Nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya og erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Oversiktsbilde

Forprosjekt ble gjennomført i 2018. Byggestart var 14. oktober 2019, med testing og suksessiv innflytting i 2024/2025. 

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for prosjektet, og har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for det videre arbeidet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Vestre Viken HF.

Vestre Viken konkretiserer driftskonsepter, bemanningsplaner og forbereder driftsorganisasjonen til å ta i bruk det nye anlegget.

Stortinget vedtok i juni 2017 at det bevilges en samlet låneramme på 8 460 millioner kroner til nytt sykehus i Drammen.

 

Vedtatt bygging

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni 2017 konseptrapporten, som grunnlag for videre arbeid. Kostnadsrammen for nytt sykehus i Drammen er 9 266 millioner kroner inklusiv stråleenhet og O- IKT Tomteerverv eksklusive.

Stortinget vedtok i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder kroner (2017-kroner) til nytt sykehus i Drammen. Dette tilsvarer 70 prosent av estimert kostnadsramme. Lånet utbetales i perioden 2017–2024.

I statsbudsjettet for 2018 ble 425 millioner kroner av lånerammen bevilget til sykehusprosjektet.

Konsept

I nytt sykehus i Drammen skal følgende overordnede prinsipper legges til grunn for den fysiske utformingen:

 • Alle sengerom er én-sengsrom
 • Samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern som tilrettelegger for integrasjon og tverrfaglig samarbeid. Det er lagt opp til sambruk av medisinske servicefunksjoner, fellesfunksjoner som kjøkken, forskningsfasiliteter, møtearealer mm.
 • Poliklinikker organiseres samlet med lett tilgjengelighet for publikum
 • Operasjonskapasitet for inneliggende og dagkirurgi er samlet på ett plan sammen med postoperativ, intensiv og føde
 • Akuttmottak og observasjonsenhet for voksen og barn er samlet på plan 1 sammen med radiologivirksomhet
 • Standardisering av rom for større fleksibilitet og pasientsikkerhet
 • Universell utforming
 • Valg av teknikk- og logistikkløsninger underbygger mer optimal funksjonalitet

I all hovedsak er konseptet basert på Sykehusbygg HF sin standardromskatalog.
Det er forutsatt at hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i alle faser og på alle nivåer skal prioriteres på lik linje med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn og innarbeides i all planlegging og utførelse.

Webkamera

Webkameraene oppdaterer live-bilder hvert 10. minutt på dagtid 07:00 - 17:00 og et bilde per time resten av døgnet.

Byggekamera

Byggekamera

 

Fakta

Totalt areal for prosjektet er 122 000 m2 og funksjonsarealet er på 51 145 m2. Det er tilrettelagt for utvidelse av sykehuset på relevante steder i forhold til funksjon, totalt ca. 40 000 m2.

Det er utarbeidet en romoversikt og romfunksjonsprogram (RFP) for det nye sykehuset. Alle rommene er registrert i prosjektets romdatabase (dRofus). Rommene er klassifisert i henhold til klassifikasjonssystemet for helsebygg og har et unikt funksjonsnummer som gjenfinnes både i modell og utstyrslister.

Dimensjonerte hovedkapasiteter fremskrevet til år 2030:

 • 378 døgnplasser somatikk
 • 167 døgnplasser psykisk helsevern og TSB
 • 228 poliklinikkrom/dagplasser somatikk
 • 16 poliklinikkrom psykisk helsevern og TSB
 • 7 føderom
 • 23 operasjonsstuer
 • 4 behandlingsrom for stråleterapi

 


Samarbeid med Vestre Viken HF

Det er etablert en egen samhandlingsstruktur for å sikre et strukturert samarbeid mellom prosjektorganisasjonen og Vestre Viken HF gjennom hele prosjektfasen. Samhandlingen skjer på alle nivåer mellom prosjektorganisasjonen og Vestre Viken HF, blant annet er det etablert fokusgrupper innen forskjellige funksjoner og temaer.

