Milepæler

Nytt sykehus i Drammen 2025

 1. 14. oktober 2019, Byggestart

  Bent Høie og Cathrine M. Lofthus
  Les mer om byggestarten
 2. Juni 2017, Vedtatt bygging

  Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni 2017 konseptrapporten, som grunnlag for videre arbeid. Kostnadsrammen for nytt sykehus i Drammen er 9 266 millioner kroner inklusiv stråleenhet og O- IKT Tomteerverv eksklusive. Stortinget vedtok i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder kroner (2017-kroner) til nytt sykehus i Drammen. Dette tilsvarer 70 prosent av estimert kostnadsramme. Lånet utbetales i perioden 2017–2024. I statsbudsjettet for 2018 ble 425 millioner kroner av lånerammen bevilget til sykehusprosjektet.

 3. 21. juni 2017

  I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 vedtok Stortinget å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder kroner til det nye sykehuset i Drammen. I statsbudsjettet for 2018 ble 425 millioner kroner av lånerammen bevilget til sykehusprosjektet.

 4. 2. februar 2017

  2. februar 2017 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at prosjektet skulle videreføres til forprosjektfasen.

  Styresak 006-2017
 5. 19. desember 2016

  19. desember 2016 ble en optimaliseringsrapport for å nå styringsrammen vedtatt av styret i Vestre Viken HF.

 6. Juni 2016

  Etter flere år med omfattende utredninger, godkjente styret i Vestre Viken HF konseptrapporten for det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen i sitt styremøtet 9. mai 2016. 16. juni samme år behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF konseptfasen for det nye sykehuset, og dette ble endelig stadfestet i foretaksmøtet 22. juni 2016.

 7. Juli 2015

  I juli 2015 ble det i samråd mellom Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF gjort presiseringer i mandatet for konseptfasen. Her ble det blant annet lagt til grunn at det nye sykehuset i Drammen skulle dimensjoneres på en slik måte at kapasiteten i de ulike sykehusene i Vestre Viken HF skulle brukes på en best mulig måte. En mer optimal utnyttelse av samlet kapasitet i hele helseforetaket, skulle redusere kapasitetsbehovet og dermed arealbehovet for det nye sykehuset.

 8. Juni 2014, Konseptfase

  Nytt sykehus i Drammen har vært planlagt over lang tid. I juni 2014 godkjente Helse Sør-Øst RHF at Vestre Viken HF igangsatte konseptfase for et nytt sykehus i Drammen. Det ble besluttet at alternativene som skulle vurderes, i tillegg til null-alternativet, var lokalisering på Brakerøya.Fant du det du lette etter?