logo Helse Sør-Øst
Diagram, ringdiagram

Miljø og samfunnsansvar

Samfunnsansvar og det å være ansvarlige virksomheter handler om hvordan vi i spesialisthelsetjenesten løser samfunnsoppdraget vårt, i samspill med andre. Hvordan påvirker vår virksomhet mennesker, miljø og samfunn?

Spesialisthelsetjenesten forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet, og vi har en plikt overfor samfunnet som helhet å forvalte disse ressursene på en bærekraftig måte.

Staten stiller krav og forventninger til at virksomhetene de eier skal opptre ansvarlig, være ledende i sitt arbeid med å ivareta menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, redusere sitt klima- og miljøavtrykk, samt forebygge økonomisk kriminalitet som for eksempel korrupsjon og hvitvasking av penger. Statlige virksomheter skal være ledende i arbeidet med samfunnsansvar.

Dette er nedfelt i Eierskapsmeldingen: Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap, St.6 (2022-2023).

Å være en ansvarlig virksomhet betyr å påta seg det ansvar som forventes av oss for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av vår virksomhet.

Årsberetning og regnskap, samfunnsansvar 2023

Helse Sør-Øst RHF gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer og krav i åpenhetsloven. Her kan du lese vår redegjørelse for samfunnsansvar:

Redegjørelse for samfunnsansvar Helse Sør-Øst (PDF)

Sist oppdatert 25.06.2024