Utlysning av regionale forskningsmidler

Helse Sør-Øst RHF utlyser ca. 100 mill. kr. til helseforskning i regionen.Scroll down for English text. 

Søknadsfrist var onsdag 5. september 2018 kl. 16.00


For 2019 vil det være mulig å søke om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier:

Se egne utlysninger for henholdsvis regionale forskningsnettverk og utenlandsstipend.

 
Generelle føringer 

Hvem kan søke om forskningsmidler?

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller en privat institusjon med søknadsadgang. Prosjektleder må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.

Prosjektleder kan eventuelt være ansatt ved et annet helseforetak/ privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst enn søkerinstitusjonen. I slike tilfeller skal prosjektleders rettigheter og plikter til prosjektet presiseres i en egen avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjonen. Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet mal for avtale som kan benyttes. Avtalen skal vedlegges søknaden.

Forskningsmidler tildeles søkerinstitusjonen og øremerkes forskningsprosjektet som må ha oppstart før 1. desember 2019.

Øvre aldersgrense for prosjektleder

Personer over 70 år (f. 1948 eller tidligere) har ikke søknadsadgang, men kan bidra som samarbeidspartnere/ medveiledere. Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må søknaden vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer. 


Øvre grense for årlig tildelingsbeløp per prosjektleder

Helse Sør-Øst RHF har satt en øvre årlig grense for tildelingsbeløp pr. prosjektleder på 4,5 mill. kr for 2019. Denne inkluderer både pågående og nye forskningsprosjekter og gjelder totalt for alle kategoriene i denne utlysningen.  

Økt ramme for eksterne prosjektledere for prosjekter ved ikke-universitetssykehus

Søker kan være prosjektleder for prosjekt ved annen søknadsberettiget institusjon (ekstern prosjektleder). Maksimalrammen for årlig tildelingsbeløp for prosjektleder økes da med inntil 3 mill. kr, forutsatt at det eksterne prosjektet utgår fra et ikke-universitetssykehus. Stipendiater skal ansettes ved søkerinstitusjonen. Tiltaket skal styrke forskning ved ikke-universitetssykehus, og økt maksimalramme gjelder derfor ikke ved prosjektledersamarbeid mellom to universitetssykehus.


Begrensning på antall søknader/tildelinger

Følgende begrensninger er satt for antall søknader og tildelinger:

 • Antall søknader

En prosjektleder kan innlevere inntil to søknader om støtte til individuelle forskningsprosjekter, hvorav kun én søknad innen hver av kategoriene forskerstipend, karrierestipend og åpen prosjektstøtte. Hvis to søknader om doktorgrads- og/eller postdoktorstipend inngår som deler av samme overordnede forskningsprosjekt, bør de fortrinnsvis samles i én søknad om åpen prosjektstøtte. 

Det er ikke tillatt å sende inn to søknader med identiske eller svært likelydende prosjektbeskrivelser. I slike tilfeller kan begge søknader bli avvist. 

 • Prosjektmidler til klinisk forskning

  I kategorien prosjektmidler til klinisk forskning kan det kun sendes inn inntil to søknader pr. klinikk fra universitetssykehusene og inntil to søknader fra hver av de øvrige søkerinstitusjonene. 

 • Karrierestipend

  Prosjektledere som søker om karrierestipend kan ikke samme år søke om doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstipend eller åpen prosjektstøtte

 • Åpen prosjektstøtte

  Prosjektledere som oppnår tildeling i åpen prosjektstøtte, får ikke samme år innvilget andre søknader om forskningsprosjekter ved samme institusjon. 

 • Spesielt for eksterne prosjektledere

Eksterne prosjektledere kan sende inn opptil tre søknader, hvorav kun én søknad om åpen prosjektstøtte. Inntil to av søknadene kan utgå fra ekstern institusjon. Dette tiltaket er innført for å styrke forskning ved ikke-universitetssykehus og omfatter ikke forskningssamarbeid mellom to universitetssykehus. 


Søknadsskjema og klassifisering av forskningsprosjektet/-tiltaket

Søknadene skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning, kalt eSøknad

I eSøknad skal søknaden klassifiseres av søker i en av følgende faggrupper:

 • Klinisk somatisk forskning, inkl. pasientrettet translasjonsforskning
 • Klinisk forskning innen psykisk helse og rus/avhengighet
 • Forskning innen folkehelse, epidemiologi, helsetjenester m.m.
 • Biomedisinsk forskning med translasjonsperspektiv*
  *Faggruppen inkluderer forskning på molekylære, cellulære og biokjemiske sykdomsmekanismer samt metodeutvikling innen alle fagområder inkludert psykisk helse og rus/avhengighet

  Vi ber om at søkerne spesielt legger merke til faggruppenes sammensetning for korrekt klassifisering av søknadene. Prosjektleder er selv ansvarlig for å plassere sin søknad i rett faggruppe.

Søknadsvurdering og avvisning

Vurderingsprosessen for søknader i Helse Sør-Øst RHF er nærmere beskrevet her.

De regionale helseforetakene har utarbeidet felles vurderingskriterier for dette, se oversikt her.

Ufullstendig utfylte søknader og søknader som mangler eller ikke oppfyller formatkravene for vedleggene kan bli avvist. Se oversikt over avvisningskriterier for søknader.


Brukermedvirkning i forskningsprosjektene

I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig. Plan for brukermedvirkning inngår i søknadsvurderingen. Se nettside om brukermedvirkning i helseforskning her.


