logo Helse Sør-Øst

Innsatsområde i fagplan for habilitering

Psykisk helse

Det er nødvendig å styrke psykisk helsehjelp til barn, ungdom og voksne med ulike funksjonsnedsettelser. En nødvendig styrking innebærer kompetanseheving og bedre samarbeid i tillegg til ressursøkning.

Pasienter med medfødt og tidlig ervervet funksjonsnedsettelse har økt risiko for psykisk uhelse og for å utvikle psykiske plager og lidelser. De kan rammes av de samme psykiske lidelsene som befolkningen for øvrig, men symptomer på psykiske lidelser kan komme til uttrykk på annen måte, på grunn av manglende språk og vansker med å sette ord på tanker og følelser. 

Habiliteringstjenesten har et særlig ansvar for å forebygge psykisk uhelse hos sine pasientgrupper og for å avdekke symptomer på psykisk lidelse og viderehenvise pasienter til psykisk helsevern for videre utredning og behandling. Pasienter med mer alvorlig utviklingshemming skal både utredes og behandles i habiliteringstjenesten, eventuelt i samarbeid med psykisk helsevern.

Kommunen har en viktig rolle både når det gjelder forebygging og gjennomføring av utredning og behandling, og det er stort behov for kompetanse og veiledning fra spesialisthelsetjenesten. 

 

Mål: 

  1. Det er klare ansvarsforhold og oppgavedeling mellom psykisk helsevern og habiliteringstjenesten, rutiner for rådgivning mellom avdelinger og nødvendig samarbeid i pasientsaker.

 

Tiltak:

  • gi oppdrag til helseforetakene om å styrke tilbudet slik at de kan gi forsvarlig psykisk helsehjelp til de pasientene habiliteringstjenestene har ansvaret for.
  • utarbeide en plan som skal sikre fremdrift og deltakelse fra både habilitering og psykisk helsevern i gjennomføring av tiltak i Fagplan habilitering og Fagplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (HSØ 2021)[1] som berører pasienter med nevroutviklingsforstyrrelser.
  • sette ned en arbeidsgruppe som skal vurdere behov for behandlingstilbud for barn, ungdom og voksne med moderat, alvorlig og dyp utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse, og som har behov for mer omfattende behandling enn polikliniske konsultasjoner. Behovet for hjemmesykehus og ambulante tverrfaglige innsatsteam skal inngå i en slik vurdering.   • sørge for at alle tjenestene har psykiater ansatt i tjenesten eller har tilgang på psykiater i HABU og HAVO. 
  • utarbeide pasientforløp/forpliktende avtaler mellom habilitering og psykisk helsevern som også beskriver rutiner for rådgivning mellom avdelinger og samarbeid i pasientsaker. 
  • sørge for deltagelse i kompetansehevende tiltak for ansatte i habilitering og psykisk helsevern 

 

Aktuelle kompetansetjenester (habilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ,TSB) skal samarbeide om en flerårig felles plan for kompetanseheving.

 

 

 

 

Sist oppdatert 14.09.2023