Helse og arbeid

 - nøkkelen tilbake til arbeidslivet 


Helse- og arbeid er i hovedsak behandlingstilbud for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser.
Tilbudet blir gitt i helseforetakene og sykehusene våre og hos private leverandører innenfor psykisk helse og rehabilitering.

Helse og arbeid er behandlingstilbud som har et arbeidsrettet fokus. Tilbudene er en videreføring av ordningen "Raskere tilbake" som gikk over i drift fra 2018.

Behandlingstilbudene er i hovedsak for personer med psykiske lidelser som angst og depresjon, og med muskel-/skjelettlidelser.

Formålet med arbeidsrettet behandling er å bidra til bedre helse og arbeidsevne, og bedre jobbmestring og livskvalitet. Behandlingen har både helse og arbeid som mål. Med arbeid forstår vi her også skole og utdanning.

Behandling og arbeidsrettet bistand skal skje samtidig. Målgruppene for behandlingstilbudet er personer med rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, der det blir vurdert å være økt fare for funksjonsfall uten tilbud om arbeidsrettet behandling.

Rapport:  Prioritering av arbeidsrettet behandling i spesialisthelsetjenesten

Henvisning       

Fastleger og andre med henvisningsrett, kan henvise aktuelle pasienter til spesialisthelsetjenesten, og henvisningene vil bli håndtert på vanlig måte. Retten til behandling vil vurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipp.

Henvisningen merkes med "Helse- og arbeid".
Fritt behandlingsvalg og fritt rehabiliteringsvalg gjelder på samme måte som for pasienter forøvrig.

Ventetider

Ventetider for de ulike tilbudene oppdateres jevnlig.

Informasjonstjenesten velg behandlingssted

Informasjonstjenesten Velg behandlingssted har rådgivere som svarer på spørsmål om behandlingstilbud og ventetider. Telefon: 23 32 70 00

Kontakt i Helse Sør-Øst RHF

Tone Enget Westbye

Innen Helse- og arbeid, er det tilbud innen disse fagområdene:

Hjerneslag/hjernetraume

Hjerneslag og traumatisk hjerneskade, Sykehuset Innlandet

Hva:  

Tverrfaglig poliklinikk og ambulant tilbud for personer etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade.

Besøksadresse:

Sykehuset Innlandet, Ottestad

Henvisningsadresse:  

Sykehuset Innlandet HF, Ottestad, Raskere tilbake/Helse og arbeid, Hjerneskadeprosjektet, Jørgen Jensens vei 7, 2312 Ottestad.

Kontakt:  

Kontaktperson: Inga Rønningen: 906 84 607 


Kreft

Dagrehabilitering - kreft, Oslo universitetssykehus

Hva:

Tverrfaglig poliklinisk rehabilitering etter kreftbehandling for å gjenvinne funksjon og arbedsevne, målgruppen er kreftpasienter i yrkesaktiv alder. Gruppebaserte programmer eller individuell rehabilitering. Gruppeprogrammene er diagnosespesifikke etter brystkreft, gynekologisk kreft, lymfekreft, blodkreft eller mage/tarmkreft, og går over 7 uker med oppmøte en dag pr uke. Individuelt rehabiliteringsprogram etter alle kreftdiagnoser, innholdet i programmet avtales spesifikt etter en kartleggingssamtale.

Besøksadresse:

Oslo universitetssykehus, Kreftrehabiliteringssenteret på Aker sykehus eller på Radiumhospitalet.

Henvisningsadresse:

Oslo universitetssykehus, Onkologi, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.                                                                          Merk henvisningen "Raskere tilbake/Helse og arbeid - kreftrehabilitering".

Kontakt:

Ekspedisjon: 22 89 41 53.

Seksjonsleder Tone Skaali, e-post: tskaa@ous-hf.no

Enhetsleder Sonja Caspersen, e-post: scaspe@ous-hf.no

Psykososial onkologi, Oslo universitetssykehus

Hva:

Korttids individuelt samtaletilbud hos psykolog for kreftpasienter og til pårørende av kreftpasienter som har psykiske utfordringer som følge av kreftsykdom i familien, og der utfordringene medfører vansker med å komme tilbake til jobb eller klare å stå i jobb. Målgruppen for tilbudet er personer i yrkesaktiv alder. 

Besøksadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Kreftrehabiliteringssenteret på Aker sykehus.

Henvisningsadresse:  

Oslo universitetssykehus, Onkologi, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.                                                                       Merk henvisningen "Raskere tilbake/Helse og arbeid - psykososial onkologi".

Kontakt:

Ekspedisjon: 22 89 41 53.

Seksjonsleder Tone Skaali, e-post: tskaa@ous-hf.no

Enhetsleder Sonja Caspersen, e-post:  scaspe@ous-hf.no

Psykisk helsevern

Kveldspoliklinikk for angst og depresjon, Oslo universitetssykehus

Hva:

Kveldspoliklinikk for personer med angst og/eller depresjon, som ønsker arbeidsrettet psykoterapeutisk behandling.  

 Besøksadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Nydalen DPS, Gullhaugveien 12, v/Nydalen t-bane stasjon.

Henvisningsadresse:

Oslo universitetssykehus, Psykisk helsevern for voksne, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.  Merk henvisningen: "Helse og arbeid" - Kveldstilbud for angst og depresjon ved Nydalen DPS.

Kontakt:

Leder: Cecilie Arentz-Hansen: Tel 23 02 33 00 mail: uxarcc@ous-hf.no

Arbeidsrettet poliklinikk, Sykehuset Telemark

Hva:

Utredning og behandling av sammensatte problemstillinger; muskel-/skjelettplager og/eller psykiske plager.

 Besøksadresse:

Sykehuset Telemark HF, Porsgrunn.

Henvisningsadresse:

Sykehuset Telemark HF, Medisinsk klinikk, Avd for nevrologi og rehabilitering, Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR), Ulefossveien 10, 3710 Skien.

Kontakt:

Seksjonsleder Alexander Johnstone: tlf 908 80 452 - mail:  aljohn@sthf.no

Psykisk helsevern - angst/depresjon, Sykehuset i Vestfold

Hva:

Korttidstilbud ved psykiske lidelser (angst/depresjon) samt ved sammensatte lidelser med muskel-/skjelettplager i tillegg. Orienterende samtale med helsepersonell (sykepleier/fysioterapeut), psykoedukativt mestringskurs i gruppe og individuell behandling/samtale med psykolog. I utredningen brukes strukturert kartlegging med bruk av skjemaer mv. I tilbudet ligger mulighet for individuell tilpasning av behandlingstilbudet.

 Besøksadresse:

Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling. I samarbeid med Kysthospitalet.

Henvisningsadresse:

Sykehuset i Vestfold HF, Kysthospitalet. Postboks 2267, 3103 Tønsberg.

Kontakt:

Arne Repål: 33 01 80 00 - mail: arne.repal@siv.no

Psykisk helsevern - Poliklinikk, angst/depresjon, Diakonhjemmet Sykehus

Hva:

Poliklinisk behandlingstilbud for pasienter med angst og depresjon. Alle pasienter får en introduksjonstime rett etter henvisning, med kartlegging og informasjon om selvhjelp. I tillegg får alle tilbud om å delta på kurs i mestring av angst og depresjon kort tid etter henvisning. Poliklinikken tilbyr individualterapi og hjelp til jobbmestring. Det gis korttidsterapi hovedsaklig i form av kognitiv terapi. Åpningstid 08.00-15.30, samt kveldspoliklinikk en dag i uken. Mer informasjon på sykehuset nettside:    https://diakonhjemmetsykehus.no

 Besøksadresse:

Diakonhjemmet sykehus.

