logo Helse Sør-Øst

Avvisning av søknader om forskningsmidler

Søknader som ikke oppfyller krav og føringer angitt i utlysningsdokumentene kan bli avvist. Prosjektleder (søker) må derfor påse at søknaden er komplett og at alle føringer og formatkrav er overholdt.

I tabellen under er det listet opp noen mulige årsaker til avvisning av søknader.  

  Grunnlag for avvisning Kommentar
Søknaden er ikke komplett   Søknadsskjemaet er ufullstendig utfylt.  Ufullstendige søknader kan ikke vurderes. 
  Søknaden mangler obligatoriske vedlegg.  Vedlegg kan ikke ettersendes etter at søknadsfristen har utløpt. 
Formatkrav  Formatkravene for vedlegg er ikke overholdt.  Det er gitte formatkrav for vedlegg, f. eks. CV-er, publikasjonslister og prosjektbeskrivelse. 
  Søknadsskjemaet er utfylt på norsk.  Søknaden skal fylles ut på engelsk.
  Vedlegg er skrevet på norsk.  Vedlegg skal skrives på engelsk. (Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk). 
Budsjett  Det er søkt om et høyere beløp enn maks. tillatt søknadsbeløp for kategorien.  Jf. føringene for søknadskategoriene. 
 
Merk! I kategorien åpen prosjektstøtte kan søknadssummen ikke overstige 3 mill. kroner pr. år
  Budsjettet er ikke satt opp i henhold til føringene for søknadskategorien.   Jf. føringene for søknadskategoriene. 
Brukermedvirkning  Brukermedvirkning er ikke omtalt i søknaden.   I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for planer for brukermedvirkning, i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eller ev. hvorfor dette ikke er relevant. 
Prosjektleder  Prosjektleder har ikke doktorgrad.  Prosjektleder skal ha doktorgrad
  Prosjektleder er ikke ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen.  Prosjektleder skal være ansatt i min. 20 % stilling ved søkerinstitusjonen. 
  Prosjektleder har hovedstilling i en annen region eller utlandet.  Prosjektleder skal ha sin hovedstilling i helseregionen. 
  Prosjektleder er over øvre aldersgrense  Jf. utlysningsteksten (generell 70-årsgrense).  
  Prosjektleder har allerede fått tilsagn om ca. 4,5 mill. kr eller mer for kommende år.  
 
Jf. utlysningsteksten for unntak for eksterne prosjektledere. 
Helse Sør-Øst RHF har satt en øvre årlig grense for tildelingsbeløp pr. prosjektleder på 4,5 mill. kr.   
Denne grensen inkluderer både pågående og nye forskningsprosjekter.  
  Prosjektleder har sendt inn for mange søknader.   Hver prosjektleder kan kun sende inn én søknad gjennom egen søkerinstitusjon pr. utlysning. 
Like søknader  To prosjektledere har sendt inn identiske eller svært likelydende søknader.   I slike tilfeller kan begge søknadene bli avvist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 31.05.2023