En mann med et rett ansikt
Arvid Ro

 

Ved å utrede pasientermed utviklingshemming og psykisk sykdom hjemme kan vi få bedre forutsetninger for å gi riktig behandling til den enkelte. PUA-Hjemmesykehus - er et prosjekt i Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA), Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus (OUS).

v/ Arvid Ro; vernepleier med spesialutdanning

Spesialisert hjemmesykehus, Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemming/autisme
Avdeling Psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF

 

 

Safe Brain Initiative; hjernehelse i fokus

Safe Brain Initiative er et nyopprettet kvalitetsregister i OUS som ser på både individuelle og gruppemålinger av narkosedybde. Individualisering av narkosedybde gjennom bruk av EEG setter fokus på pasientens hjernehelse med mål om bedret pasient tilfredshet og færre postoperative komplikasjoner som eksempelvis akutt forvirring. Pasienten involveres i større grad gjennom hele sitt operasjonsforløp og vi ønsker å presentere noen av målingene som samles gjennom Safe Brain Initiative til bruk i videre kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid.  

En mann og kvinne
v/ Ivan Jonassen Rimstad, overlege anestesi og leder SBI Norge
Marianne Stave, overlege anestesi Avdeling for anestesi og intensivmedisin, Ullevål Oslo universitetssykehus HF

Avslutning

V/ administrerende diretør Helse Sør-Øst RHF Terje Rootwelt

 

Med forbehold om endringer

 

Sist oppdatert 21.06.2024