logo Helse Sør-Øst
Pappfigur av mennesker hånd i hånd

Helse og arbeid

 - nøkkelen tilbake til arbeidslivet 

Helse- og arbeid er i hovedsak behandlingstilbud for personer med psykiske lidelser (angst, depre​sjon) og muskel- og skjelettlidelser.
Tilbudet blir gitt i helseforetakene og sykehusene våre og hos private leverandører innenfor psykisk helse og rehabilitering.

Helse og arbeid er behandlingstilbud som har et arbeidsrettet fokus. Tilbudene er en videreføring av ordningen "Raskere tilbake" som gikk over i drift fra 2018.

Behandlingstilbudene er i hovedsak for personer med psykiske lidelser som angst og depresjon, og med muskel-/skjelettlidelser.

Formålet med arbeidsrettet behandling er å bidra til bedre helse og arbeidsevne, og bedre jobbmestring og livskvalitet. Behandlingen har både helse og arbeid som mål. Med arbeid forstår vi her også skole og utdanning.

Behandling og arbeidsrettet bistand skal skje samtidig. Målgruppene for behandlingstilbudet er personer med rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, der det blir vurdert å være økt fare for funksjonsfall uten tilbud om arbeidsrettet behandling.

Rapport:  Prioritering av arbeidsrettet behandling i spesialisthelsetjenesten

Fastleger og andre med henvisningsrett, kan henvise aktuelle pasienter til spesialisthelsetjenesten, og henvisningene vil bli håndtert på vanlig måte. Retten til behandling vil vurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipp.

Henvisningen merkes med "Helse- og arbeid".
Fritt behandlingsvalg og fritt rehabiliteringsvalg gjelder på samme måte som for pasienter forøvrig.

Ventetider for de ulike tilbudene oppdateres jevnlig.

Ventetider ved tilbudene innen Helse og arbeid

Informasjonstjenesten Velg behandlingssted har rådgivere som svarer på spørsmål om behandlingstilbud og ventetider. Telefonnummer  24240500 

 

Innen helse og arbeid er det tilbud innen disse fagområdene:

Hjerneslag/hjernetraume

Hva:  

Tverrfaglig poliklinikk og ambulant tilbud for personer etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade.

Besøksadresse:

Sykehuset Innlandet, Ottestad

Henvisningsadresse:  

Sykehuset Innlandet HF, Ottestad, Raskere tilbake/Helse og arbeid, Hjerneskadeprosjektet, Jørgen Jensens vei 7, 2312 Ottestad.

Kontakt:  

Kontaktperson: Seksjonsleder Heidi Finsrud: 94 03 46 58

 

Kreft

Hva:

Tverrfaglig poliklinisk rehabilitering etter kreftbehandling for å gjenvinne funksjon og arbeidsevne der målgruppen er kreftpasienter i yrkesaktiv alder 18-67 år. Gruppebaserte programmer eller individuell rehabilitering. Gruppeprogrammene gjelder for alle kreftdiagnoser og går over 7 uker med oppmøte en dag pr uke. Individuelt rehabiliteringsprogram gjelder for alle kreftdiagnoser, både for de som nylig har gjennomgått kreftbehandling og for de som opplever utfordringer med seneffekter. 

Besøksadresse:

Oslo universitetssykehus, Kreftrehabiliteringssenteret på Aker sykehus, bygg 100, Sinsenveien 76.

Henvisningsadresse:

Merk henvisningen:

Onkologi, Kreftrehabiliteringssenteret/Helse og arbeid, Oslo universitetssykehus, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.                            

Kontakt:

Ekspedisjon: 22 89 41 53 

Enhetsleder Ingvild Haavik, e-post: ingvild.haavik@ous-hf.no

Hva:

Samtaletilbud. Pasienter som henvises får tilbud om en kartleggingssamtale hos psykolog og videre oppfølging hos sosionom, kreftsykepleier eller psykolog ved behov. Det blir vurdert hvilket tilbud som eventuelt gis på bakgrunn av den enkeltes behov. Samtaletilbudet er et korttidstilbud, det vil si 6-10 individuelle samtaler med en varighet på maksimalt 6 måneder.