Det foreligger egen samhandlingsprosedyre som beskriver ansvar, roller og oppgaver. Prosedyren blir revidert ved oppstart av ny fase. Strukturen er benyttet i tidligere utbyggingsprosjekter i Helse Sør-Øst. Samarbeidet mellom Vestre Viken HF og prosjektorganisasjonen om planlegging og etablering av nytt sykehus i Drammen basert på forutsetninger gitt av prosjekteier har som formål å oppnå:

• at pasientens helsetjeneste og de ansattes arbeidsplass blir ivaretatt med funksjonsdyktige, pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger i sykehuset
• engasjement, forankring og eierskapsfølelse hos Vestre Viken HF som grunnlag for god og vellykket organisasjonsutvikling og drift
• et godt arbeidsmiljø for sykehusets ansatte

 Dette ved at de ansatte på sykehuset:

 • Tilfører kunnskap og erfaringer til prosjektet gjennom deltagelse i utviklingen av forprosjektet og tilhørende kravspesifikasjoner
 • Tilføres kunnskap om de løsningsvalg som foretas og det totalproduktet som utvikles, slik at det etableres gode systemer og rutiner for forvaltning av det nye bygget
 • Gjennom kunnskap om det nye sykehuset kan tilrettelegge og organisere en kvalitativ god og effektiv drift av sykehusets tjenester, slik at forutsatte mål for effektivisering av driften nås

Medvirkningen skal også legge grunnlaget for at det tilrettelegges og organiseres et strukturert samarbeid mellom prosjektet og sykehuset i forbindelse med uttesting og idriftsettelse. Det skal sikres at fremtidig driftsorganisasjon får nødvendig bistand i forbindelse med opplæring og teknisk idriftsettelse av bygget.

Brukerutvalg for nytt sykehus i Drammen

Brukerutvalget for Prosjekt nytt sykehus i Drammen er et rådgivende organ som skal gi råd om utforming og valg av løsninger gjennom å:

Hovedoppgaver til brukerutvalget:

 • bidra aktivt med brukerkompetanse i utforming av løsninger
 • bidra til å sikre universell utforming
 • understøtte pasient og pårørendeperspektivet
 • være forum for tilbakemelding fra brukerorganisasjoner, pasienter og pårørende.

 

Brukerutvalget for prosjekt nytt sykehus i Drammen består av 6 representanter;

 • Toril Krogsund, FFO Buskerud
 • Franck Tore Larsen, SAFO Sør-Øst
 • Sebastian Evensen, Ungdomsrådet VV HF
 • Rune Kløvtveit, Norges Handikapforbund
 • Runar Kvam, Norges Blindeforbund
 • Harald Neerland, Autismeforeningen


