logo

Andre tiltak

Noen tiltak har betydning for flere av innsatsområdene og beskrives samlet her.

Medvirkning, opplæring og helsekompetanse 

Brukermedvirkning er både en rettighet og et viktig virkemiddel for å utvikle gode tjenester. Pasientene skal delta i beslutninger som omhandler egen helse for å kunne ta informerte valg om hvilke helsehjelp som skal gis og hvordan de ønsker å motta helsehjelpen. 

Pasient- og pårørendeopplæring skal være en integrert del av behandlingen i spesialisthelsetjenesten og skal inngå i hele pasientforløpet, tilpasset den enkeltes behov. Å styrke familien til brukere med habiliteringsbehov i et livsløpsperspektiv er av stor betydning både for pasienten og for pårørende. 

I Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst er det et uttalt mål å styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering. Fagplanen må innenfor hvert innsatsområde følge opp disse prioriteringene når det gjelder pasienter og pårørende som er i kontakt med habiliteringstjenesten. Det kan være behov for egne tiltak for å sikre likeverdig helsehjelp til pasienter og pårørende med minoritetsspråklig bakgrunn.

 

Standardisering og faglige retningslinjer

Helse Sør-Øst RHF gir mandat til en arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for standardisering og faglige retningslinjer innenfor fagplanens innsatsområder. Det skal vurderes hvilke type veiledende produkter det er nødvendig å utarbeide, og legge en plan for hvordan retningslinjer og andre faglige ressurser skal utarbeides, implementeres og holdes oppdaterte. Samarbeid med andre helseregioner i dette arbeidet kan vurderes.  

 

Kompetansetjeneste for voksenhabilitering 

Helse Sør-Øst RHF setter ned en arbeidsgruppe som skal utrede etablering av en kompetansetjeneste for voksenhabilitering som blant annet skal bidra til fagutvikling, kompetansehevning og utarbeidelse av faglige retningslinjer og/eller behandlingslinjer. Det skal legges frem en egen sak til beslutning i HSØ. 

 

Forskning

I arbeidet med gjennomføringen av fagplanen bør det identifiseres nærmere hvilke områder det er behov for mer forskning, og Helse Sør-Øst RHF bør styrke satsingen på forskning innen innsatsområdene, blant annet gjennom målrettede utlysninger.

Sist oppdatert 14.09.2023