Målgruppe: Kreftrammede pasienter i yrkesaktiv alder som strever med psykiske reaksjoner og symptomer relatert til kreftsykdom- og behandling, og som er ferdig med primær kreftbehandling.

Pårørende i yrkesaktiv alder som preges av psykisk belastning i tilknytning til kreftsykdom i nær familie.

Besøksadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Kreftrehabiliteringssenteret på Aker sykehus Bygg 100, Sinsenveien 76

Henvisningsadresse:  

Merk henvisningen: 

Onkologi, Kreftrehabiliteringssenteret/Helse og arbeid, Oslo universitetssykehus, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.                             

Kontakt:

Ekspedisjon: 22 89 41 53 

Enhetsleder Ingvild Haavik, e-post:  ingvild.haavik@ous-hf.no

Psykisk helsevern

Hva:

Poliklinikk for personer med angst og/eller depresjon med behov for arbeidsrettet behandling.  

Besøksadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Nydalen DPS, Gullhaugveien 12, v/Nydalen t-bane stasjon.

Henvisningsadresse:

Elektronisk henvisning er å foretrekke. Merk henvisningen "Helse og arbeid"              Sykehuset tar også imot papirhenvisninger:  Oslo universitetssykehus, Psykisk helsevern for voksne, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.  

Kontakt:

Leder: Cecilie Arentz-Hansen:  23 02 33 00  mail: uxarcc@ous-hf.no

Hva:

Arbeidsfokusert korttidstilbud ved sammensatte problemstillinger; muskel/skjelettplager og/eller psykiske plager. Tilbudet inneholder gruppebaserte tilnærminger, i tillegg til individuelle konsultasjoner. Vårt tverrfaglige team består av lege, psykologer/samtaleterapeuter, fysioterapeuter og IA-veileder fra NAV. 

Besøksadresse:

Sykehuset Telemark HF, Porsgrunn.

Henvisningsadresse:

Sykehuset Telemark HF, Medisinsk klinikk, Avd for nevrologi og rehabilitering, Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR), Ulefossveien 10, 3710 Skien.

Kontakt:

Seksjonsleder Alexander Johnstone:  90 88 04 52  - mail:  aljohn@sthf.no

Hva:

Korttidstilbud ved psykiske lidelser (angst/depresjon) samt ved sammensatte lidelser med muskel-/skjelettplager i tillegg. Orienterende samtale med helsepersonell (sykepleier/fysioterapeut), psykoedukativt mestringskurs i gruppe og individuell behandling/samtale med psykolog. I utredningen brukes strukturert kartlegging med bruk av skjemaer mv. I tilbudet ligger mulighet for individuell tilpasning av behandlingstilbudet.

Besøksadresse:

Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling. I samarbeid med Kysthospitalet.

Henvisningsadresse:

Sykehuset i Vestfold HF, Kysthospitalet. Postboks 2267, 3103 Tønsberg.

Kontakt:

Arne Repål:  33 30 80 00  - mail: arne.repal@siv.no

Hva:

Poliklinisk behandlingstilbud for pasienter med angst og depresjon. Alle pasienter får en introduksjonstime rett etter henvisning, med kartlegging og informasjon om selvhjelp. I tillegg får alle tilbud om å delta på kurs i mestring av angst og depresjon kort tid etter henvisning. Poliklinikken tilbyr individualterapi og hjelp til jobbmestring. Det gis korttidsterapi hovedsaklig i form av kognitiv terapi. Åpningstid 08.00-15.30, samt kveldspoliklinikk en dag i uken. Mer informasjon på sykehuset nettside:    https://diakonhjemmetsykehus.no

Besøksadresse:

Diakonhjemmet sykehus.