Henvisningsadresse:

Diakonhjemmet sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Poliklinikken Raskere tilbake, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Kontakt:

Poliklinikken Raskere tilbake: 22 02 98 06. Prosjektkoordinator Ragne Gunnarsdatter Hole Gjengedal: 22 49 84 40 - mail: ragne.gjengedal@diakonsyk.no. eller Marit Hannisdal: 22 49 98 24 - mail: marit.hannisdal@diakonsyk.no

Psykisk helsevern - Poliklinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hva:

Tilbyr individuelle samtaler på dag- og kveldstid for personer med moderate psykiske problemer. Har i tillegg et bredt kurstilbud for ulike plager og symptomer, f.eks depresjon, panikkangst, sosial angst, generalisert angst, stress og søvnproblemer. Tilbudene er lagt opp for å gi bedret helse og arbeidsevne, samt økt jobbmestring og livskvalitet. Det må foreligge en problemstilling som tilsier at avgrenset psykologisk behandling er et egnet tilbud.  Mer informasjon på sykehusets hjemmeside: www.lds.no.

Besøksadresse:

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS, Raskere tilbake poliklinikken.

Henvisningsadresse:

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Pb. 4970 Nydalen, 0440 Oslo. Merk henvisningen med "Raskere tilbake-Lovisenberg DPS"

Kontakt:

Seksjonsleder Mattias Victor: 24 07 44 00 - mail: vicm@lds.no

Inntaksansvarlig Live Hoaas: 24 07 44 00 - mail: ehoa@lds.no

Psykisk helsevern . Poliklinikk, Sørlandet sykehus

Hva: Helse og arbeid er et tilbud om jobbfokusert behandling for pasienter med fall i arbeidsfunksjon grunnet moderat angst og/eller depresjon. Tilbudet er for pasienter som ønsker behandling for sine psykiske plager og hjelp til å mestre jobb eller skole/studier.

Besøksadresse: 

-Sørlandet sykehus, DPS Aust-Agder, Arendal,  Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk 

-Sørlandet sykehus, DPS Solvang, Løkkeveien 24, 4616 Kristiansand

Henvisningsadresse: Sørlandet sykehus, DPS Aust-Agder eller DPS Solvang, Postboks 416, 4604 Kristiansand

Kontakt: 

-DPS Aust-Agder:Enhetsleder: Annette Lilletvedt. Tlf: 37 09 46 00

-DPS Solvang: Psykologspesialist Petter Møllenberg. Tlf: 38 17 48 00.  Epost: Petter.Mollenberg@sshf.no

Psykisk helsevern – angst, depresjon og tilpasningsforstyrrelser, Sykehuset Innlandet HF

Hva:

Poliklinisk tilbud til rettighetsvurderte pasienter med moderate psykiske lidelser, angst og depresjon. Behandlingen har også fokus på arbeid og arbeidssituasjonen. Korttidsbehandling inntil 15 konsultasjoner.

Besøksadresse:

DPS Elverum-Hamar, Skolegata 22, 2317 Hamar.

Henvisningsadresse:

DPS Elverum-Hamar, Pb 4452, 2326 Hamar,

Kontakt:

Hamar og Elverum DPS: 625 37 300

Psykologspesialist Emil Aamli Carlson

Psykisk helsevern – angst, depresjon og tilpasningsforstyrrelser, Akershus universitetssykehus HF

Hva:

Poliklinisk behandling for angst, depresjon og tilpasningsforstyrrelser, inntil 15 timer. På dagtid. Behandlingen er innrettet mot å øke arbeidsevne og bedre helse og mestringsevne. Vi vektlegger avgrensede problemstillinger i vurdering av egnethet for tilbudet. Behandlingstilbudet omfatter korttids gruppebehandling der problemstillingene er av relasjonell art, samt kurs i bekymringsmestring og kurs for håndtering av stress i arbeidslivet. Kurstilbudet vil være under stadig utvikling.

