Nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya og erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Illustrasjon: LINK arkitektur

Illustrasjon: LINK Arkitektur

Forprosjekt gjennomføres i 2018. Tentativ byggestart er høsten 2019, med testing og suksessiv innflytting i 2024/2025. Forhandlinger og avklaringer om kjøp/erverv av tomt pågår.

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for prosjektet, og har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for det videre arbeidet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Vestre Viken HF.

Vestre Viken konkretiserer driftskonsepter, bemanningsplaner og forbereder driftsorganisasjonen til å ta i bruk det nye anlegget.

Stortinget vedtok i juni 2017 at det bevilges en samlet låneramme på 8 460 millioner kroner til nytt sykehus i Drammen.

 

Vedtatt bygging

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni 2017 konseptrapporten, som grunnlag for videre arbeid. Kostnadsrammen for nytt sykehus i Drammen er 9 266 millioner kroner inklusiv stråleenhet og O- IKT Tomteerverv eksklusive.

Stortinget vedtok i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder kroner (2017-kroner) til nytt sykehus i Drammen. Dette tilsvarer 70 prosent av estimert kostnadsramme. Lånet utbetales i perioden 2017–2024.

I statsbudsjettet for 2018 ble 425 millioner kroner av lånerammen bevilget til sykehusprosjektet.

Konsept

I nytt sykehus i Drammen skal følgende overordnede prinsipper legges til grunn for den fysiske utformingen:

 • Alle sengerom er én-sengsrom
 • Samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern som tilrettelegger for integrasjon og tverrfaglig samarbeid. Det er lagt opp til sambruk av medisinske servicefunksjoner, fellesfunksjoner som kjøkken, forskningsfasiliteter, møtearealer mm.
 • Poliklinikker organiseres samlet med lett tilgjengelighet for publikum
 • Operasjonskapasitet for inneliggende og dagkirurgi er samlet på ett plan sammen med postoperativ, intensiv og føde
 • Akuttmottak og observasjonsenhet for voksen og barn er samlet på plan 1 sammen med radiologivirksomhet
 • Standardisering av rom for større fleksibilitet og pasientsikkerhet
 • Universell utforming
 • Valg av teknikk- og logistikkløsninger underbygger mer optimal funksjonalitet

I all hovedsak er konseptet basert på Sykehusbygg HF sin standardromskatalog.
Det er forutsatt at hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i alle faser og på alle nivåer skal prioriteres på lik linje med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn og innarbeides i all planlegging og utførelse.

Fakta

Totalt areal for prosjektet er 122 000 m2 og funksjonsarealet er på 51 145 m2. Det er tilrettelagt for utvidelse av sykehuset på relevante steder i forhold til funksjon, totalt ca. 40 000 m2.

Det er utarbeidet en romoversikt og romfunksjonsprogram (RFP) for det nye sykehuset. Alle rommene er registrert i prosjektets romdatabase (dRofus). Rommene er klassifisert i henhold til klassifikasjonssystemet for helsebygg og har et unikt funksjonsnummer som gjenfinnes både i modell og utstyrslister.

Dimensjonerte hovedkapasiteter fremskrevet til år 2030:

 • 378 døgnplasser somatikk
 • 167 døgnplasser psykisk helsevern og TSB
 • 228 poliklinikkrom/dagplasser somatikk
 • 16 poliklinikkrom psykisk helsevern og TSB
 • 7 føderom
 • 23 operasjonsstuer
 • 4 behandlingsrom for stråleterapi

 


Samarbeid med Vestre Viken HF

Det er etablert en egen samhandlingsstruktur for å sikre et strukturert samarbeid mellom prosjektorganisasjonen og Vestre Viken HF gjennom hele prosjektfasen. Samhandlingen skjer på alle nivåer mellom prosjektorganisasjonen og Vestre Viken HF, blant annet er det etablert fokusgrupper innen forskjellige funksjoner og temaer.