Henvisningsadresse:

Diakonhjemmet sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Poliklinikk psykisk helse og arbeid, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Kontakt:

Poliklinikk psykisk helse og arbeid:  22 02 98 06                                          Enhetsleder Ragne G. H. Gjengedal: 22 49 84 40 - mail: ragne.gjengedal@diakonsyk.no. eller Marit Hannisdal: 22 49 98 24 - mail: marit.hannisdal@diakonsyk.no

Hva:

Tilbyr individuelle samtaler på dag- og kveldstid for personer med moderate psykiske problemer. Har i tillegg et bredt kurstilbud for ulike plager og symptomer, f.eks depresjon, panikkangst, sosial angst, generalisert angst og stress. Tilbudene er lagt opp for å gi bedret helse og arbeidsevne, samt økt jobbmestring og livskvalitet. Pasienter må vurderes å ha rett på behandling i spesialisthelsetjenesten, og det må foreligge en problemstilling som tilsier at avgrenset psykologisk behandling er et egnet tilbud.  Mer informasjon på sykehusets hjemmeside: www.lds.no.

Besøksadresse:

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS, Poliklinikk Helse og Arbeid.

Henvisningsadresse:

Elektronisk henvisning er å foretrekke for raskest mulig respons. 

Sykehuset tar også imot papirhenvisninger som sendes til felles postmottak. Papirhenvisning sendes til: Lovisenberg Diakonale Sykehus v/poliklinikk Helse og Arbeid, Pb. 4970 Nydalen, 0440 Oslo. 

Kontakt:

Seksjonsleder Mattias Victor:  24 07 44 00  - mail: vicm@lds.no

Hva

Helse og arbeid er et korttidsrettet jobbfokusert behandlingstilbud innenfor spesialisthelsetjenesten med en varighet på 10-15 individuelle samtaler. Målgruppen er pasienter med mild til moderat angst og/eller depresjon som er sykemeldt eller som står i fare for å bli sykemeldt. Behandlingen er jobbfokusert og pasientene må ha en arbeidstilknytning. Pasienter som tas inn møter først til en vurderingssamtale med avklaring av om de er i målgruppen for tilbudet/motivasjon for behandling/vurdering av om andre tilbud egner seg bedre. Det gjennomføres deretter en kort basisutredning, samt påfølgende jobbfokuserte individuelle samtaler med behandling av angst og depresjon. 

I henvisning bør det fremkomme symptombeskrivelse, sykemeldingsstatus, arbeidstilknytning, funksjonsfall ved henvisning samt motivasjon.

Besøksadresse: 

-Sørlandet sykehus, DPS Østre Agder, Arendal,  Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk 

-Sørlandet sykehus, DPS Solvang, Løkkeveien 24, 4616 Kristiansand

Henvisningsadresse

Sørlandet sykehus, DPS Østre Agder eller DPS Solvang, Postboks 416, 4604 Kristiansand

Kontakt: 

-DPS Østre Agder: Birte-Kristine Drøsdal Laukvik og Ingrid Kåsi. Tlf: 37 01 44 44 

-DPS Solvang: Petter Møllenberg. Tlf: 38 17 48 00   Epost: Petter.Mollenberg@sshf.no

Hva:

Poliklinisk tilbud til rettighetsvurderte pasienter med moderate psykiske lidelser, angst og depresjon. Behandlingen har også fokus på arbeid og arbeidssituasjonen. Korttidsbehandling inntil 15 konsultasjoner.

Besøksadresse:

DPS Elverum-Hamar, Skolegata 22, 2317 Hamar.

Henvisningsadresse:

DPS Elverum-Hamar, Pb 4452, 2326 Hamar,

Kontakt:

DPS Elverum-Hamar:  62 53 73 00 

Psykologspesialist Emil Aamli Carlson

Hva:

Behandlingstilbud for pasienter med angst og depresjon som nedsetter arbeids-og studiefungering og medfører risiko for eller aktiv sykmelding. Tilbudet omfatter arbeidsrettet korttidsterapi utfra etablerte psykoterapeutiske retninger. Mål for behandling er bedring av arbeids- og studieevne og bevaring av tilknytning til arbeidslivet. Behandlingen har vanligvis en varighet på inntil 10 timer. Seksjonen tilbyr ulike kurs og grupper, som kurs i arbeidsrettet stressmestring, kurs i bekymringsmestring og kurs i mestring av utmattelse. Enheten tilbyr i tillegg internettbasert behandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon - emestring. eMestring - Akershus universitetssykehus (ahus.no) Tilbudet vil også kunne omfatte terapeutiske grupper for pasienter med f.eks vansker med grensesetting eller selvfølelsesproblematikk som skaper vansker i arbeidslivet.

