Byggeplass

Utviklingsplaner og store utviklings- og byggeprosjekter

Store utviklings- og byggeprosjekter


I Tønsbergprosjektet skal Sykehuset i Vestfold erstatte gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. Utbyggingen skal være ferdig i mars 2021. Kostnadsrammen er om lag 2,7 milliarder kroner.

Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus

Det planlegges nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF. Nybygget skal samle akuttpsykiatri og døgn-sengeposter for behandling av pasienter med psykisk sykdom. Det skal ligge på Eg i Kristiansand, og har en kostnadsramme på 898 millioner kroner.Se også:

Nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus

Styret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen av nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase. Utbyggingen skal gjennomføres etappevis og vil på sikt innebære samling av sykehusfunksjonene innen psykisk helsevern på Nordbyhagen.

Se også:

Styresak 054-2018 Utbygging psykiatri ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfaseKonseptrapportKSK-rapport

Utbygging ved Sykehuset Telemark Skien

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen for utbygging innenfor somatikk Skien skal videreføres til konseptfase. Dette inkluderer også investering i en stråleterapienhet, som følge av den planlagte opptrappingen og desentraliseringen av stråleterapi i Helse Sør-Øst.

Se også:

Styresak 055-2018 Utbygging somatikk ved Sykehuset Telemark Skien videreføres til konseptfaseKonseptrapportKSK-rapport

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet. Målbildet innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, ved Mjøsbrua. I tillegg skal det være et lokalsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner.

Helse Sør-Øst RHF skal konkretisere virksomhetsinnholdet, bygg, lokalisering og bærekraft for det fremtidige målbildet for Sykehuset Innlandet. Videreutvikling av prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra inngår i arbeidet, som gjennomføres i to faser.

Det tas sikte på at saken kan behandles i styrene i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF i løpet av høsten 2020. Målet er at konseptfasen kan starte i 2021, forutsatt at Sykehuset Innlandet HF har en bærekraftig økonomi.

Se også:

Informasjonssideom fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet (www.sykehuset-innlandet.no)

Sentrale dokumenter

Aktualitetssaker

Målbilde for Sykehuset Innlandet HFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/malbilde-for-sykehuset-innlandet-hfMålbilde for Sykehuset Innlandet HFStyret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet. Dette målbildet innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt aku...31.01.2019 12:08:32
Videre utvikling av Sykehuset Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/videre-utvikling-av-sykehuset-innlandetVidere utvikling av Sykehuset InnlandetMandat for fase to av videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF er nå klart. Første fase har konkretisert virksomhetsinnholdet. I andre fase skal prosjektet vurdere bygg, mulig gjenbruk av investeringer, investeringskostnader, økonomisk bær...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Senger.jpg" style="BORDER:0px solid;" />14.02.2020 12:56:09
Prosjektarbeidet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prosjektarbeidet-for-videreutvikling-av-sykehuset-innlandet-hfProsjektarbeidet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HFBeredskapssituasjonen knyttet til håndtering av koronautbruddet fører til at prosjektarbeidet med ny sykehusstruktur i Innlandet vil bli forlenget<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Senger.jpg" style="BORDER:0px solid;" />24.04.2020 22:00:00
Gjennomfører samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/gjennomforer-samfunnsanalyse-for-ny-sykehusstruktur-i-innlandetGjennomfører samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i InnlandetDet er viktig å kartlegge direkte og indirekte ringvirkninger av ulike lokaliseringsløsninger for sykehus i Innlandet. Konsulentselskapet COWI har sammen med analyseselskapet Vista Analyse nå fått oppdraget med å utføre en samfunnsanalyse.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Framtidig%20målbilde%20SI.jpg" style="BORDER:0px solid;" />11.08.2020 13:37:45
Møter med kommunene – viktig dialoghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/moter-med-kommunene-viktig-dialogMøter med kommunene – viktig dialogGod dialog med kommunene i Innlandet er viktig i arbeidet med å avklare hvordan sykehustilbudet skal utvikles videre. Torsdag 15.10 deltok styreleder i Helse Sør-Øst RHF Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine M. Lofthus på høstm...<img alt="Svein Gjedrem og Cathrine Lofthus på scenen på høstmøtet for KS Innlandet" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Innlandet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.10.2020 08:38:13

 

Utviklingsplaner

For å møte framtidens utfordringer og skape pasientens helsetjeneste skal alle helseforetak ha utviklingsplaner. En slik plan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene. Det er gitt nasjonale og regionale føringer for dette arbeidet. Helse Sør-Øst RHF utarbeider en samlet plan for vår region i 2018.

Nasjonale, regionale og lokale utviklingsplaner


 

Fant du det du lette etter?