logo Helse Sør-Øst

Ofte stilte spørsmål

Fristen for å søke om forskningsmidler for 2025 er 4. september 2024 kl. 16.00​. 

Frist for søknad om utenlandsstipend til pågående forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst er også 4. september 2024 kl. 16.00

Databasen stenges automatisk etter at søknadsfristen har utløpt.


Merk: Mange helseforetak setter interne frister forut for innleveringsfristen til Helse Sør-Øst RHF.

 

Se aktuell utlysningstekst. 


Nei, hvem som helst kan opprette og fylle ut søknadsskjemaet på vegne av prosjektleder. Men siden prosjektleder er faglig ansvarlig for prosjektet må han/hun godkjenne søknaden før den leveres inn. Søknaden fra prosjektleder må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, dvs et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst, eller privat institusjon med adgang til å søke forskningsmidler gjennom Helse Sør-Øst. Forskningsmidler tildeles søkerinstitusjon øremerket forskningsprosjektet.

Se oversikt over søknadsberettigede institusjoner


Nei, ved søknad om doktorgradsstipend og postdoktorstipend kan prosjektleder være ekstern prosjektleder for ett doktorgrads- eller postdoktorstipend ved et ikke-universitetssykehus i Helse Sør-Øst. Prosjektleders rettigheter og plikter i forhold til prosjektet må da presiseres i en egen samarbeidsavtale med søkerinstitusjonen. Mal for samarbeidsavtalen finner du i utlysningsteksten. ​Prosjektleder må uansett være ansatt ved en søknadsberettiget institusjon.

For søknader i utlysningen til ikke-universitetssykehus, må prosjektleder være ansatt i minst 50 % stilling ved søkesinstitusjonen på søketidspunktet og i hele prosjektperioden. 


Etter at du har opprettet en søknad vil det vanligvis etter få minutter bli sendt en e-post til den oppgitte adressen, samt en SMS til mobilnummeret du har oppgitt. Denne e-posten og SMS-en inneholder lenke til søknadsskjemaet. Det kan ta litt lengre tid hvis det er stor pågang på serveren. På grunn av sikkerhetssystemer ved enkelte institusjoner hender det at e-postene ikke når fram. Hvis du ikke har mottatt lenken innen en times tid kan du derfor sende e-post til forskningsmidler@helse-sorost.no og be om å få tilsendt lenken manuelt. 


Ved opprettelse av et søknadsskjema sender databasen ut en automatisk e-post og SMS med lenke til søknadsskjemaet. Klikk på lenken. I noen e-postlesere må du holde nede "Ctrl" samtidig som du klikker på lenken. Dersom lenken fortsatt ikke lar seg åpne kan du kopiere lenken, lime den inn i adressefeltet i nettleseren og trykke "enter". Alternativt kan du taste inn lenken manuelt.

Hvis du likevel ikke får åpnet lenken kan det skyldes sikkerhetssystemene ved helseforetaket/sykehuset. Prøv da å videresende e-posten til en annen maskin med tilgang til Internett utenfor sikkerhetssystemet.


Ja, søknaden må skrives på engelsk. Søknaden kan bli avvist på formelt grunnlag dersom søknaden og vedleggene er skrevet på norsk. Kravet om engelsk skyldes at Helse Sør-Øst benytter utenlandske medlemmer i vurderingskomiteene.  


Ja, prosjekttittel kan endres etter at skjemaet er opprettet. Velg arkfane "deltakere", trykk på pil til venstre ved prosjekttittel og feltet blir maksimert. Velg "rediger" og oppdater tittelen. 


Ja, det er bare stipendiaten selv og prosjektleder* som må være ansatt ved  søkerinstitusjon. Hoved- eller medveileder(e) kan gjerne ha en annen tilknytning.

*se eget punkt om prosjektlederVed opprettelse av søknadsskjema velges "søkerinstitusjon". Når søker trykker "innlever søknad" blir det automatisk sendt en kopi av søknaden til oppgitt forskningsansvarlig ved søkerinstitusjonen.