Besøksadresse:

- Groruddalen DPS, Jerikoveien 28A, 1067 Oslo

- Kongsvinger DPS, Parkvegen 35, 2212 Kongsvinger

Henvisningsadresse:

Stiles til aktuelt DPS, Henvisningsmottak Åråsen, p.b.1000, Akershus universitetssykehus HF, 1478 Lørenskog. Merk henvisningen "Helse og arbeid"

Kontakt:

Groruddalen DPS: Hege Kwon Vangen: hege.kwon.vangen@ahus.no, tlf: 23 14 19 00    

Kongsvinger DPS: Cecilie Haldammen: cecilie.haldammen@ahus.no tlf: 62 88 75 00  

Hva:

Behandlingstilbud til personer som har moderate angst og/eller depresjonstilstander. Behandlingene baserer seg på etablerte psykoterapeutiske metoder og en arbeidsfokusert tilnærming. Behandlingen er tidsavgrenset og aktiv. Vi legger også vekt på psykoedukasjon om de psykiske symptomene og forebygging av tilbakefall. Terapeutene vil kunne samarbeide med fastlegen.

Vi har ulike behandlingstilbud i Helse og arbeid i Sykehuset Østfold:

 • Individuell arbeidsrettet behandling.
 • Gruppebehandling med fokus på mindfulness, kognitiv terapi og kroppsbevissthet.
 • Digitalt kurs med fokus på psykoedukasjon for angst og depresjon.
 • Digitalt mindfulnesskurs.
 • Veiledet internettbehandling (eMestring).

Besøksadresse:

 • Sykehuset Østfold HF, DPS Halden-Sarpsborg (Haldenklinikken)
 • Sykehuset Østfold HF, DPS Fredrikstad (Fredrikstadklinikken)
 • Sykehuset Østfold HF, DPS Nordre Østfold (Askimklinikken)

Henvisningsadresse:

Henvisninger merkes med «Helse og arbeid».

 • Elektronisk
 • Pr post: Sykehuset Østfold HF, Postboks 300, 1714 Grålum

Kontakt:

Telefon: 69 86 90 00 

Psykologspesialist (koordinator for Helse og arbeid PH) Helge Neerland.

Hva:

Psykologisk behandling, i form av jobbfokusert terapi for pasienter med moderate depresjons- og angstplager. Målgruppen er pasienter med fall i arbeidsfunksjon grunnet psykisk lidelse i form av sykmelding eller fare for sykmelding (gjelder også skoleelever/studenter). Vi samarbeider tett med Helse og arbeids muskel-skjelett team på lokalt somatisk sykehus.

Besøksadresse:

Bærum DPS:

- Dr Høstvei 35

Asker DPS:

- Skysstasjonen 11B, Asker

Drammen DPS:

- Poliklinikken Sentrum 3, Øvre Strandgate 2, Drammen

Kongsberg DPS:

 - Drammensveien 4, Kongsberg (modulbygget ved siden av Kongsberg sykehus)

 - Wergelands vei 2, Kongsberg

Henvisningsadresse:

Det sendes vanlig henvisning stilet til lokalt DPS med denne postadressen:

Vestre Viken HF

Postboks 800

3004 Drammen

For å benytte tilbudet trenger man en henvisning fra lege eller annen behandler med henvisningsrett. Henvisningen må tydelig merkes Helse og arbeid. Henvisningen må inneholde informasjon om aktuell lidelse/symptomer, arbeidsforhold, sykmelding og eventuelt tidligere utredning/behandling. Pasientens telefonnummer påføres også.

Kontakt:

Bærum DPS 67 81 78 10 

Asker DPS 66 75 16 70 

Ringerike DPS 32 11 65 00 

Drammen DPS 32 86 18 00 

Kongsberg DPS 32 72 58 50

Avtaler med private leverandører psykisk helsevern

Hva: 

Behandlingstilbudet det er gjort avtale på er arbeidsrettet, poliklinisk behandling for personer med angst og depresjon. Behandlingstilbudet er kun poliklinisk, og personer med alvorlig psykisk sykdom omfattes ikke av dette tilbudet.