Besøksadresse:

Groruddalen DPS, Jerikoveien 28A, 1067 Oslo

Henvisningsadresse:

Groruddalen DPS, Henvisningsmottak Åråsen, p.b.1000, Akershus universitetssykehus HF, 1478 Lørenskog. Merk henvisningen "Helse og arbeid"

Kontakt:

Fagleder/psykologspesialist Hege Kwon Vangen: hege.kwon.vangen@ahus.no, tlf: 23 14 19 00

Seksjonsleder/psykologspesialist Ingunn Aanderaa Opsahl: ingunn.aanderaa.opsahl@ahus.no ,

Tlf: 23 14 19 00               

Psykisk helsevern – angst og depresjon, Sykehuset Østfold HF

Hva:

Behandlingstilbud til personer som har moderate angst og/eller depresjonstilstander. Behandlingene baserer seg på etablerte psykoterapeutiske metoder og en arbeidsfokusert tilnærming. Behandlingen er tidsavgrenset og aktiv. Vi legger også vekt på psykoedukasjon om de psykiske symptomene og forebygging av tilbakefall. Terapeutene vil kunne samarbeide med fastlegen.

 • Ved DPS i Halden og Sarpsborg er tilbudet ukentlig arbeidsrettet individualterapi med psykolog.
 • Ved Fredrikstad DPS er det opprettet et arbeidsrettet dagbehandlingstilbud, der behandlingen foregår 1 dag per uke (5 timer), med kombinert individual- og gruppeterapi. Tilbudet går over 10 uker og inkluderer grupper med fokus på mindfulness, kroppsbevissthet og fysisk aktivitet.

Besøksadresse:

 • Sykehuset Østfold HF, Halden og Sarpsborg DPS
 • Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad DPS
 • Sykehuset Østfold HF, DPS Edwin Ruud, Mysen

Henvisningsadresse:

Henvisninger merkes med «Helse og arbeid».

 • Elektronisk
 • Pr post: Sykehuset Østfold HF, Postboks 300, 1714 Grålum

Kontakt:

Telefon: 698 69 000

Psykologspesialist Paul Niklas Johansson

Psykisk helsevern – angst, depresjon og tilpasningsforstyrrelser, Vestre Viken HF

Hva:

Psykologisk behandling, i form av jobbfokusert terapi for pasienter med moderate depresjons- og angstplager. Målgruppen er pasienter med fall i arbeidsfunksjon grunnet psykisk lidelse i form av sykmelding eller fare for sykmelding (gjelder også skoleelever/studenter). Vi samarbeider tett med Helse og arbeids muskel-skjelett team på lokalt somatisk sykehus.

Besøksadresse:

Bærum DPS:

- Dr Høstvei 35

Asker DPS:

- Skysstasjonen 11B, Asker

Drammen DPS:

- Poliklinikken Konnerud, Torsbergveien 20, Drammen

Kongsberg DPS:

 - Drammensveien 4, Kongsberg (modulbygget ved siden av Kongsberg sykehus)

 - Wergelands vei 2, Kongsberg

Henvisningsadresse:

Det sendes vanlig henvisning stilet til lokalt DPS med denne postadressen:

Vestre Viken HF

Postboks 800

3004 Drammen

For å benytte tilbudet trenger man en henvisning fra lege eller annen behandler med henvisningsrett. Henvisningen må tydelig merkes Helse og arbeid. Henvisningen må inneholde informasjon om aktuell lidelse/symptomer, arbeidsforhold, sykmelding og eventuelt tidligere utredning/behandling. Pasientens telefonnummer påføres også.

Kontakt:

Bærum DPS 67 81 78 10

Asker DPS 66 75 16 70

Ringerike DPS 32 11 65 00

Drammen DPS 32 88 83 00

Kongsberg DPS 32 72 58 50

Avtaler med private leverandører psykisk helsevern

Norsk Arbeidshelse AS

Hva: Behandlingstilbudet det er gjort avtaler på er arbeidsrettet, poliklinisk behandling for personer med mild til moderat angst og depresjon. Behandlingstilbudet er kun poliklinisk, og personer med alvorlig psykisk sykdom omfattes ikke av dette tilbudet.

Behandling skal ha et samtidig og integrert fokus på helse og arbeid/ arbeidsdeltakelse. Med arbeidsdeltagelse forstås også deltagelse i skole og utdanning.

