logo Helse Sør-Øst

Føringer for søknadskategoriene

Page in English

Søknadskategorier:  Doktorgradsstipend, postdoktorstipend og åpen prosjektstøtte.  

Søknadsadgang: Ansatte med doktorgrad, minst 20 % stilling ved søknadsberettiget institusjon og hovedstilling i regionen. 

Prosjektvarighet: Tre år (100 % stilling) eller seks år (50 % stilling) for doktorgradsstipend og postdoktorstipend.  
Tre år for kategorien åpen prosjektstøtte 

Støttegrenser:  Årlig rundsum for doktorgradsstipend og postdoktorstipend (1 363 000 kr for 2025). 

I kategorien åpen prosjektstøtte kan det søkes om 1-3 millioner kr pr. år.  

Oppstartsdato:  Senest innen 1. desember 2025.  

Hvis oppstartsdato for prosjektet er senere enn 1. januar 2025, skal dette angis i søknadsskjemaet. Datoen kan redigeres i nedtrekksmenyen til venstre for prosjekttittelen (trykk på pil).  

Krav til prosjektleder 

Prosjektleder (søker) er faglig ansvarlig for den daglige driften og gjennomføringen av prosjektet.   

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen fra søknadstidspunktet til prosjektslutt. I tillegg må prosjektleders hovedstilling være ved enten søkerinstitusjonen eller en annen institusjon i helseregionen. Hovedstillingen kan være i helsesektoren eller andre sektorer.  

Det er mulig å være ekstern prosjektleder for et doktorgrads- eller postdoktorprosjekt ved et ikke-universitetssykehus i regionen. Prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet skal da presiseres i en skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjonen.  

Prosjektleder skal være hoved- eller medveileder for eventuelle doktorgradsstipendiater i prosjektet. Det forutsettes at retningslinjer for hoved- og medveileder ved aktuelt universitet følges. 

Hvis kravene gitt over er oppfylt, kan prosjektleder søke om støtte til eget postdoktorstipend i kategorien postdoktorstipend eller eget forskerstipend i kategorien åpen prosjektstøtte 

 

Doktorgrads-, postdoktor- og forskerkandidater  

Søknader som inkluderer doktorgrads-, postdoktor- og/eller forskerstipend skal fremmes uten navngitte kandidater dersom søknaden ikke gjelder eget stipend til prosjektleder. Navnene til kandidatene skal meldes inn til Helse Sør-Øst RHF straks de er ansatt.  

Alle kandidater skal være ansatt og ha sin fysiske hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden, med unntak av eventuelt forskningsopphold i utlandet.   

Doktorgradsstipend skal som hovedregel ha en varighet tilsvarende tre årsverk. Det kan søkes om enten 100 % stilling over tre år eller 50 % stilling over seks år.  

Doktorgradsstipend av kortere varighet (min. 1 årsverk) tildeles kun dersom kandidaten allerede har påbegynt sitt doktorgradsarbeid uten finansiering fra andre kilder eller bare har mottatt interne midler tilsvarende inntil 2 årsverk fra søkerinstitusjonen. Det skal i så fall redegjøres for slik finansiering i prosjektbeskrivelsen.  

Helse Sør-Øst RHF gir ikke støtte til kandidater som allerede har avlagt doktorgrad eller som har mottatt annet doktorgradsstipend fra Helse Sør-Øst RHF eller andre finansieringskilder tidligere. Det er ikke tillatt å dele doktorgradsstipendet mellom flere kandidater. 

Helse Sør-Øst RHF tildeler en rundsum for doktorgradsstipend. Rundsumsbevilgningen inkluderer lønnskostnader, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2025 er satsen på 1 363 000 kr for doktorgradsstipend. Det er ikke anledning til å søke om ekstra driftsmidler i denne kategorien. 

Merk! Postdoktorstipend skal ha en varighet tilsvarende 3 årsverk. Det kan søkes om enten 100 % stilling over tre år eller 50 % stilling over seks år.   

Helse Sør-Øst RHF finansierer kun ett postdoktorstipend pr. kandidat.    

Kandidaten må ha oppnådd godkjent disputas før ansettelse i postdoktorstillingen kan skje. Ansettelsen må være i henhold til søkerinstitusjonens egne regler om postdoktorstillinger. Postdoktorstipendet kan ikke deles av flere kandidater.   