Behandling skal ha et samtidig og integrert fokus på helse og arbeid/ arbeidsdeltakelse. Med arbeidsdeltagelse forstås også deltagelse i skole og utdanning.

Pasientene som søkes til behandlingen har rett til nødvendig helsehjelp angitt i pasient- og brukerrettighetsloven, og vurderes til å ha betydelig funksjonstap og svekket livskvalitet uten behandling.

Nettside: http://www.norskarbeidshelse.no/

Besøksadresse: 

Kristiansand, Arendal, Porsgrunn, Tønsberg, Ski, Oslo, Askim, Sarpsborg, Hamar og Lillehammer.

Henvisningsadresse: 

Rettighetsvurdering av henvisninger til Norsk Arbeidshelse  tillegges de distrikts-psykiatriske poliklinikkene (DPS) i helseforetak og sykehus i regionen å utføre på vegne av dette private tilbudet.

Kontakt: 

Daniel Persson Tlf: 92 25 20 52 

Kortversjon av ytelse (PDF)

 

 


Muskel og skjelett

Hva:

Tilbudet gis til de som har behov for rask, tverrfaglig og grundigere utredning enn det Fastlegen, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og NAV har mulighet til å gi.

Målgruppen er voksne personer (>17 år) med:

 • Nakke- rygg smerter
 • Sykemeldt <9 mnd
Ikke indikasjon for raske operative tiltak

Det er ønskelig med henvisning i tidlig fase, ideelt sett før de har vært sykemeldt i 3 mnd.

Utredning og behandling:

Tilbudet er rettet mot pasienter med lokaliserte nakke- og ryggplager som trenger en rask diagnostisk avklaring og tiltak og oppfølging rettet mot å kunne fortsette i arbeid. Tilbudet består av en tverrfaglig kartlegging, aktivitetsrådgivning og arbeidsrettet veiledning fra NAV. I samråd med pasienten vil det utarbeides en plan for tilbakegang i arbeid. 

Besøksadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Henvisningsadresse:

Nakke og rygg poliklinikken, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus.           Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.          (Merk henvisningen: "HelseIArbeid")

Henvisning vurderes og henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Dersom pasienten vurderes å være i målgruppen vil pasienten tilbys time innen 4 uker. Pasienter som ikke faller inn under målgruppen vil bli avslått. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Alle henvisninger må inneholde:

 • Aktuell sykehistorie og problemstilling

 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk - diagnoser og eventuell tidligere behandling

 • Kliniske funn

 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk

 • Oppdatert medikamentoversikt

 • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- sykemeldingshistorikk,

For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov

Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten: Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.

Kontakt:

Kontaktperson Kathrine Hope: 23 02 74 41 


Hva:

Tverrfaglig poliklinikk for muskel/skjelettplager (sammensatte lidelser).

Besøksadresse:

Sykehuset Innlandet HF, Ottestad.

Henvisningsadresse:

Sykehuset Innlandet HF, Ottestad, Raskere tilbake/Helse og arbeid, Muskel/skjelett poliklinikken, Jørgen Jensens vei 7, 2312 Ottestad.

Kontakt:

Kontaktperson: Seksjonsleder Heidi Finsrud: 94 03 46 58 

Hva:

Arbeidsfokusert korttidstilbud ved sammensatte problemstillinger; muskel-/skjelettplager og/eller psykiske plager. Tilbudet inneholder gruppebaserte tilnærminger, i tillegg til individuelle konsultasjoner. Vårt tverrfaglige team består av lege, psykologer/samtaleterapeuter, fysioterapeuter og IA-veileder fra NAV. 

Besøksadresse:

Sykehuset Telemark HF, Porsgrunn.

Henvisningsadresse:

Sykehuset Telemark HF, Medisinsk klinikk, Avd for nevrologi og rehabilitering, Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR), Ulefossveien 10, 3710 Skien.

Kontakt:

Seksjonsleder Alexander Johnstone: 90 88 04 52 - mail:   aljohn@sthf.no

Hva:

Gjennom iBedrift formidles kunnskap om alminnelige plager - ute på arbeidsplassen. Hovedvekt på uspesifiserte muskel- og skjelettplager og lettere psykiske lidelser.