Pasientene som søkes til behandlingen har rett til nødvendig helsehjelp angitt i pasient- og brukerrettighetsloven, og vurderes til å ha betydelig funksjonstap og svekket livskvalitet uten behandling.

Nettside: http://www.norskarbeidshelse.no/

Besøksadresse: Kristiansand, Arendal, Porsgrunn, Tønsberg, Ski, Oslo, Askim, Fredrikstad, Sarpsborg

Henvisningsadresse: Da ingen av de fire private leverandører er tildelt vurderingskompetanse med tanke på rettighetsvurdering av henvisninger, tillegges de distrikts-psykiatriske poliklinikkene i helseforetak og sykehus i regionen å vurdere henvisninger på vegne av disse private tilbudene.

Kontakt: Ann Kristin Løvhaug. Tlf: 918 73 260
Kortversjon av ytelse

Oppfølgingsenheten Frisk AS

Hva: Behandlingstilbudet det er gjort avtaler på er arbeidsrettet, poliklinisk behandling for personer med mild til moderat angst og depresjon. Behandlingstilbudet er kun poliklinisk, og personer med alvorlig psykisk sykdom omfattes ikke av dette tilbudet.

Behandling skal ha et samtidig og integrert fokus på helse og arbeid/ arbeidsdeltakelse. Med arbeidsdeltagelse forstås også deltagelse i skole og utdanning.

Pasientene som søkes til behandlingen har rett til nødvendig helsehjelp angitt i pasient- og brukerrettighetsloven, og vurderes til å ha betydelig funksjonstap og svekket livskvalitet uten behandling.

Nettside: www.oppfrisk.no

Besøksadresse: Drammen, Sandvika, Jessheim, Oslo, Hamar, Kongsvinger, Elverum, Lillehammer

Henvisningsadresse: Da ingen av de fire private leverandører er tildelt vurderingskompetanse med tanke på rettighetsvurdering av henvisninger, tillegges de distrikts-psykiatriske poliklinikkene i helseforetak og sykehus i regionen å vurdere henvisninger på vegne av disse private tilbudene.

Kontakt:  Marianne Arnesen Tlf: 62 33 01 33

Kortversjon av ytelse

Salutis Psykologi

Hva: Behandlingstilbudet det er gjort avtaler på er arbeidsrettet, poliklinisk behandling for personer med mild til moderat angst og depresjon. Behandlingstilbudet er kun poliklinisk, og personer med alvorlig psykisk sykdom omfattes ikke av dette tilbudet.

Behandling skal ha et samtidig og integrert fokus på helse og arbeid/ arbeidsdeltakelse. Med arbeidsdeltagelse forstås også deltagelse i skole og utdanning.

Pasientene som søkes til behandlingen har rett til nødvendig helsehjelp angitt i pasient- og brukerrettighetsloven, og vurderes til å ha betydelig funksjonstap og svekket livskvalitet uten behandling.

Nettside: www.salutis.no

Besøksadresse: Gjøvik

Henvisningsadresse: Da ingen av de fire private leverandører er tildelt vurderingskompetanse med tanke på rettighetsvurdering av henvisninger, tillegges de distrikts-psykiatriske poliklinikkene i helseforetak og sykehus i regionen å vurdere henvisninger på vegne av disse private tilbudene.

Kontakt: Lene Engen Kleppe. Tlf: 62 11 10 01

Kortversjon av ytelsen

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS

Hva: Behandlingstilbudet det er gjort avtaler på er arbeidsrettet, poliklinisk behandling for personer med mild til moderat angst og depresjon. Behandlingstilbudet er kun poliklinisk, og personer med alvorlig psykisk sykdom omfattes ikke av dette tilbudet.

Behandling skal ha et samtidig og integrert fokus på helse og arbeid/ arbeidsdeltakelse. Med arbeidsdeltagelse forstås også deltagelse i skole og utdanning.

