logo Helse Sør-Øst
Et nærbilde av et armbånd

Åpen prosjektstøtte

Føringer og obligatoriske vedlegg

Side på engelsk

Sammendrag
Type støtte  Åpen prosjektstøtte   
Søknadsadgang  Ansatte med doktorgrad, minst 20 % stilling ved søknadsberettiget institusjon og hovedstilling i regionen 
Tildelingsperiode  Inntil 3 år 
Tildelingsbeløp  1-3 mill. kr pr. år  
Innhold  Doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstipend, annet forskningspersonell, støttepersonell og/eller driftsmidler 
Senest mulig oppstartsdato  1. desember 2024 
 

Formål

Denne søknadskategorien skal gi rom for finansiering av et større forskerinitiert prosjekt av høy vitenskapelig kvalitet.  
 

Prosjektleder 

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen fra søknadstidspunktet og ut hele prosjektperioden. I tillegg må prosjektleders hovedstilling være i regionen. Hovedstillingen kan være i helsesektoren eller andre sektorer. 
 
Prosjektleder kan søke om midler til egen stilling hvis øvrige krav er oppfylt. Stillingen skal som hovedregel ha samme varighet som prosjektperioden. 
 
Det er ikke anledning til å være ekstern prosjektleder for et prosjekt i denne kategorien.  

Finansiering og varighet 

I kategorien åpen prosjektstøtte kan det søkes om 1-3 mill. kr pr. år i inntil 3 år. Merk at søknadens budsjett må være innenfor den gitte årlige rammen for kategorien (≤3 mill. kr pr. år). Det skal gis utfyllende beskrivelser av de ulike kostnadselementene, enten i søknadsskjemaet eller i prosjektbeskrivelsen.  
 
Regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF kan ikke benyttes til frikjøp eller ansettelser/ avlønning av personer i andre sektorer (UH-sektor og instituttsektor), helseregioner eller i utlandet. Nødvendige forskningstjenester kan kjøpes eksternt på timesbasis, men i så tilfelle skal dette synliggjøres i budsjettet og redegjøres for i søknaden.  

Det er ikke anledning til å søke om annen godtgjørelse for prosjektleder eller om kompensasjon for veiledning av stipendiater. 

Etter tilsagn om støtte til et prosjekt, vil det ved behov være mulig å omgjøre 100 % stillinger ned til min. 50 % med tilsvarende forlengelse av prosjektperioden dersom prosjektleder sender inn søknad om endring i pågående forskningsprosjekt til Helse Sør-Øst RHF.  

Hva kan det søkes om støtte til? 

I kategorien åpen prosjektstøtte kan det søkes om støtte til finansiering av doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstipend, annet forskningspersonell, støttepersonell og/eller driftsmidler.  

Stillinger

Dersom søknaden omfatter doktorgradsstipend eller postdoktorstipend, skal disse stillingene håndteres etter de samme føringene som gitt for søknader innenfor de enkelte kategoriene, se disse føringene.  
 
For doktorgradsstipend gis støtten kun som en rundsum som inkluderer lønnsmidler, indirekte kostnader og driftsmidler. For postdoktor- og forskerstillinger i åpen prosjektstøtte kan kostnader enten oppgis som en rundsum eller med angivelse av faktiske lønnskostnader for den aktuelle stillingen. For 2024 er rundsumsbevilgningen på 1 294 000 kr for alle disse stillingstypene.  
 
Det forutsettes at personer ansatt i doktorgrads-, postdoktor- eller forskerstillinger med finansering fra Helse Sør-Øst RHF ansettes i minst 50 % stilling og at de har sin fysiske hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden. Navn på kandidater til slike stillinger skal ikke oppgis i søknaden, men meldes inn til Helse Sør-Øst RHF så snart stillingene er besatt.   

Ansettelser i forskerstilling forutsetter at kandidaten har doktorgrad og kan gjennomføre selvstendig forskning uten å være underlagt veiledning. Det er ikke satt begrensning på antall årsverk en forskerkandidat kan være finansiert av Helse Sør-Øst RHF, hvilket betyr at kandidaten kan ha hatt en forskerstilling finansiert av Helse Sør-Øst RHF tidligere.  

Annet forskningspersonell og støttepersonell  

Det er mulig å søke om midler til finansiering av annet forsknings-/støttepersonell for forskning, f.eks. teknisk personell, forskningssykepleiere etc. For hver stilling skal det oppgis stillingstittel, stillingsandel, lønnskostnader og varighet i budsjettet. Behovet for alle stillinger og deres rolle(r) i prosjektet skal synliggjøres i prosjektbeskrivelsen. 
 
Alle personer i stillinger som annet forskningspersonell/støttepersonell i prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF skal ansettes ved søkerinstitusjonen. 

Driftsmidler 

Det kan søkes om støtte til driftskostnader som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet. Dette kan f.eks. være midler til mindre utstyr (inntil 300 000 kr), analyser, databaseløsninger, biobank, monitorering etc. Kostnader til pasientrekruttering kan også inngå som driftsmidler for prosjektet.  
Publiseringskostnader kan inngå som et kostnadselement, men skal ikke overskride 50 000 kr per år.  
 
Det forutsettes at ordinære kostnader i tilknytning til drift av laboratorier, kontorer/arbeidslokaler og administrasjon inngår i beregninger av indirekte kostnader (overhead) for stillinger i prosjektet, og det er derfor ikke anledning til å kostnadsføre disse elementene spesielt i budsjettet.   

Obligatoriske vedlegg til søknader om åpen prosjektstøtte 

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i én pdf-fil.  

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. 
 
Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.  
 
Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk. 
 
Vedlegg Krav Formatkrav
CV  CV for prosjektleder skal vedlegges. Når prosjektet omfatter doktorgradsstipend, skal også hovedveileders CV vedlegges hvis ikke prosjektleder er hovedveileder. 
 
I tillegg kan CV for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges.  
 
Se forslag til mal for CV 
Hver CV skal være på maks. 2 sider og skrives på engelsk.  
Publikasjonslister 

Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. Når prosjektet omfatter doktorgradsstipend, skal også hovedveileders publikasjonsliste vedlegges hvis ikke prosjektleder er hovedveileder. 


I tillegg kan publikasjonslister for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. 

Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.  
 
Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner. 
Prosjektbeskrivelse  Se mal for prosjektbeskrivelsen Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste. 
Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar  Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.
 
Se mal bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sist oppdatert 11.01.2023