Besøksadresse:

Sykehuset i Vestfold HF, Kysthospitalet. Kysthospitalveien 61, 3294 Stavern

Henvisningsadresse:

Ved interesse for å bli en iBedrift, ta kontakt med en av poliklinikkene til SiV eller ta kontakt med bedriftens IA-rådgiver. Se også www.iBedrift.no

Kontakt:

Kontakt: 33 30 80 00  mail: info@ibedrift.no

Hva:

Tidlig avklaring for personer med muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. I tillegg til individuell konsultasjon tilbys: 2-dagers kurs (muskel/skjelett og psykiske plager), mestringskurs (gruppe), BekkOpp (gravide med plager i bekken) og veiledningssamtaler.

Besøksadresse:

Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet - poliklinikk i Tønsberg.

Henvisningsadresse:

POLIKLINIKK TØNSBERG: Sykehuset i Vestfold, Raskere tilbake - Tønsberg, Bjellandsveien 24, 3172 Vear (Elektronisk henvisning: Sykehuset i Vestfold, fysikalsk medisin og rehabilitering, merk henvisning "Raskere tilbake/Helse og arbeid - Tønsberg"). 

Kontakt:

Kontakt: 33 30 80 00  / Gry Karlsson: 99 23 61 11 - mail: gry.karlsson@siv.no

Hva:

Behandlingstilbud for pasienter med skulderproblematikk og som trenger trening/tilrettelegging på arbeidsplassen for å komme tilbake til jobb. Samarbeid mellom ortopedisk avdeling, fysikalsk medisiner, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom.

Besøksadresse:

Sykehuset i Østfold HF, Moss: Peer Gynts vei 78, 1535 Moss

Henvisningsadresse:

Pr post: Sykehuset Østfold, Postboks 300, 1714 Grålum

Elektronisk:

som for andre henvisninger gjennom journalsystemet

Kontakt:

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Østfold HF, Moss sykehus tlf: 69 86 66 30 

Avdelingssjef Kristian K. Kjærnes

Hva:

Tverrfaglig poliklinikk for pasienter med muskel-skjelettplager. Pasienter henvises i en tidlig fase av sykdomsforløpet, og tilbys rask arbeidsrettet kartlegging og behandling. I tillegg til individuell behandling, tilbys også mestringskurs.
 

Besøksadresse: 

Sykehuset Østfold, Moss: Peer Gynts vei 78, 1535 Moss
 

Henvisningsadresse: 

Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Østfold, Postboks 300, 1714 Grålum. 
 
Merk henvisningen: Helse og arbeid. 
Henvisningen skal inneholde informasjon om aktuell lidelse/symptomer, arbeidsforhold, sykmeldingsstatus og eventuelt tidligere utredning/behandling, oppdatert telefonnummer og evt. tolkebehov. 

Kontakt: 

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Østfold HF, Moss. Avdelingssjef Kristian K. Kjærnes. Telefon 69 86 66 30 

 

Hva:

Utredning og inntil 3 måneders rehabiliteringsforløp med mål om økt arbeidsevne tross langvarige muskel/skjelettplager. Tilbudet er tverrfaglig og poliklinisk.

Nettside: https://sshf.no/behandlinger/helse-og-arbeid-for-deg-med-muskel-og-skjelettplager-rehabilitering

Besøksadresse:

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Bispegra 40, 4632 Kristiansand

Henvisningsadresse:

Sørlandet sykehus HF, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse og arbeid – muskel/skjelett, Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Kontakt:

Teamkoordinator Tormod Elias Solberg, tlf. 38 14 93 00 , tormod.elias.solberg@sshf.no.

Hva:

Tverrfaglige poliklinikker for pasienter med muskel-skjelettplager der tilbudet består av undersøkelser, individuelle samtaler og kurs. Pasienter henvises til rask utredning - helst innen 6 uker fra start av sykmelding - med sikte på rask avklaring for arbeidsrettet behandling og tilrettelegging av arbeidsfunksjon.  Poliklinikkene samarbeider med Helse og arbeids team på lokalt DPS ved behovet for psykologisk behandling.