Pasientene som søkes til behandlingen har rett til nødvendig helsehjelp angitt i pasient- og brukerrettighetsloven, og vurderes til å ha betydelig funksjonstap og svekket livskvalitet uten behandling.

Nettside: http://www.skogli.no/

Besøksadresse: Lillehammer

Henvisningsadresse: Da ingen av de fire private leverandører er tildelt vurderingskompetanse med tanke på rettighetsvurdering av henvisninger, tillegges de distrikts-psykiatriske poliklinikkene i helseforetak og sykehus i regionen å vurdere henvisninger på vegne av disse private tilbudene.

Kontakt: Alf Magne Foss. Tlf: 61 24 91 00

Kortversjon av ytelsen


 

Muskel/skjelett

HelseIArbeid ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus

Hva:

Tilbudet gis til de som har behov for rask, tverrfaglig og grundigere utredning enn det Fastlegen, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og NAV har mulighet til å gi.

Målgruppen er voksne personer (>17 år) med:

  • Nakke- rygg smerter
  • Sykemeldt <9 mnd
  • Ikke indikasjon for raske operative tiltak

   Det er ønskelig med henvisning i tidlig fase, ideelt sett før de har vært sykemeldt i 3 mnd.

   Utredning og behandling:

   Tilbudet er rettet mot pasienter med lokaliserte nakke- og ryggplager som trenger en rask diagnostisk avklaring og tiltak og oppfølging rettet mot å kunne fortsette i arbeid. Tilbudet består av en tverrfaglig kartlegging, aktivitetsrådgivning og arbeidsrettet veiledning fra NAV. I samråd med pasienten vil det utarbeides en plan for tilbakegang i arbeid. 

Besøksadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Henvisningsadresse:

Nakke og rygg poliklinikken, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus.           Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.          (Merk henvisningen: "HelseIArbeid")

Henvisning vurderes og henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Dersom pasienten vurderes å være i målgruppen vil pasienten tilbys time innen 4 uker. Pasienter som ikke faller inn under målgruppen vil bli avslått. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Alle henvisninger må inneholde:

 • Aktuell sykehistorie og problemstilling

 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk - diagnoser og eventuell tidligere behandling

 • Kliniske funn

 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk

 • Oppdatert medikamentoversikt

 • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- sykemeldingshistorikk,

For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov

Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten: Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.

Kontakt:

Kontaktperson Ann-Karine Kirkeby: 22 11 96 08 - mail: ann.karine.kirkeby@oslo-universitetssykehus.no

Muskel/skjelett - sammensatte lidelser, Sunnaas sykehus

Hva:

Tverrfaglig vurderingspoliklinikk for pasienter med muskel-/skjelettlidelser, smerteproblematikk, tretthetssymptomer og lettere psykiske lidelser. Det gjennomføres vurdering av lege, psykolog, sosionom og fysioterapeut. Det er satt av 1,5 time til hver konsultasjon hos fagpersonene og disse gjennomføres over 2-3 uker. Deretter møter pasienten det tverrfaglige teamet til et møte hvor aktuelle videre tiltak og behandling for å styrke pasientens arbeidsevne blir foreslått. Enkelte får videre oppfølging individuelt eller gruppebasert ved poliklinikken.

Besøksadresse:

Aker Sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg. Oslo

Henvisningsadresse:

"Raskere tilbake/Helse og arbeid", Sunnaas sykehus HF, Bjørnmyrveien 11, 1453 Bjørnemyr

Kontakt:

Kontaktperson Annveig Hella-Halvorsen tlf: 45441311 mail: annvhe@sunnaas.no

Tverrfaglig poliklinikk - muskel/skjelett, Sykehuset Innlandet

Hva:

Tverrfaglig poliklinikk for muskel/skjelettplager (sammensatte lidelser).

Besøksadresse:

Sykehuset Innlandet HF, Ottestad.

Henvisningsadresse:

Sykehuset Innlandet HF, Ottestad, Raskere tilbake/Helse og arbeid, Muskel/skjelett poliklinikken, Jørgen Jensens vei 7, 2312 Ottestad.

