logo Helse Sør-Øst
Et stort grønt felt med trær og bygninger i bakgrunnen

Naboer

I årene frem til 2026 skal det bygges ny sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum. Et nytt bygg for sikkerhetspsykiatri vil gi betydelig bedre fasiliteter innen psykisk helsevern, tjenestetilbud til pasienter og pårørende og bedre arbeidsforhold for ansatte.

Det er store behov for nye moderne sykehusbygg i Oslo. Oslo universitetssykehus (OUS) er blant sykehusene med eldst bygningsmasse i Norge.

Innen sikkerhetspsykiatri gjelder dette spesielt bygget til Regional sikkerhetsavdeling (Dikemark/Granli, byggeår 1923), men Lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) og regional seksjon psykiatri og psykisk utviklingshemning/autisme (PUA) har heller ikke lokaler som oppfyller dagens materielle krav. I tillegg til behovet for fornyelse av bygningsmassen, viser befolkningsframskrivinger for hovedstadsområdet og region at det må planlegges for økt kapasitet innen sikkerhetspsykiatri. Videre har Oslo universitetssykehus HF behov for å slå sammen likeartet aktivitet for å bedre kvalitet i pasientbehandlingen, effektivisere drift og for å videreutvikle gode helsetjenester. Virksomhetene innen sikkerhetspsykiatri er i dag spredt mellom flere bygninger på Dikemark (Asker) og flere adresser i Oslo. En samlokalisering av tre kliniske fagmiljøer og et regionalt kompetansesenter vil gi store muligheter for samarbeid om ressurser, kompetanse og bedre rammer for forskning og fagutvikling.

Disse punktene danner det vi kaller «prosjektutløsende faktorer» for ny sikkerhetspsykiatri.

Et samlet fagmiljø har gjennom en lang planprosess anbefalt å plassere ny sikkerhetspsykiatri på Ila. Det er flere grunner til dette, men en vesentlig faktor er tilgang til natur. Fra forskning og erfaringsbaserte retningslinjer (Konseptprogram – lokaler for psykiatri) er kontakt med natur svært viktig, både som utsikt og som tilgjengelig miljø for avspenning, distraksjon og fysisk aktivitet. Ved en plassering på Ila vil man utvikle et variert og stimulerende utemiljø for pasienter – både for generelt velvære, reduksjon av stress og som en terapeutisk arena.

Også for personalet er tilgang til natur høyt verdsatt, og kan fungere positivt på arbeidsmiljø og profesjonell kommunikasjon.

Nærhet til Ila fengsel og forvaringsanstalt er også et viktig argument for plasseringen på Ila. Det er klare skillelinjer (lovgrunnlag og formål) mellom kriminalomsorg og sikkerhetspsykiatri, men også mange fagområder der man har stor nytte av samarbeid og kompetansedeling. Mange innsatte mottar fengselspsykiatrisk behandling fra sykehuset, og det er et stort potensial for fag- og kompetanseutvikling mellom virksomhetene.

 

Byggingen av ny sikkerhetspsykiatri gjennomføres fra høsten 2023. Bygget er planlagt å stå ferdig og klar for bruk ultimo 2026. Mer informasjon om fremdrift og milepæler kan ses her: Fremdrift 

Sist oppdatert 18.12.2023