Se for øvrig: https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid

Besøksadresse:

Bærum sykehus: Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum

Ringerike sykehus: Arnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss

Drammen sykehus: Dronninggata 28, 3004 Drammen

Kongsberg sykehus: Drammensveien 4, 3612 Kongsberg

Henvisningsadresse:

Alle henvisninger sendes til: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen

Henvisningen må tydelig merkes Helse og arbeid. Henvisningen må inneholde informasjon om aktuell lidelse/symptomer, arbeidsforhold, sykmelding og eventuelt tidligere utredning/behandling. Pasientens telefonnummer påføres også.

Kontakt:

Bærum sykehus: Fysioterapeut: Merethe Giske Fahs 

Ringerike sykehus:

Fysioterapeut Agnethe Reymert Mobil: 94 84 61 98 
Fysioterapeut Inger Johanne Sneen Mobil: 94 84 75 21 
Felles kontortelefonnummer: 32 11 63 61 

Drammen og Kongsberg sykehus:

Pasientkoordinator/ fysioterapeut Therese Magnussen Telefon: 32 80 38 62 

 

Rehabilitering

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – dag

Besøksadresse: Oslo, Lillestrøm og Hamar

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Tlf: 97 40 99 10  

Kortversjon Falck Helse AS


Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – døgn/dag

Besøksadresse: 

Døgntilbud: Rauland i Telemark 

Dagtilbud:  Oslo

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Svein Kostveit Tlf: 48 03 75 60 . Mail: Svein.kostveit@air.no

Kortversjon dagtilbud Rehabiliteringssenteret AiR AS (PDF)Kortversjon døgntilbud Rehabiliteringssenteret AiR AS (PDF)

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – døgn

Besøksadresse: Lillehammer, Innlandet

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Alf Magne Foss. Tlf: 92 66 79 18    Mail: AlfMagne.Foss@skogli.no

Kortversjon Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS (PDF)

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – døgn/dag

Besøksadresse: Son i Vestby, Viken

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Ingvild Grimstad. Tlf: 97 01 36 17 64 98 44 00    

Kortversjon Stiftelsen CatoSenteret (PDF)

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – døgn

Besøksadresse: Hernes, Innlandet

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Ole Jo Kristoffersen. Tlf: 90 92 62 89   Mail: OleJo@hernesinstitutt.no

Kortversjon Stiftelsen Hernes Institutt (PDF)

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – døgn/dag

Besøksadresse: 

Døgnbehandling: Eiken, Agder

Dagbehandling: 

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Reidun Meberg Bulut Tlf: 99 01 36 45 /  38 34 94 00  Mail: rmb@sorrehab.no

Kortversjon Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken AS (PDF)

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne (døgn/dag)

Besøksadresse: Halden, Viken

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) - elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Halvard Bakke. Tlf: 91 79 74 37  Mail: halvard.bakke.johnsen@unicare.no 

Kortversjon Unicare Bakke (PDF)

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne (døgn)

Besøksadresse: Bærum, Viken

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) - elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Eva Hårberg. Tlf: 91 14 07 86  Mail: eva.harberg@unicare.no

Kortversjon Unicare Fram (PDF)


Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne (dag)

Besøksadresse: Bøverbru, Innlandet

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) - elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Ann Kristin Rebne. Tlf: 90 89 18 76 . Mail: ann.kristin.rebne@unicare.no

Kortversjon Unicare Steffensrud (PDF)


Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne (dag)

Besøksadresse: Asker, Viken 

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Julie Vister Nordbø. Tlf: 90 59 50 81 . Mail: julievister.nordbo@unicare.no

Kortversjon Unicare Friskvern (PDF)

Hva: 

Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – døgn/dag

Besøksadresse: 

Vikersund, Viken

Henvisningsadresse: 

Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: 

Tor Christian Fagertun Tlf:  91 18 06 55 / 32 78 15 00  Mail: tor@vikersund-kurbad.no

Kortversjon Vikersund Bad Rehabliteringssenter (PDF)
Ytelsesavtaler innenfor raskere tilbake/helse og arbeid

Se her for oversikt over avtaler med private


Sist oppdatert 02.02.2023