Alle søknader må være godkjent av helseforetaket/sykehuset før de behandles videre av Helse Sør-Øst RHF.


REK-nummer oppgis hvis det foreligger en godkjenning. Feltet er ikke obligatorisk.


Samarbeidserklæringer fra prosjektdeltakere skal innhentes elektronisk. En e-postmelding eller SMS sendes ut fra eSøknad til prosjektdeltaker som registreres i søknadsskjemaet ved å trykke på symbol for e-post eller SMS. Dersom det gjøres endringer i beskrivelse av hva vedkommende skal bidra med i prosjektet , må e-post/SMS sendes ut på nytt. 

E-post/SMS sendes ut med engelsk tekst. Prosjektdeltakerne må bekrefte samarbeidsforholdet ved å følge instruksjonene i tilsendt e-post/SMS. Status for tilbakemelding fra prosjektdeltakerne vises på forhåndsvisningen av søknaden og må følges opp av søker/den som fyller ut skjemaet før innleveringen. Pass på å fylle ut korrekt e-postadresse til prosjektdeltakerne.


Enkelte institusjoner har strenge sikkerhetsinnstillinger som stopper automatisk genererte e-poster. Be derfor din samarbeidspartner sjekke spamboksen sin før du ev. kontakter oss på forskningsmidler@helse-sorost.no for å be om at e-posten sendes manuelt. 


Nei. For 2024 er det ikke mulighet til å søke om ekstra driftsmidler. Helse Sør-Øst benytter samme satser som Norges forskningsråd. Stipendene er en rundsumtildeling, for 2024 utgjør dette 1 294​ 000 kr for alle de tre stipendtypene. Rundsummen inkluderer lønn til stipendiat, indirekte/direkte kostnader og generelle driftsmidler. 

 

 

Under "legg til deltakere" skal telefonnummer til samarbeidspartner legges inn. Merk at i denne boksen skal det ikke være bindestreker, mellomrom/space eller 0 (null) først i nummeret. Nummeret skal skrives rett frem slik: 34567890Stipendiaten skal ansettes ved søkerinstitusjonen og være ansatt i hele prosjektperioden. Forskningsmidlene skal benyttes til å styrke tjenesterelevant og pasientnær klinisk forskning og helsetjenesteforskning, som grunnlag for å sikre høy kvalitet og trygge og effektive tjenester. De regionale helseforetakene har utviklet nye, felles vurderingskriterier hvor nytte er likestilt med kvalitet i vurderingsprosessen. 

Med nytteverdi menes her prosjektets forventede betydning/ nytteverdi for pasientbehandling på kort eller lang sikt og/eller sykdomsforebygging og/eller helsetjenestens organisering og kvalitet. I Helse Sør-Øst er det vurderingskomiteene som foretar vurderingen av både kvalitet og forventet nytteverdi. Hver søknad bedømmes av minst to medlemmer i komiteene, som begge har et likestilt ansvar for vurdering av søknaden. Søknadene fordeles tilfeldig til de ulike medlemmene i komiteen. Karaktergivningen for søknadene blir normalisert for å justere for eventuell ulik bruk av vurderingsskalaen blant vurderingskomitémedlemmene. 


Nei. Et doktorgradsstipend eller postdoktorstipend kan ikke deles mellom to eller flere kandidater. 


Forskerstipend er beregnet på kandidater som er over postdoktornivå, dvs. at de har doktorgrad og ytterligere forskningserfaring etter avlagt grad. 

Se utlysningstekst.

Det er kun mulig å stå som prosjektleder for én søknad/ett forskningsprosjekt om enten doktorgradsstipend, postdoktorstipend eller åpen prosjektstøtte. 

Målrettede regionale forskningsnettverk er en strategisk kategori og involverer  flere helseforetak osv., så føringene mht. antall søknader gjelder ikke for denne kategorien. En prosjektleder kan derfor sende inn både en søknad om støtte til et forskningsprosjekt og en søknad om støtte til et forskningsnettverk. 

 

 

 

Sist oppdatert 05.04.2024