logo Helse Sør-Øst
Smilende middelaldrende mann og dame med en ungdom med downs syndrom

Habilitering

Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at spesialisthelsetjenesten tilbyr sine innbyggere spesialisert habilitering. Helseforetakene i regionen har egne avdelinger som gir tjenester til pasienter som har behov for habilitering i spesialisthelsetjenesten. 

Pasienter med behov for habilitering i spesialisthelsetjenesten har medfødt eller tidlig ervervet (før 18 år) funksjonsnedsettelse og/eller utviklingsforstyrrelse. Symptombildet er ofte sammensatt og krever en grundig og tverrfaglig vurdering og kunnskap om hva som er virksomme tiltak. Habiliteringstjenestene ytes som oftest poliklinisk eller ambulant. Spesialisthelsetjenesten har også en veiledningsplikt overfor kommunene når det gjelder helsemessige forhold hos pasientene.​

Prioriteringsveilederne for habilitering i spesialisthelsetjenesten gir en oversikt over ulike tilstander som gir rett til spesialisert habilitering

Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten (helsedirektoratet.no)​​​Helsenorge​ kan du finne informasjon om ulike tilstander og diagnoser som kan være årsak til at personer henvises til habilitering i spesialisthelsetjenesten.               ​

 
Nettsiden til Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering inneholder nærmere informasjon om tjenestetilbud og behandlingssteder i regionen, både offentlige og private.

Henvisning til habilitering i spesialisthelsetjenesten skal sendes det enkelte helseforetak/behandlingssted.  

Det er laget sjekklister til hjelp for de som skal henvise for å sikre at henvisningene har riktig og tilstrekkelig informasjon, slik at tjenestene kan gjøre en rettighetsvurdering.

Det forventes som regel at det er gjort en tverrfaglig vurdering i kommunen før henvisning og at informasjon om denne utredningen følger henvisningen.

Hvis du har spørsmål knyttet til habiliterings- eller rehabiliteringstjenester i helseregion Sør-Øst, kan du ringe telefonnummer 800 30 061  mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Telefontilbudet er for pasienter, pårørende og helsepersonell. Det er regional koordinerende enhet som har ansvar for ReHabiliteringstelefonen. ​

Sist oppdatert 10.01.2023