Helse Sør-Øst RHF tildeler en årlig rundsum til postdoktorstipend. Rundsumsbevilgningen inkluderer lønnsmidler, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2025 er satsen på 1 363 000 kr for postdoktorstipend. Det er ikke mulig å søke om ekstra driftsmidler i denne kategorien. 

Formål 

Denne søknadskategorien skal gi rom for finansiering av et større forskerinitiert prosjekt av høy vitenskapelig kvalitet.   

Varighet og finansiering 

Det kan søkes om 1-3 millioner kr pr. år i inntil tre år. Merk at søknadens budsjett være innenfor denne rammen hvert kalenderår.   

Hvis ønskelig, kan det etter tilsagn om støtte til et prosjekt søkes om endring av stillingsandeler og forlengelse av prosjektperioden til inntil seks år.  

Budsjett 

Alle søknader om åpen prosjektstøtte skal ha et fullstendig budsjett, som samsvarer med prosjektets mål og innhold. Det kan kun søkes om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet.  

I søknadsskjemaet skal det settes opp et detaljert budsjett innenfor den gitte årlige rammen (1-3 millioner kr pr. år). Budsjettet skal vise hvordan kostnadene fordeler seg på ulike kostnadstyper i løpet av prosjektperioden og det skal gis utfyllende informasjon om hvert kostnadselement.  

Merk! Budsjettet må settes opp for kalenderårene 2025, 2026 og 2027, selv om prosjektet har senere oppstartsdato enn 1. januar 2025.  

Prosjektets totale budsjett skal synliggjøres i prosjektbeskrivelsen. Det skal tydelig framgå hva som er Helse Sør-Øst RHF sitt bidrag og hva som eventuelt dekkes av andre finansieringskilder.  

Budsjettet inngår som en del av den faglige vurderingen av søknaden.  

Hva kan det søkes om støtte til? 

Det kan søkes støtte til:

 • Doktorgrads-, postdoktor og/eller forskerstillinger  
 • annet forskningspersonell, støttepersonell  
 • driftsmidler 

Nødvendige forskningstjenester kan kjøpes eksternt på timesbasis, men i så tilfelle skal dette synliggjøres i budsjettet og redegjøres for i søknaden.  

Det er ikke anledning til å:  

 • frikjøpe eller ansette/avlønne personer i andre sektorer (UH-sektor og instituttsektor), helseregioner eller i utlandet 
 • søke om annen godtgjørelse for prosjektleder eller om kompensasjon for veiledning av stipendiater. 
 • kjøpe ordinære forskningsstøttetjenester på timebasis i et omfang større enn en 20 % stilling, dvs. mer enn 30 timer pr. måned, fra en institusjon som ikke er søknadsberettiget. Dette gjelder for det totale omfanget av tjenesten, uavhengig av om den deles på flere personer.  

Stillinger  

Føringene for doktorgradsstipend og postdoktorstipend gjelder også for disse stillingstypene i åpen prosjektstøtte  

For doktorgradsstipend gis støtten kun som en rundsum som inkluderer lønnsmidler, indirekte kostnader og driftsmidler. For postdoktor- og forskerstillinger i åpen prosjektstøtte kan kostnader enten oppgis som en rundsum eller med angivelse av faktiske lønnskostnader for den aktuelle stillingen. For 2025 er rundsumsbevilgningen på 1 363 000 kr for alle disse stillingstypene.   

Personer som ansettes i doktorgrads- eller postdoktorstillinger finansiert av Helse Sør-Øst RHF skal ha minst 50 % stilling. Navn på kandidater til slike stillinger skal ikke oppgis i søknaden, men meldes inn til Helse Sør-Øst RHF så snart stillingene er besatt.   

Vær oppmerksom på at det nå er innført krav om at åremålsperioden for både doktorgradsstipend og postdoktorstipend skal tilsvare 3 årsverk. 

Personer som ansettes i forskerstillinger skal ha doktorgrad og minst 20 % stilling. Forskerkandidater skal kunne gjennomføre selvstendig forskning uten å være underlagt veiledning. Navn på kandidater til forskerstillinger skal ikke oppgis i søknaden dersom søknaden ikke gjelder eget forskerstipend til prosjektleder.   

