Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Det vedtatte målbildet for Sykehuset Innlandet innebærer at helseforetaket skal videreutvikles med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset. Videre skal det være et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus, i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.

I 2019 og 2020 har Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF utredet framtidig sykehusstruktur i Innlandet. Arbeidet er gjort i to faser. I første fase ble virksomhetsinnholdet konkretisert, mens prosjektet i fase to har konkretisert bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet.  Som del av fase to har Cowi og Vista Analyse på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF gjennomført en samfunnsanalyse. Prosjektrapportene og samfunnsanalysen er tilgjengelig under.

Det tas sikte på at saken kan behandles i styrene i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF i starten av 2021. Målet er at konseptfasen kan starte i 2021, forutsatt at Sykehuset Innlandet HF har en bærekraftig økonomi.

Sentrale dokumenter

Prosjektmandat konseptfase - videreutvikling Sykehuset Innlandet (PDF)Prosjektrapport fase 2 - konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF 08.12.20 (PDF) Samfunnsanalyse sykehusstruktur Innlandet fra Cowi og Vista Analyse – sammenstilling 04.12.20 (PDF) Prosjektmandat fase 2 – videreutvikling Sykehuset Innlandet 11.02.20 (PDF) Prosjektrapport fase 1 – konkretisering av virksomhetsinnhold 29.1.2020 (PDF) Prosjektmandat fase 1 – konkretisering av virksomhetsinnhold 22.05.19 (PDF)Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 08.03.19 (regjeringen.no) Kravspesifikasjon for samfunnsanalyse – sykehusstruktur Sykehuset Innlandet HF

Aktuelle styresaker

105-2021 Mandat for konseptfase i arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet (PDF)058-2021 Videreføring av planer for videreutvikling av Sykehuset Innlandet (PDF)044-2021 Videreutvikling Sykehuset Innlandet - oppsummering og vurdering av høringsinnspill (PDF)044-2021 Vedlegg - oppsummering av høringsuttalelser (PDF)Fra styresak 004-2021 Driftsorienteringer fra administrerende direktør, kap. 2: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – virksomhetsinnhold og lokalisering. (15.01 (PDF) Fra styresak 012-2020 Driftsorienteringer fra administrerende direktør: Virksomhetsinnhold i nytt målbilde for Sykehuset Innlandet HF (PDF)

005-2019 Saksframlegg – Målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (31.1.2019)

Høring om ny sykehusstruktur

Helse Sør-Øst RHF gjennomfører høringsrunde om ny sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet. Høringsbrev og høringssvar finner du her. 


Se også Sykehuset Innlandets egen informasjonsside om fremtidig sykehusstruktur .

Aktualitetssaker

Fant du det du lette etter?