Det foreligger egen samhandlingsprosedyre som beskriver ansvar, roller og oppgaver. Prosedyren blir revidert ved oppstart av ny fase. Strukturen er benyttet i tidligere utbyggingsprosjekter i Helse Sør-Øst. Samarbeidet mellom Vestre Viken HF og prosjektorganisasjonen om planlegging og etablering av nytt sykehus i Drammen basert på forutsetninger gitt av prosjekteier har som formål å oppnå:

• at pasientens helsetjeneste og de ansattes arbeidsplass blir ivaretatt med funksjonsdyktige, pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger i sykehuset
• engasjement, forankring og eierskapsfølelse hos Vestre Viken HF som grunnlag for god og vellykket organisasjonsutvikling og drift
• et godt arbeidsmiljø for sykehusets ansatte

 Dette ved at de ansatte på sykehuset:

 • Tilfører kunnskap og erfaringer til prosjektet gjennom deltagelse i utviklingen av forprosjektet og tilhørende kravspesifikasjoner
 • Tilføres kunnskap om de løsningsvalg som foretas og det totalproduktet som utvikles, slik at det etableres gode systemer og rutiner for forvaltning av det nye bygget
 • Gjennom kunnskap om det nye sykehuset kan tilrettelegge og organisere en kvalitativ god og effektiv drift av sykehusets tjenester, slik at forutsatte mål for effektivisering av driften nås

Medvirkningen skal også legge grunnlaget for at det tilrettelegges og organiseres et strukturert samarbeid mellom prosjektet og sykehuset i forbindelse med uttesting og idriftsettelse. Det skal sikres at fremtidig driftsorganisasjon får nødvendig bistand i forbindelse med opplæring og teknisk idriftsettelse av bygget.

Brukerutvalg for nytt sykehus i Drammen

Brukerutvalget for Prosjekt nytt sykehus i Drammen er et rådgivende organ som skal gi råd om utforming og valg av løsninger gjennom å:

Hovedoppgaver til brukerutvalget:

 • bidra aktivt med brukerkompetanse i utforming av løsninger
 • bidra til å sikre universell utforming
 • understøtte pasient og pårørendeperspektivet
 • være forum for tilbakemelding fra brukerorganisasjoner, pasienter og pårørende.

 

Brukerutvalget for prosjekt nytt sykehus i Drammen består av 6 representanter;

 • Toril Krogsund, FFO Buskerud
 • Franck Tore Larsen, SAFO Sør-Øst
 • Sebastian Evensen, Ungdomsrådet VV HF
 • Rune Kløvtveit, Norges Handikapforbund
 • Runar Kvam, Norges Blindeforbund
 • Harald Neerland, Autismeforeningen


Aktuelle saker

Nyheter


Styresaker

Skisser

Klikk på bildene for større versjon

Illustrasjon oversikt

Illustrasjon oversikt

Illustrasjon forplass

Illustrasjon forplass

Illustrasjon park

Illustrasjon park

Illustrasjon gårdsrom

Illustrasjon gårdsrom

Illustrasjon akuttmottak

Illustrasjon akuttmottak

Illustrasjon glassgate

Illustrasjon glassgate

Illustrasjon sengerom

Illustrasjon sengerom

Illustrasjon sengerom

Illustrasjon sengerom

Illustrasjon kantine

Illustrasjon kantine

Skisse Drammen.jpg

Prosjektforløp

Forprosjektfasen (2018)

Prosjekteringen av det nye sykehuset i Drammer er nå inne i forprosjektfasen, som er siste del i tidligfaseplanleggingen og som danner grunnlaget for å beslutte gjennomføring av byggeprosjektet.

 Hovedinnholdet i forprosjektet er utforming av funksjonelle og tekniske løsninger, detaljering av investeringsanalyser og driftskonsepter, valg av entreprisemodell og plan for gjennomføring frem til ferdigstillelse, overlevering og idriftsetting.

