Byggeplass

Utviklingsplaner og store utviklings- og byggeprosjekter

Store utviklings- og byggeprosjekter

Nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande, og ha områdefunksjoner for alle beboere innenfor hele Vestre Viken HF sitt dekningsområde.

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klar profil: Et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

 

 

I Tønsbergprosjektet skal Sykehuset i Vestfold erstatte gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. Utbyggingen skal være ferdig i mars 2021. Kostnadsrammen er om lag 2,7 milliarder kroner.

 

Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus

 

Det planlegges nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF. Nybygget skal samle akuttpsykiatri og døgn-sengeposter for behandling av pasienter med psykisk sykdom. Det skal ligge på Eg i Kristiansand, og har en kostnadsramme på 898 millioner kroner.Se også:

 

Nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus

 

Styret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen av nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase. Utbyggingen skal gjennomføres etappevis og vil på sikt innebære samling av sykehusfunksjonene innen psykisk helsevern på Nordbyhagen.

Se også:

Styresak 054-2018 Utbygging psykiatri ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase Konseptrapport KSK-rapport

 

Utbygging ved Sykehuset Telemark Skien

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptfaserapporten for prosjektet Utbygging somatikk i Skien ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektet innebærer etablering av stråleterapi med støttefunksjoner, nytt bygg for sengeområder og utbygging og ombygging av akuttmottak.

Helse Sør-Øst RHF har søkt Helse- og omsorgsdepartementet om lånebevilgning til prosjektet, og dersom finanseringen innvilges, så vil prosjektet videreføres til forprosjektfase med planlagt oppstart januar 2022.  


Utbygging somatikk Skien - Sykehuset Telemark HF (sthf.no)

Se også:

Styresak 132-2020Styresak 055-2018 Konseptrapport KSK-rapport

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

 Overordnede dokumenter

Styrende dokumenter for prosjektgjennomføring av sykehusutbygginger

Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter 2017 (PDF)

Tidligfase for nye sykehusbygg - kort oppsummering (PDF)

Helse Sør-Øst RHF "12 prinsipper for medvirkning"
Delstrategi for eiendomsvirksomhet i Helse Sør-Øst RH 2018 (PDF)
Veiledere (Sykehusbygg.no)
Verktøy (Sykehusbygg)

Utviklingsplaner

For å møte framtidens utfordringer og skape pasientens helsetjeneste skal alle helseforetak ha utviklingsplaner. En slik plan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene. Det er gitt nasjonale og regionale føringer for dette arbeidet. Helse Sør-Øst RHF utarbeider en samlet plan for vår region i 2018.

Nasjonale, regionale og lokale utviklingsplaner 

Fant du det du lette etter?