Utlysning av regionale forskningsmidler

Helse Sør-Øst RHF utlyser ca. 100 mill. kr. til helseforskning i regionen.
 

Søknadsfrist var tirsdag 5. september 2017 kl. 16.00

 

For 2018 vil det være mulig å søke om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier:

 
 

Se egen utlysning for regionale forskningsnettverk.
 
Merk! Nytt av året er at søknader om åpen prosjektstøtte eller karrierestipend ikke lenger kan omgjøres til andre kategorier.

 

Hvem kan søke om forskningsmidler?

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller en privat institusjon med søknadsadgang. Prosjektleder må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.

Prosjektleder kan eventuelt være ansatt ved et annet helseforetak/ privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst enn søkerinstitusjonen. I slike tilfeller skal prosjektleders rettigheter og plikter i forhold til prosjektet presiseres i en egen, skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjon som vedlegges søknaden. Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet forslag til mal for avtale.
 
Forskningsmidler tildeles søkerinstitusjonen og øremerkes forskningsprosjektet/-tiltaket, som
må ha oppstart før 1. desember 2018. 

Øvre aldersgrense for prosjektleder

Personer over 70 år (f. 1947 eller tidligere) har ikke søknadsadgang, men de kan gjerne bidra som samarbeidspartnere/ medveiledere. Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må det vedlegges en skriftlig bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.


Øvre grense for årlig tildelingsbeløp per prosjektleder

Helse Sør-Øst RHF har satt en øvre årlig grense for tildelingsbeløp pr. prosjektleder på 4,5 mill. kr for 2018. Denne inkluderer både pågående og nye forskningsprosjekter og gjelder totalt for alle kategoriene med unntak av utenlandsstipend.
 
Økt ramme for eksterne prosjektledere for prosjekter ved ikke-universitetssykehus
Søker kan være prosjektleder for prosjekt ved annen søknadsberettiget institusjon (ekstern prosjektleder). Maksimalrammen for årlig tildelingsbeløp for prosjektleder kan da økes med inntil 3 mill. kr, forutsatt at det eksterne prosjektet utgår fra et ikke-universitetssykehus. Stipendiater skal tilsettes ved søkerinstitusjonen. Tiltaket skal styrke forskning ved ikke-universitetssykehus, og økt maksimalramme gjelder derfor ikke ved prosjektledersamarbeid mellom to universitetssykehus. 


Begrensning på antall søknader/tildelinger

Følgende begrensninger er satt for antall søknader/tildelinger:

  • Antall søknader

En prosjektleder kan sende inn maks. to søknader om støtte til individuelle forskningsprosjekter, hvorav kun én søknad innen kategorien åpen prosjektstøtte. Denne begrensningen omfatter ikke kategorien utenlandsstipend. Hvis to søknader om doktorgrads- og/eller postdoktorstipend inngår som deler av samme overordnede forskningsprosjekt, bør de samles i én søknad om åpen prosjektstøtte.

Det er ikke tillatt å sende inn to søknader med identiske eller svært likelydende prosjektbeskrivelser. I slike tilfeller kan begge søknader bli avvist.

  • Spesielt for eksterne prosjektledere

Eksterne prosjektledere kan sende inn opptil tre søknader, hvorav kun én søknad om åpen prosjektstøtte. Maks. to av søknadene kan utgå fra ekstern institusjon. Dette tiltaket er innført for å styrke forskning ved ikke-universitetssykehus. Eksterne prosjektledere fra et universitetssykehus får derfor ikke økt maksimalramme ved prosjektledersamarbeid med et annet universitetssykehus.

  • Karrierestipend

Prosjektledere som søker om karrierestipend kan ikke samme år søke om doktorgradsstipend, postdoktorstipend eller åpen prosjektstøtte.

  • Åpen prosjektstøtte

Prosjektledere som oppnår full tildeling i åpen prosjektstøtte, får ikke samme år innvilget flere søknader om forskningsprosjekter ved samme institusjon. 


Krav til de ulike søknadskategoriene

I tillegg til generelle føringer for alle søknader om forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF er det også utarbeidet spesielle føringer, inkludert oversikt over obligatoriske vedlegg, for hver enkelt søknadskategori. Før opprettelse av søknad må prosjektleder sette seg inn i vilkårene for den aktuelle søknadskategorien. Ufullstendig utfylte søknader og søknader som mangler eller ikke oppfyller formatkravene for vedleggene kan bli avvist. Se oversikt over avvisningskriterier for søknader.

Merk at det blant annet er særskilte føringer for karrierestipend og åpen prosjektstøtte relatert til søknader om konkurranseutsatte forskningsmidler fra internasjonale finansieringskilder. 


Søknadsskjema og klassifisering av forskningsprosjektet/-tiltaket

Søknadene skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning, kalt eSøknad. Her ligger også egne veiledningstekster for eSøknad.

I eSøknad er det viktig at søknaden klassifiseres korrekt i en av følgende faggrupper:

  • Klinisk somatisk forskning, inkl. translasjonsforskning
  • Klinisk forskning innen psykisk helse og rus, inkl. translasjonsforskning
  • Basalmedisinsk forskning med translasjonsperspektiv
  • Annen helseforskning*
    *Forskning innen folkehelse, epidemiologi, helsetjenesteforskning m.m.

Klinisk somatisk forskning omfatter all klinisk forskning, uavhengig av prosjektleders profesjonsbakgrunn. Prosjektleder er selv ansvarlig for å plassere sin søknad i rett faggruppe.


Vurdering av kvalitet og nytteverdi for pasientbehandling

Søknader om regionale forskningsmidler skal vurderes ut fra både kvalitet og forventet nytteverdi, og nyttevurderingen likestilles med kvalitetsvurderingen. De regionale helseforetakene har utarbeidet felles vurderingskriterier for dette, se oversikt her.

Prosjektets betydning/ forventede nytteverdi på kort eller lang sikt skal beskrives i et eget felt i eSøknad.

Hele vurderingsprosessen for søknadene i Helse Sør-Øst RHF er nærmere beskrevet her. 

Ved tildelingen kan det bli lagt til grunn at antall doktorgradsstipend skal være minst like høyt som antall postdoktorstipend under forutsetning av at prosjektene holder høy kvalitet.


Brukermedvirkning i forskningsprosjektene

I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig. Plan for brukermedvirkning inngår i søknadsvurderingen. Se nettside om brukermedvirkning i helseforskning her.


Kontaktinformasjon

Under ofte stilte spørsmål finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler. 

Har du spørsmål utover dette kan du sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no.

Ved ev. uoverensstemmelser mellom den norske og engelske versjonen av utlysningsdokumentene vil den norske versjonen være førende.


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.