Det er ikke satt begrensning på antall årsverk en forskerkandidat kan være finansiert av Helse Sør-Øst RHF, hvilket betyr at kandidaten kan ha hatt forskerstilling finansiert av Helse Sør-Øst RHF tidligere.   

 

Annet forskningspersonell og støttepersonell  

Det er mulig å søke om midler til finansiering av annet forsknings-/støttepersonell for forskning, f.eks. teknisk personell, forskningssykepleiere etc. For hver stilling skal det oppgis stillingstittel, stillingsandel, lønnskostnader og varighet i budsjettet. Behovet for alle stillinger og deres rolle(r) i prosjektet skal synliggjøres i prosjektbeskrivelsen.  

Alle personer i stillinger som annet forskningspersonell/støttepersonell i prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF skal ansettes ved søkerinstitusjonen. 

 
Driftsmidler 

Det kan søkes om støtte til driftskostnader som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet. Dette kan f.eks. være:  

 • analyser, databaseløsninger, biobank, monitorering osv.  
 • mindre utstyr (inntil 300 000 kr samlet sett for hele prosjektperioden) 
 • publiseringskostnader (inntil 50 000 kr pr. år) 
 • brukermedvirkning 
 • IKT-tilganger/lisenser 

Dersom prosjektet omfatter rekruttering av pasienter, kan det inkluderes kostnader basert på kompensasjon av rekrutteringskostnader pr. pasient. Det skal i så tilfelle redegjøres for dette i prosjektbeskrivelsen med hensyn til de enkelte kostnadselementene som inngår i beregningen (studiesykepleiere, laboratorieutstyr osv.) og om det skal rekrutteres pasienter fra andre regionale institusjoner enn søkerinstitusjonen.   

Det forutsettes at ordinære kostnader i tilknytning til drift av laboratorier, kontorer/arbeidslokaler og administrasjon inngår i beregningen av indirekte kostnader (dekningsbidrag) for stillinger i prosjektet, og det er derfor ikke anledning til å kostnadsføre disse elementene spesielt i budsjettet.  

 

Obligatoriske vedlegg  

Tabellen under viser en oversikt over alle obligatoriske vedlegg. Malene for vedleggene kan du laste ned her: 
 

Søknad og vedlegg skal skrives på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk.  

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i én felles pdf-fil. Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. 
 

Formatkrav 

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk og være på maks. 10 sider, inkludert figurer, tabeller og referanseliste.  

Formatkrav: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype Arial, Times New Roman, Calibri 11 pkt eller tilsvarende. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.   

Hver CV skal være på maks. 2 sider og skrives på engelsk.  

Hver publikasjonsliste skal være på maks. 3 sider og bestå av relevante publikasjoner. Originalartikler bør listes opp før eventuelle andre typer vitenskapelige publikasjoner.  

Formatkrav for CV og publikasjonsliste: Skrifttype Arial, Times New Roman, Calibri 11 pkt eller tilsvarende.  

Obligatoriske vedlegg  Krav 
Prosjektbeskrivelse  Malen til Helse Sør-Øst RHF skal benyttes. 
CV  

Prosjektleders CV skal vedlegges.   
 
Hvis prosjektet omfatter doktorgradsstipend, skal også hovedveileders CV vedlegges dersom prosjektleder ikke er hovedveileder.  

I søknader om åpen prosjektstøtte kan også CV til inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. 

Publikasjonsliste  

Publikasjonslisten til prosjektleder skal vedlegges.   

Hvis prosjektet omfatter doktorgradsstipend, skal også hovedveileders publikasjonsliste vedlegges dersom prosjektleder ikke er hovedveileder.  

I søknader om åpen prosjektstøtte kan også publikasjonslister for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. 

Intensjonsavtale om samarbeid - ekstern prosjektleder 

Hvis prosjektleder er ansatt ved en annen søknadsberettiget institusjon i regionen enn ikke-universitetssykehuset som søknaden utgår fra, skal det vedlegges en intensjonsavtale om samarbeid.  

Merk at denne ordningen kun gjelder for doktorgrads- og postdoktorstipend.  

Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar  Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer. 

 

Sist oppdatert 05.06.2024