logo Helse Sør-Øst

Ny sikkerhetspsykiatri, informasjon om aktiviteter og fremdrift

Ny sikkerhetspsykiatri gir informasjon om aktiviteter og fremdrift gjennom nyhetsbrev på e-post og via nettsidene til prosjektet. Her finner du mye informasjon, påmelding til nyhetsbrev og (på nyåret) lenke til en ny presentasjonsfilm.

Publisert 18.12.2023
En stor bygning omgitt av trær
Bilde: Illustrasjon av Ny sikkerhetspsykiatri

Ny sikkerhetspsykiatri

Offisiell byggestart ble markert 9. oktober.

Mye av sprengningsarbeidet er gjennomført, men som vi har informert om tidligere, vil det bli perioder med sprengning, pigging og peling gjennom kommende halvår.

Anleggsområdet er inngjerdet, men i samråd med Ila borettslag er turstier ivaretatt for fri ferdsel både i nordvest og i sør over Skutebekken.

I løpet av vinteren vil det etableres en ny vannledning fra kommunens tilknytningspunkt ved Ankerveien, over dyrket mark, til byggeplassen.

Gartneri

Som erstatning for det gamle gartneriet bygges det nå et nytt nord for fengselet. Her blir det god adkomst for besøkende, og tilsvarende mindre trafikkbelastning for naboer i sør når dette står ferdig sommeren 2024.

Testbygg

Nord på byggeplassen blir det reist et midlertidig bygg med et pasientrom, bad og korridor i målestokk 1:1. Her vil vi teste ut løsninger for konstruksjon, overflater, inventar, tekniske føringer mv., og bruke læringspunkter inn i hovedbygget senere. Testbygget blir fjernet i forbindelse med utomhusarbeider mot slutten av byggeprosjektet.

Arbeidstid

På byggeplassen er arbeidstiden fra 07.00 – 19.00 mandag til torsdag, men særlig støyende arbeider starter kl 08.00. På fredager er det generelt lav anleggsaktivitet som avsluttes senest kl 16.00. Det er ikke planlagt med arbeider i helgene, men hvis behovet oppstår, vil dette varsles på forhånd til nærliggende naboer.

Transport

Som byggherre er vi ansvarlige for alle deler av byggeprosessen, men er særlig oppmerksomme på arbeider med mulig risiko. Derfor følger vi tett opp alle forhold knyttet til anleggstrafikk til/fra vår byggeplass. Det stilles bl.a. strenge krav til alle underentreprenører, og det er et selvsagt krav at all transport skjer hensynsfullt og innenfor Lov om vegtrafikk.

For å redusere transport og miljøpåvirkning, bruker prosjektet mye av massene lokalt til ulike midlertidige og permanente formål. For ytterligere å redusere transportbehov, er det også etablert mobile knuseverk på byggeplassen for å redusere ut- og inntransport av steinmasser.

Salting av transportveien er avtalt med Bærum kommune. Dette vil bekostes av prosjektet og gi bedre føreforhold til beste for alle brukere og naboer.

Prosjektet er i dialog med veimyndigheter for å kunne regulere trafikken over Østernbekken med skilting i den hensikt å oppnå en tryggere ferdsel over brua.

Jul på anlegget 

Fra fredag 22.desember til tirsdag 2. januar vil byggeplassen være stengt. Vi kommer med nye informasjonsskriv neste år, men benytter anledningen til å ønske alle naboer en riktig god jul! Vi ser frem til et godt samarbeid med dere alle frem til vi overleverer prosjektet til Oslo universitetssykehus i desember 2026.

 

Med vennlig hilsen,
Bjørn Hauge

Prosjektdirektør, Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon