logo
Noen barn som sitter på en benk

Naboer til Nye Rikshospitalet

Ved Nye Rikshospitalet samles de regionale og nasjonale funksjonene som Oslo universitetssykehus har i dag. Samtidig vil sykehuset gi et lokalsykehustilbud for rundt 200 000 innbyggere i Oslo.

 
Sykehuset er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et samlet barne- og ungdomssykehus. På taket skal det bygges landingsplass for helikopter med direkte heisadkomst til både akuttmottak, billeddiagnostikk, intervensjonslaboratorier og operasjonsstuer.
 
Det er anslått at det i 2035 vil være rundt 5 200 ansatte og studenter til stede på dagtid på det Nye Rikshospitalet. I tillegg vil det være et antall pasienter, pårørende og andre besøkende. Betydelige deler av disse personene vil være i bevegelse inn i og ut av sykehuset ved vaktskiftene på sykehuset. Dette er innganger og adkomstløsninger godt dimensjonert for. 
 
Reguleringsforslaget legger opp til en vesentlig andel ny bebyggelse, som skal bygges tett inntil eksisterende sykehus. I forbindelse med planleggingen av den nye bygningsmassen er det i prosjekteringen derfor lagt vekt på å tilpasse denne til det eksisterende sykehus, samt til de omkringliggende uteområdene. Intensjonen er i størst mulig grad å ivareta sykehusets opprinnelig landlige omgivelser.
 

2023

29.09: Det ble sendt ut informasjon til naboer i nord om bruk og inngjerding av Q-tomten, se informasjonen her.

24.09: Det ble avholdt informasjonsmøte for naboer i nord, se under "Presentasjoner fra nabomtøter" for agenda og refereat.

15.09: Det ble sendt ut informasjon til naboer i nord om bruk og inngjerdingen av Q-tomten, se informasjonen her

29. mars:  Det ble avholdt informasjonsmøte om gjennomføringen av Nye Rikshospitalet, 29.03.2023. Prosjektorganisasjonen orienterte blant annet om vedtatt reguleringsplan, fremdrift og hovedaktiviteter for prosjektgjennomføringen, med fokus på forestående arbeid i 2023/2024. 

Når skal Nye Rikshospitalet stå ferdig?

Etappe 1 av utbyggingen for Nye Rikshospitalet skal gjennomføres i perioden 2023 til 2031. Det foreligger ingen beslutninger om tidspunkt for gjennomføring av etappe 2 eller omfang/ innhold for denne etappen. 

Når starter arbeidet? 

Forberedende fysiske arbeider på byggeplass starter i tredje kvartal 2023.


Når er det nye sykehus klar til bruk? 

Fra oppstart grunnarbeider til klinisk inbruktakelse er varigheten vurdert til ca. 7,5 år. Tidsplanen viser derfor at sykehuset er klart for klinisk ibruktakelse i tredje kvartal 2031.

PRAKTISK OM BYGGE- OG ANLEGGPSPERIODEN


Hvor kan jeg finne mer informasjon om planene for Nye Rikshospitalet?


I tillegg til dette området på Helse Sør-Øst RHF sine hjemmesider kan du finne informasjon:


Hvordan vil naboer bli informert om arbeider som pågår eller kommer?

Prosjektet vil legge til rette for en god informasjonsflyt mot naboer og andre berørte i området, dette er tenkt å gjøres gjennom: 

  • Prosjektside: Nettsiden for prosjektet vil oppdateres jevnlig under prosjektperioden. Her vil man kunne lese om fremdrift, hvilke områder som berøres, planlagte informasjonsmøter og relevante dokumenter.

  • Direkte naboinformasjon: Det vil sendes ut informasjon til berørte naboer på SMS og e-post i forbindelse med anleggsarbeider i forkant av anleggsoppstart, oppstart av sprening og tilsvarende arbeider.

  • Åpne informasjonsmøter: Hvert halvår vil prosjektet arrangere åpne informasjonsmøter for nabo og andre interessenter. Her vil det være mulig å komme med spørsmål og innspill, og få svar fra prosjektorganisasjonen. Invitasjon til møtene deles på prosjektets hjememside og distribueres i tillegg etter beste evne til nære naboer.

  • Elektronisk nyhetsbrev: Det vil jevnlig sendes ut et digitalt nyhetsbrev til påmeldte abonnenter med siste nytt om prosjektet. Påmelding vil kunne gjøres via de åpne informasjonsmøtene og via nettsiden, eller klikk her for påmelding


Hvilken innvirkning vil anleggsfasen ha for naboer og andre som ferdes langs- og gjennom området hvor det skal bygges nye sykehusbygninger? 

Fagrapporten Anleggsfasen inneholder beskrivelse av hvordan anleggstrafikken skal gjennomføres for de ulike rigg- og anleggsområdene. Det er i tillegg laget egne kart og beskrivelser for hvordan myke trafikanter skal sikres og hvor de skal bevege seg i de ulike fasene av anleggsarbeidet. I tillegg er det vist hvordan brakkerigger kan plasseres for minst mulig sjenering for omkringliggende bebyggelse. 


Hvordan blir trafikken i området ivaretatt gjennom anleggsperioden?

I fagrapporten Anleggsfasen er det beskrevet hvordan trafikken inkludert myke trafikanter, er planlagt ivaretatt i perioden.

Vil ambulansetrafikken påvirke boligområdene i anleggsperioden? 

Det foreligger ingen planer om alternativ ambulanseadkomst gjennom boligområdene nord for Gaustad sykehus.

Som del av Nye Rikshospitalet skal det etableres en sekundær enveiskjørt ambulanseadkomst til akuttmottaket fra avkjøringsrampen fra Ring 3. Denne muligheten kan brukes i akutte situasjoenr der det ikke er tilstrekkelig fremkommenlighet via hovedatkomsten i Klaus Torgårds vei, som er stipulert å være opptil 30 ambulanser fordelt over døgnet. Det framgår av reguleringsbestemmelsene av adkomstveien bare skal brukes av ambulanser i akutte situasjoner. 

Hvordan vil prosjektet ta hensyn til støy i forbindelse med byggearbeidene? 

Støynivået vil overvåkes ved bruk av støymålere der det er nødvendig, og prosjektet har en rekke tiltak for å minimere plagegraden av støy for beboere og pasienter. Ettersom Rikshospitalet er et sykehus, er det ikke tillatt med støyende arbeid på nattestid i anleggsperioden.

I fagrapporten Anleggsfasen belyses en tematisk plan for avbøtende og kompenserende tiltak for konsekvenser i anelggsperioden. 

Hva er rokadeprosjektet? 

Etablering av Nye Rikshospitalet medfører at deler av eksisterende bygningsmasse må rives for å gi plass til nye bygg og tilrettelegge for god logistikk i sykehuset. Dette gjelder i hovedsak en fløy (bygg C1) ved nytt hovedinngangsparti, samt mindre deler av to andre fløyer (pavilijonger bygg B og D). Etablering av arealer for virksomheten som må flytte ut av de eksisterende byggene, og organisert som et rokadeprosjekt. Her kan du lese mer om rokadeprosjektet

 

HVORDAN PÅVIRKER NYE BYGG NABOLAGET? 


Hvordan vil det se ut når Nye Rikshospitalet er ferdig? 


Her kan du se illustrasjoner og skissefilm som viser hvordan det kan se ut når det nye sykehuset er ferdig. 


Figuren under viser hovedgrepet for utbyggingen og hva som er ny bebyggelse. I prosjektets forprosjektrapport fra 2022 finnes utdypende informasjon om planene for Nye Rikshospitalet. 

Diagram, kart

Vil det bli mye støy fra helikoptertrafikken til det nye sykehuset? 

Støy er utredet som en del av konsekvensutredningen og utredningen er dokumentert i fagrapporten Støy fra helikoptertrafikk. 


De nasjonale retningslinjene stiller krav om maksimalt 10 støyhendelser som overskrider 80 dB på nattestid. I støyutredningen er det gjort beregninger som tilsier at grenseverdiene som er gitt av de nasjonale retningslinjene overholdes med god margin, men at det likevel kan oppstå støysjenans som følge av høye støynivåer ved overflyvning med de nye redningshelikoptrene. Det er vurdert at det i snitt vil være 1 støyhendelse per natt. Ikke alle disse vil ha støynivå som overskrider kravet til maksimalt 80 dB. På dagtid er det beregnet at færre enn 6-7 støyhendelser vil overskride grenseveriden på 80 dB.

Overordnet fremdrifsplan

2023-2025
Rokade C1 og forberedende arbeider

2023 

Q2 23 – Ferdig Gaustad hotell for foreldreovernatting og kontorer  
Q3 23 – Ferdig bygg 14 inkludert gymsal  
Q3 23 – Ferdig modulbygg tak C fase 1 
Q4 23 – Ferdig ekstra hovedinngang mellom C2 og C3 

2024

Q1 24 – Ferdig sengeposter og akuttmottak i E 
Q1 24 – Ferdig personalkantine fase 1 
Q2 24 – Ferdig modulbygg tak C fase 2 
Q2 24 – Ferdig dialyse og nyrelab i B2 4. etg 
Q2 24 – Ferdig inngang C6 
Q2 24 – Ferdig bygg 10 
Q3 24 – Ferdig sengepost i C2 
Q4 24 – Ferdig portørstue  
Q4 24 – Ferdig midlertidig hovedinngang i B2  
Q4 24 – Ferdig Elfys 5  
Q4 24 – Ferdig klinisk forskningspost  
Q4 24 – Ferdig modulbygg C7 og tak E


2025  

Q1 25 – Ferdig personalkantine fase 2  
Q1 25 – Ferdig sengepost i C4 

 

2024-2031
Byggestart og gjennomføring 

2024

Q1 24 – Adkomsttorget stenges og bygeplasskiller bygg J etableres 
Q2 24 – Oppstart grunnarbeider bygg J  


2025

Q1 25 – Oppstart betongarbeider bygg J 
Q2 25 – Oppstart grunnarbeider bygg M og N 
Q3 25 – Utvidelse og ombygging A1 

2026

Q1 26 – Oppstart betongarbeider bygg M og N
Q1 26 – Oppstart utvidelse teknisk sentral F2
Q2 26 – Oppstart innvendige arbeider bygg J  


2027

Q2 27 – Oppstart innvendige arbeider M og N 


2031

Q4 31 – Ferdig bygg klar til drift 

Sist oppdatert 26.04.2023