logo Helse Sør-Øst
Psykisk helse Kristiansand

Nye sykehus og utviklingsprosjekter

​​
​​
​​​​

 I Tønsbergprosjektet erstattet Sykehuset i Vestfold gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. Utbyggingen var ferdig høsten 2021. 

Les mer om Tønsbergprosjektet (www.siv.no)

 

Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF er ferdigstilt og i drift. Nybygget for psykisk helsevern rommer 70 døgnbehandlingsplasser for voksne og ti døgnplasser for barn og ungdom. I tillegg inneholder bygget akuttmottak, poliklinikk og nødvendige støtteareal som kontorarbeidsplasser. Bygget ligger  sør for det eksisterende sykehuset på Eg i Kristiansand. 

Det er ble startet pasientbehandling i april, og bygget ble åpnet av helseminister Ingvild Kjerkol 30. mai 2023. 

Nyhetssak fra åpningen.

Forprosjektrapport nybygg psykisk helsevern i Kristiansand

Kontraktsinngåelse for nybygg psykisk helse ved Sørlandet sykehus

Se også:

Sykehusbyggs informasjonsside

 

Styret i Helse Sør-Øst har gitt klarsignal til å starte byggingen av nytt psykiatribygg på Nordbyhagen med 50 sengeplasser. Bygget skal samle tilbudet for sykehusbasert psykisk helsevern i Akershus universitetssykehus og skal etter planen være ferdig til innflytting i 2026. Byggingen starter allerede i 2023.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 28. april 2023 forprosjektrapport.

Les nyhetssak hos Helse Sør-Øst

Les nyhetssak hos Ahus, som beskriver prosjektet nærmere.

Sentrale dokumenter:

Styresak 045-2023 Akershus universitetssykehus HF – forprosjektrapport Samling av sykehusbasert psykisk helsevern 

Styresak 054-2018 Videreføring til konseptfase

Utbygging psykiatri ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase

Konseptrapport

KSK-rapport

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptfaserapporten for prosjektet Utbygging somatikk i Skien ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektet innebærer etablering av stråleterapi med støttefunksjoner, nytt bygg for sengeområder og utbygging og ombygging av akuttmottak.

Prosjektet startet forprosjektfasen i januar 2022, basert på lånetilsagn gitt over statsbudsjettet for 2022.


Utbygging somatikk Skien - Sykehuset Telemark HF (sthf.no)

Se også:

Styresak 132-2020

Styresak 055-2018

Konseptrapport

KSK-rapport


 Overordnede dokumenter

For å møte framtidens utfordringer og skape pasientens helsetjeneste skal alle helseforetak ha utviklingsplaner. En slik plan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene. Det er gitt nasjonale og regionale føringer for dette arbeidet. 

Regional utviklingsplan


Sist oppdatert 12.02.2024