Kontakt:

Kontaktperson: Inga Rønningen: 906 84 607

Arbeidsrettet poliklinikk, Sykehuset Telemark

Hva:

Utredning og behandling av sammensatte problemstillinger; muskel-/skjelettplager og/eller psykiske plager

 Besøksadresse:

Sykehuset Telemark HF, Porsgrunn.

Henvisningsadresse:

Sykehuset Telemark HF, Medisinsk klinikk, Avd for nevrologi og rehabilitering, Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR), Ulefossveien 10, 3710 Skien.

Kontakt:

Seksjonsleder Caroline Torskog: tlf 920 95 070 - mail:  cators@sthf.no

iBedrift, Sykehuset i Vestfold

Hva:

Gjennom iBedrift formidles kunnskap om alminnelige plager - ute på arbeidsplassen. Hovedvekt på uspesifiserte muskel- og skjelettplager og lettere psykiske lidelser.

Besøksadresse:

Sykehuset i Vestfold HF, Kysthospitalet. Kysthospitalveien 61, 3294 Stavern

Henvisningsadresse:

Ved interesse for å bli en iBedrift, ta kontakt med en av poliklinikkene til SiV eller ta kontakt med bedriftens IA-rådgiver. Se også www.iBedrift.no

Kontakt:

Kontaktperson Line Berre Paulsen: 33 13 41 12 / 997 85 997 - mail: line.paulsen@siv.no

Avklaringspoliklinikk - muskel/skjelett og psykisk helsevern, angst og depresjon, Sykehuset i Vestfold

Hva:

Tidlig avklaring for personer med muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. I tillegg til individuell konsultasjon tilbys: 2-dagers kurs (muskel/skjelett og psykiske plager), mestringskurs (gruppe), BekkOpp (gravide med plager i bekken) og veiledningssamtaler.

Besøksadresse:

Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet - poliklinikk i Tønsberg.

Henvisningsadresse:

POLIKLINIKK TØNSBERG: Sykehuset i Vestfold, Raskere tilbake - Tønsberg, Bjellandsveien 24, 3172 Vear (Elektronisk henvisning: Sykehuset i Vestfold, fysikalsk medisin og rehabilitering, merk henvisning "Raskere tilbake/Helse og arbeid - Tønsberg"). Telefon: 33 30 80 00.

Kontakt:

Kontaktperson Gry Karlsson: 33 30 80 00 / 992 36 111 - mail: gry.karlsson@siv.no

Muskel-skjelett behandlingstilbud, Sykehuset Østfold HF

Hva:

Behandlingstilbud for pasienter med skulderproblematikk og som trenger trening/tilrettelegging på arbeidsplassen for å komme tilbake til jobb. Samarbeid mellom ortopedisk avdeling, fysikalsk medisiner, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom.

Besøksadresse:

Sykehuset i Østfold HF, Moss sykehus

Henvisningsadresse:

Pr post: Sykehuset Østfold, Postboks 300, 1714 Grålum

Elektronisk:

som for andre henvisninger gjennom journalsystemet

Kontakt:

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Østfold HF, Moss sykehus tlf: 69 86 66 30

Avdelingssjef Anette M. Siebenhertz

Muskel/skjelett - tverrfaglig poliklinikk, Sørlandet sykehus HF

Hva:

Utredning og inntil 3 måneders rehabiliteringsforløp med mål om økt arbeidsevne tross langvarige muskel/skjelettplager. Tilbudet er tverrfaglig og poliklinisk.

Nettside: https://sshf.no/behandlinger/helse-og-arbeid-for-deg-med-muskel-og-skjelettplager-rehabilitering

Besøksadresse:

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Bispegra 40, 4632 Kristiansand

Henvisningsadresse:

Sørlandet sykehus HF, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse og arbeid – muskel/skjelett, Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Kontakt:

Teamkoordinator Tormod Elias Solberg, tlf. 38 14 93 30, tormod.elias.solberg@sshf.no.

