logo Helse Sør-Øst
En vannmasse med trær og skyer på himmelen

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rusmiddelavhengige er ikke en ensartet gruppe, og de har ulike behov for behandling.

Helse Sør-Øst RHF skal sørge for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til befolkningen i regionen.

Behandlingstilbudet gis både av helseforetakene og av private avtaleparter. 

Behandlingstilbudet omfatter

  • akuttbehandling og avrusing som krever tett medisinsk oppfølging
  • vurdering, utredning og kartlegging av behandlingsbehov
  • spesialisert behandling; døgnbasert, poliklinisk eller ambulant 
  • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelavhengige med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens §10–2, §10–3 og §10–4

 Mer om rus og avhengighet på helsenorge.no

 

Ventetidene varierer avhengig av type behandling og mellom ulike helseforetak og institusjoner. På nettsidene til helsenorge finnes oversikt over ventetider og tilbud innen rusfeltet.

Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Kvalitet i rusbehandlingen (helsenorge.no)

Helse Sør-Øst RHF rapporterer jevnlig ventetider og andre indikatorer innen rusbehandlingen.

 

Strategi og samarbeid

Helse Sør-Øst RHF arbeider med regionale utviklingsplaner, i tråd med helse- og sykehusplan.

Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok i styremøtet 22.04.2021, sak 41-2021 Fagplan psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling​. Planen skal legges til grunn for utviklingen av spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst og inngår som premiss i arbeidet med lokale utviklingsplaner ved helseforetak og private ideelle sykehus med eget opptaksområde

Det er lagt inn ressurser både i helseforetakene og til de private samarbeidspartnerne for bedre kvalitet på behandlingstilbudet, gjennom å øke antallet helsepersonell slik at behandlingsmiljøet blir tverrfaglig. Det innebærer at lege, psykologfaglig og sosialfaglig kompetanse deltar aktivt i behandlingen.

Arbeidet med utviklingsplaner i Helse Sør-Øst

Det er etablert et fagråd for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. Fagrådet rådgir Helse Sør‐Øst RHF og bidra til utvikling av behandlingstilbudet i tråd med nasjonale målsettinger og føringer.

Mer om fagråd i Helse Sør-Øst

 

Helse Sør‐Øst RHF har et tett samarbeid med private ideelle institusjoner innen TSB.

Det er inngått løpende avtaler med 22 private ideelle institusjoner.

De private ideelle institusjonene er viktige samarbeidspartnere, sammen med det tilbudet som gis i egne helseforetak. De private ideelle står blant annet for om lag 60 prosent av døgnbehandlingen innen rusfeltet.

Løpende samarbeidsavtalene gir institusjonene større forutsigbarhet og større fleksibilitet i utviklingen av tilbudet for pasientene. Det gir også muligheter for et tettere samarbeid med helseforetakene og bedre oppfølgingen av avtalene.

Det inngås ytelsesavtaler som beskriver hva den enkelte institusjon leverer av tjenester for kommende år.

Mer om avtaler med private og oversikt over ytelsesavtalene

Undersøkelser av brukernes tilfredshet med rusbehandlingen har blitt gjennomført siden 2013. Det er Kunnskapssenteret som gjennomfører undersøkelsen og pasienter som har vært til behandling er med i undersøkelsen og svarer på ulike spørsmål.

Resultater fra undersøkelsene


 

 

Kompetansetjenester

Kompetansesenter rus - arbeider med ulike utviklingstiltak innen kompetanse for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud.

Kompetansesenter rus - øst er organisert under Sykehuset Innlandet og får sitt hovedoppdrag fra Helsedirektoratet.

Kompetansesenteret skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet.

KoRus - Øst

KoRus - Sør

Framskrivningsmodell for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Modellen ble oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2021. Modellen er anbefalt revidert hvert fjerde år, men ekstraordinære hendelser som koronapandemien gjorde det nødvendig å revidere modellen allerede i 2022.

Se framskrivningsmodellen (pdf)
Ansatt i samtale med pasient utendørs
Sist oppdatert 25.04.2024