logo Helse Sør-Øst

Andre tiltak

Noen tiltak har betydning for flere av innsatsområdene og beskrives samlet her.

Kompetansetjeneste for habilitering 

Helse Sør Øst vurderer å omstille den regionale kompetansetjenesten for barnehabilitering slik at voksenhabilitering inkluderes og kompetansetjenesten kan ivareta hele livsløpet.

 

Medvirkning, opplæring og helsekompetanse 

Pasient- og pårørendeopplæring skal være en integrert del av behandlingen i spesialisthelsetjenesten og skal inngå i hele pasientforløpet, tilpasset den enkeltes behov. Å styrke familien til brukere med habiliteringsbehov i et livsløpsperspektiv er av stor betydning både for pasienten og for pårørende. 

I Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst er det et uttalt mål å styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering. Fagplanen må innenfor hvert innsatsområde følge opp disse prioriteringene når det gjelder pasienter og pårørende som er i kontakt med habiliteringstjenesten. Det kan være behov for egne tiltak for å sikre likeverdig helsehjelp til pasienter og pårørende med minoritetsspråklig bakgrunn.

 

Forskning og tjenesteutvikling

I følge Regional utviklingsplan 2040 er habilitering et område hvor det kan være nødvendig å gjennomføre dedikerte satsninger på forskning. 

Helse Sør-Øst RHF bør styrke satsingen på forskning, fag- og tjenesteutvikling innen innsatsområdene i fagplanen, blant annet gjennom målrettede utlysninger. 

I fagplanen for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er ett av tiltakene: Utarbeide en plan for forskning og gjennomføring av prosjekter innen området nevroutviklingsforstyrrelser og samtidige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Habiliteringstjenestene må involveres i gjennomføringen av dette tiltaket.

 

Sist oppdatert 14.09.2023