Kontaktinformasjon

Under ofte stilte spørsmål finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler. 

Har du spørsmål utover dette kan du sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no eller ta kontakt med: 

 • Berit Merete Øien (tlf. 974 00 284): eSøknad og føringer
 • Ida Løchting (tlf. 918 32 700): Føringer for doktorgradsstipend
 • Randi Vad (tlf. 936 18 028): Føringer

Ved ev. uoverensstemmelser mellom den norske og engelske versjonen av utlysningsdokumentene vil den norske versjonen være førende.
In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

The South-Eastern Norway Regional Health Authority (Helse Sør-Øst RHF) hereby announces a call for applications for health research in this region. The total funding available for this call is approximately 100 million Norwegian kroner. 

Application deadline is Wednesday, September 5th 2018, 16:00. 

The following research categories are available for funding of projects starting in 2019: 

See also separate call for regional research networks  and Overseas fellowships

Who may apply?

All applications must be submitted through an applicant institution, i.e. a hospital (helseforetak) / private, ideal hospital in the South-Eastern Norway health region or a private institution with established application access. The principal investigator must have a doctoral degree (PhD) and hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission and throughout the project period. 

A principal investigator may be employed by a hospital / private, ideal hospital in the South-Eastern Norway health region other than the applicant institution. If this is the case, the rights and responsibilities of the principal investigator in relation to the project should be specified in a separate written agreement between the institutions involved. Helse Sør-Øst RHF has drafted a template for this agreement. 

Research grants are awarded the applicant institution and are earmarked the specified research projects / activities, which must commence before December 1st 2019.

Upper age limit for principal investigators

Principal investigators over the age of 70 years (b. 1948 or earlier) are not granted access to the application process; however, they are welcome to contribute as project collaborators or co-supervisors. If a principal investigator turns 70 during the project period, a written confirmation from the applicant institution must be submitted stating that responsibilities as principal investigator will be transferred to another researcher when this occurs.


Upper limit - annual funding to principal investigators

Helse Sør-Øst RHF has limited the annual allocation of research funds to a principal investigator upwards to 4.5 million NOK for 2019. This sum includes funds for both ongoing and new research projects and concerns all categories.

Increased allocation – annual funding to principal investigators for external projects at non-university hospitals
An applicant may be a principal investigator for a project located to another institution in the South-Eastern Norway health region (external PI). This arrangement increases the annual allocation for the principal investigator by up to 3 million NOK, provided that the external project is allocated to a non-university hospital. Any positions awarded by these project grants must also be employed by the applicant institution. This is a strategic measure aimed at strengthening research in non-university hospitals, and an increased annual allocation is consequently not obtainable for project collaborations between two university hospitals.


Limitation on the number of grant applications

The following limitations have been set for the number of grant applications:

 • Number of applications

  A principal investigator may submit a maximum of two applications for funding of individual research projects, of which only one application within each of the categories Researcher fellowships, Career fellowships and Open project support.. If two applications for PhD and/or postdoctoral fellowships are related to an overarching research project, they should be merged and submitted as an application for Open project support.

  Submission of two identical or very similar applications is not permitted. If this is the case, the applications may be rejected.

 • Support for clinical research projects

  University hospitals may submit up to two applications per clinic, while other applicant institutions may submit up to two applications each.

 • Career fellowships

  Principal investigators applying for
  Career fellowships may not apply for PhD fellowships, Postdoctoral fellowships, researcher fellowships or Open project support during the same year.

 • Open project support

  Principal investigators awarded funding in the
  Open project support category, will not be awarded funds for other research projects located to the same applicant institution.

 • Principal investigators for external projects 

  Principal investigators for external projects may submit up to three applications for funding of individual research projects, of which only one application in the category
  Open project support. A maximum of two of these applications may originate from external institutions.

The application form and classification of research projects / activities

Applications must be submitted online via a web-based solution called eSøknad.

Within
eSøknad, it is important that the application is classified in one of the following research groups:

  • Clinical somatic research, incl. patient- centered translational research
  • Clinical research in mental health and addiction
  • Research in public health, epidemiology, health services etc.
  • Biomedical research with a translational perspective*
   * Includes research on molecular, cellular and biochemical disease mechanisms as well as method development in all disciplines including mental health and substance abuse / addiction.

   We ask that applicants specifically note the composition of the research groups for the correct classification of the applications. The applicant is responsible for placing his/her application in the correct group.  

Application assessment and rejection

The peer-review process in Helse Sør-Øst RHF is described on this website.

The regional health authorities have developed common guidelines and criteria for this process;
see overview here.

Incomplete applications and applications that fail to meet the format requirements for the attachments may be rejected. See list of
rejection criteria here.

User involvement in health research

In the project description, the principal investigator must outline a plan for user involvement, and / or describe the extent to which users are already involved in the planning and implementation of the project, alternatively, why this is not relevant. The plan for user involvement is a part of the peer-review. See the website on user involvement in health research here to access national guidelines for user involvement.

Contact information

Under FAQ, you will find answers to many common questions regarding applications for research funding.

If you have any additional questions, please contact
forskningsmidler@helse-sorost.no by e-mail, or contact:

 • Berit Merete Øien (tel. 974 00 284): eSøknad and guidelines for all categories
 • Ida Løchting (tel. 918 32 700): PhD fellowships
 • Randi Vad (tel. 936 18 028): Guidelines for all categories


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.