logo

Innsatsområde i fagplan for habilitering

Psykisk helse

Det er nødvendig å styrke psykisk helsehjelp til barn, ungdom og voksne med ulike funksjonsnedsettelser. En nødvendig styrking innebærer kompetanseheving og bedre samarbeid i tillegg til ressursøkning.

Pasienter med medfødt og tidlig ervervet funksjonsnedsettelse har økt risiko for psykisk uhelse og for å utvikle psykiske plager og lidelser. De kan rammes av de samme psykiske lidelsene som befolkningen for øvrig, men symptomer på psykiske lidelser kan komme til uttrykk på annen måte, på grunn av manglende språk og vansker med å sette ord på tanker og følelser. 

Habiliteringstjenesten har et særlig ansvar for å forebygge psykisk uhelse hos sine pasientgrupper og for å avdekke symptomer på psykisk lidelse og viderehenvise pasienter til psykisk helsevern for videre utredning og behandling. Pasienter med mer alvorlig utviklingshemming skal både utredes og behandles i habiliteringstjenesten, eventuelt i samarbeid med psykisk helsevern.

Kommunen har en viktig rolle både når det gjelder forebygging og gjennomføring av utredning og behandling, og det er stort behov for kompetanse og veiledning fra spesialisthelsetjenesten. 

 

Mål: 

  1. Pasienter med psykiske plager og lidelser i målgruppen for habiliteringstjenesten får forsvarlig og likeverdig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
  2. Det er klare ansvarsforhold og oppgavedeling mellom psykisk helsevern og habiliteringstjenesten, rutiner for rådgivning mellom avdelinger og nødvendig samarbeid i pasientsaker.

 

Tiltak:

Helseforetakene skal beskrive ressursbehovet som skal sikre forsvarlig psykisk helsehjelp til de pasientene HABU og HAVO har ansvaret for, og sørge for at behovet ivaretas i opptrappingsplanen som skal utarbeides i det enkelte HF.

Helseforetakene skal sørge for at alle habiliteringstjenestene har barnepsykiater/psykiater ansatt i tjenesten eller har tilgang på barnepsykiater/ psykiater med nødvendig kompetanse.

Helseforetakene skal med støtte fra aktuelle kompetansetjenester planlegge og gjennomføre felles kompetanseheving for ansatte i habilitering og psykisk helsevern.

Helseforetakene skal utarbeide forpliktende avtaler mellom habilitering og psykisk helsevern som også beskriver rutiner for rådgivning mellom avdelinger og samarbeid i pasientsaker

Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med relevante fagmiljø vurdere og sikre behovet for døgnplasser for barn og voksne med moderat, alvorlig og dyp utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse. Behovet for hjemmesykehus og ambulante tverrfaglige innsatsteam skal inngå i en slik vurdering.

 

Gå til side om gjennomføringsplan

 

Sist oppdatert 14.09.2023