Forprosjektet for nytt sykehus i Drammen er delt i to faser.

 • Fase 1a: Verifisering av optimalisert skisseprosjekt, milepæl 23.03.2018
 • Fase 1b: Utarbeidelse av forprosjekt for nytt sykehus i Drammen, milepæl 15.11.2018

Forprosjektet er planlagt ferdig gjennomført i 2018.

Konseptfasen (2016)

I konseptfasen for det nye sykehuset i Drammen ble disse alternativene utredet:

Alternativ 1: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet i det nye sykehuset

Alternativ 2: Som Alternativ 1, men med alderspsykiatri lagt til Bærum sykehus

Alternativ 3: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet på eksisterende sykehustomt på Bragernes

Konseptrapporten ble ferdigstilt våren 2016.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni 2016 konseptrapporten, som grunnlag for videre arbeid.

Høsten 2016 ble det gjort en tilleggsutredning for å tilpasse prosjektet i forhold til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner (prisnivå oktober 2015).

Idéfasen (2013)

Idéfaserapporten for nytt sykehus ble ferdigstilt november 2013. I den prosessen ble Brakerøya videreført som sykehustomt.


Ansvar og organisering

Overordnet ansvar

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF (byggherre) har ansvaret for utvikling og bygging av det nye sykehuset.

Helse Sør-Øst RHF har leid inn ressurser fra Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Byggeprosjektet ledes av prosjektdirektør Dag Bøhler.

Prosjektstyret

Det er etablert et eget prosjektstyre for byggeprosjektet.

Leder: Steinar Frydenlund (direktør bygg/eiendom, Helse Sør-Øst RHF)

Nestleder: Hanne Gaaserød (økonomidirektør, Helse Sør-Øst RHF)

Medlem: Gro Seim (partner Albaran)

Medlem: Alice Beate Andersgaard (administrerende direktør, Sykehuset Innlandet HF)

Medlem: Rune Abrahamsen (prosjektdirektør, Vestre Viken HF)

Prosjektorganisasjonen i Vestre Viken HF

Prosjektorganisasjonen i Vestre Viken HF har ansvar for å bidra til driftseffektive løsninger og sikre involvering av brukere og ansatte i

egen organisasjon. Denne prosjektorganisasjonen ledes av prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen.Historikk og milepæler

Nytt sykehus i Drammen har vært planlagt over lang tid. I juni 2014 godkjente Helse Sør-Øst RHF at Vestre Viken HF igangsatte konseptfase for et nytt sykehus i Drammen. Det ble besluttet at alternativene som skulle vurderes, i tillegg til null-alternativet, var lokalisering på Brakerøya.

I juli 2015 ble det i samråd mellom Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF gjort presiseringer i mandatet for konseptfasen. Her ble det blant annet lagt til grunn at det nye sykehuset i Drammen skulle dimensjoneres på en slik måte at kapasiteten i de ulike sykehusene i Vestre Viken HF skulle brukes på en best mulig måte. En mer optimal utnyttelse av samlet kapasitet i hele helseforetaket, skulle redusere kapasitetsbehovet og dermed arealbehovet for det nye sykehuset.

Etter flere år med omfattende utredninger, godkjente styret i Vestre Viken HF konseptrapporten for det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen i sitt styremøtet 9. mai 2016. 16. juni samme år behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF konseptfasen for det nye sykehuset, og dette ble endelig stadfestet i foretaksmøtet 22. juni 2016.

19. desember 2016 ble en optimaliseringsrapport for å nå styringsrammen vedtatt av styret i Vestre Viken HF.

2. februar 2017 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at prosjektet skulle videreføres til forprosjektfasen.

I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 vedtok Stortinget å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder kroner til det nye sykehuset i Drammen. I statsbudsjettet for 2018 ble 425 millioner kroner av lånerammen bevilget til sykehusprosjektet.

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.