Muskel/skjelett - tverrfaglig poliklinikk, Vestre Viken HF

Hva:

Tverrfaglige poliklinikker for pasienter med muskel-skjelettplager der tilbudet består av undersøkelser, individuelle samtaler og kurs. Pasienter henvises til rask utredning - helst innen 6 uker fra start av sykmelding - med sikte på rask avklaring for arbeidsrettet behandling og tilrettelegging av arbeidsfunksjon.  Poliklinikkene samarbeider med Helse og arbeids team på lokalt DPS ved behovet for psykologisk behandling.

Se for øvrig: https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid

Besøksadresse:

Bærum sykehus: Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum

Ringerike sykehus: Arnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss

Drammen sykehus: Dronninggata 28, 3004 Drammen

Kongsberg sykehus: Drammensveien 4, 3612 Kongsberg

Henvisningsadresse:

Alle henvisninger sendes til: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen

Henvisningen må tydelig merkes Helse og arbeid. Henvisningen må inneholde informasjon om aktuell lidelse/symptomer, arbeidsforhold, sykmelding og eventuelt tidligere utredning/behandling. Pasientens telefonnummer påføres også.

Kontakt:

Bærum sykehus: Kiropraktor: Kai Leland, Fysioterapeut: Merethe Giske Fahs, Overlege: Reinhard Niestroj

Ringerike sykehus:

Fysioterapeut Agnethe Reymert Mobil: 948 46 198
Fysioterapeut Inger Johanne Sneen Mobil: 948 47 521
Felles kontortelefonnummer: 32 11 63 61

Drammen sykehus:

Pasientkoordinator/ fysioterapeut Therese Magnussen Telefon: 32 80 38 62

Kongsberg sykehus:

Pasientkoordinator/ fysioterapeut Bente Zachrisen Steiro Telefon: 907 28 892

 


Rehabilitering

Idrettens Helsesenter AS

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – døgn/dag/ambulant

 Besøksadresse: Kongsveien 104, 1177 Oslo

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Espen Rooth . Tlf: 91130606. Mail: espen.rooth@idrettshelse.no
Kortversjon av ytelse

Rehabiliteringssenteret AiR AS

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – døgn/dag/ambulant

Besøksadresse: Rauland i Telemark

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Svein Kostveit Tlf: 48037560. Mail: Svein.kostveit@air.no

Kortversjon av ytelse

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – døgn/dag/ambulant

Besøksadresse: Lillehammer, Oppland

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Alf Magne Foss. Tlf: 926 67 918   Mail: AlfMagne.Foss@skogli.no

Kortversjon av ytelse

Stiftelsen CatoSenteret

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – døgn/dag/ambulant

Besøksadresse: Son i Vestby, Akershus

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Finn Berset. Tlf: 64984400/ 90104 260    Mail: Finn.berset@catosenteret.no

Kortversjon av ytelse

Stiftelsen Hernes Institutt

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – døgn/dag/ambulant

Besøksadresse: Hernes, Hedmark

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Ole Jo Kristoffersen. Tlf: 909 26 289  Mail: OleJo@hernesinstitutt.no

Kortversjon av ytelse

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – døgn/dag/ambulant

Besøksadresse: Eiken, Vest-Agder

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Reidun Meberg Bulut Tlf: 38349402/ 99013645 Mail: rmb@sorrehab.no

Kortversjon av ytelse

Unicare Bakke AS

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – døgn/dag/ambulant

Besøksadresse: Halden, Østfold

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Halvard Bakke Johnsen Tlf: 69172707 / 97197437

Kortversjon av ytelse

Vikersund Kurbad AS

Hva: Tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, voksne – døgn/dag/ambulant

Besøksadresse: Vikersund, Buskerud

Henvisningsadresse: Regional Koordinerende Enhet (RKE) – elektronisk henvisningsmottak.

Kontakt: Tor Christian Tlf: 32 78 15 93/ 911 80 665 Mail: tor@vikersund-kurbad.no

Kortversjon av ytelseYtelsesavtaler innenfor raskere tilbake/helse og arbeid

   
 

Fant du det du lette etter?