Aktuelle saker

Nyheter

«Glassgaten» i nye Drammen sykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/glassgaten-i-nye-drammen-sykehus«Glassgaten» i nye Drammen sykehusNytt sykehus i Drammen består av totalt 122.000 kvadratmeter som er organisert i ulike bygningsvolumer. Disse er tilpasset funksjon og plassert på hver side av en gjennomgående sentral glassgate som strekker seg øst-vest på tomten, langs fj...<img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/Skisser%20forprosjekt/Glassgata%201.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.06.2020 10:59:35
Kontraktsignering for levering av person- og sengeheiser til nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kontraktsignering-for-levering-av-person-og-sengeheiser-til-nytt-sykehus-i-drammenKontraktsignering for levering av person- og sengeheiser til nytt sykehus i DrammenHelse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen har inngått kontrakt med KONE AS for levering av person- og sengeheiser til nytt sykehus i Drammen. Kontrakten har en verdi på om lag 50 millioner eks mva. Prosjekteringsarbeidet starter opp i august 2020.  <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Prosjektorganisasjonen%20nytt%20sykehus%20i%20Drammen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.06.2020 09:09:06
Status Nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/status-nytt-sykehus-i-drammenStatus Nytt sykehus i DrammenDe siste ukene har det vært mer stille en vanlig i Drammen. Gatene har vært tomme og på de flotte turstiene langs Drammenselven har det vært færre turgåere enn normalt. Men helt stille har det ikke vært. En drøy kilometer unna den akkurat n...<img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/Drammen1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />28.05.2020 10:37:09
Følg byggeprosessen – minutt for minutt!https://www.helse-sorost.no/nyheter/folg-byggeprosessen-minutt-for-minuttFølg byggeprosessen – minutt for minutt!- Vi har satt opp webkamera som gjør at du kan følge byggeprosessen for nytt sykehus i Drammen . Det sier prosjektsjef i Sykehusbygg HF, Nina Kristiansen og direktør for administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF, Finn Egil Holm. <img alt="Nina Kristiansen og Finn Egil Holm" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Nina%20Kristiansen%20og%20Finn%20Egil%20Holm%20141019.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.10.2019 11:59:48
Byggestart for Drammen sykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/byggestart-for-drammen-sykehusByggestart for Drammen sykehusDette er en gledens dag for pasienter, pårørende og ansatte i Vestre Viken, sa administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med markering av byggestart for nye Drammen sykehus mandag.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Cathrine%20med%20hjelm.jpg" style="BORDER:0px solid;" />15.10.2019 07:37:18
Kontraktssignering i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kontraktssignering-i-drammenKontraktssignering i DrammenHelse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen har i dag signert kontrakt for sikringskonstruksjoner og graving til nytt sykehus i Drammen.  Kontrakten har en verdi på om lag 150 millioner. Oppstart av arbeidene på byggeplass er 14.oktober 20...<img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/Skisser%20forprosjekt/NSD_LARK_Illustrasjon%20forplass.jpg" style="BORDER:0px solid;" />29.08.2019 03:32:05
Detaljreguleringen for Drammenhttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/nytt-sykehus-i-drammen/detaljreguleringen-for-drammenDetaljreguleringen for Drammen Områdereguleringen for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya ble vedtatt i Drammen og Lier kommune 31.05.2016. Planen stiller krav om detaljregulering som ble igangsatt våren 2018. Under arbeidet med detaljreguleringen har Drammen Helsepa...21.05.2019 11:38:24
Klargjøring av sykehustomt i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/klargjoring-av-sykehustomt-i-drammenKlargjøring av sykehustomt i Drammen -Nå har vi startet rivearbeidene på sykehustomten i Drammen. Dette er et viktig skritt i arbeidet med nytt sykehus i Drammen som skal legge til rette for et godt og fremtidsrettet tilbud til pasientene i området, sier administrerende direk...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/DSC_7852.JPG" style="BORDER:0px solid;" />07.05.2019 10:23:34
Prosjektstyret på tomtebefaring i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prosjektstyret-pa-tomtebefaring-i-drammenProsjektstyret på tomtebefaring i DrammenProsjektstyret for nytt sykehus i Drammen foretok i forbindelse med sitt nylige møte en omfattende befaring av tomten på Brakerøya, hvor det nye sykehuset skal ligge.23.08.2018 13:34:38
Stor interesse for leverandørkonferanse for nytt sykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/stor-interesse-for-leverandorkonferanse-for-nytt-sykehusStor interesse for leverandørkonferanse for nytt sykehusHelse Sør-Øst RHF har i samarbeid med leverandørprogrammet til NHO, KS og Difi avholdt konferanse med 170 leverandører som er interessert i å bidra med leveranser innfor bygg, teknikk, utstyr og IKT til nytt sykehus i Drammen. Sykehuset har...17.04.2018 10:27:09
Inngått kontrakter for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/inngatt-kontrakter-for-nytt-sykehus-i-drammenInngått kontrakter for nytt sykehus i DrammenHelse Sør-Øst RHF har inngått kontrakter for arkitekt- og rådgivertjenester til nytt sykehus i Drammen. Kontraktene har en verdi på om lag 100 millioner kroner for forprosjektet, fordelt på syv fagvise kontrakter. Arbeidet med å prosjektere...14.12.2017 23:00:00
Inngår avtale med ABB om fraflytting av lokaler på Brakerøyahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/inngar-avtale-med-abb-om-fraflytting-av-lokaler-pa-brakeroyaInngår avtale med ABB om fraflytting av lokaler på BrakerøyaStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent en avtale med ABB AS og ABB Holding AS om fraflytting av lokaler som ABB i dag benytter til sin virksomhet på Brakerøya i Drammen.17.08.2017 13:57:38
Konkurranse om arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/konkurranse-om-arkitekt-og-radgivertjenester-for-nytt-sykehus-i-drammenKonkurranse om arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus i DrammenHelse Sør-Øst RHF vil i løpet av juni kunngjøre konkurranse for arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.07.06.2017 22:00:00
Grunnundersøkelser for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/grunnundersokelser-for-nytt-sykehus-i-drammenGrunnundersøkelser for nytt sykehus i DrammenDet er gjennomført supplerende grunnundersøkelser på Brakerøya for å verifisere områdestabiliteten på området.  Dette etter påpekninger i forbindelse med tredjepartsvurdering fra NGI (Norges Geotekniske Institutt).10.05.2017 22:00:00
Regjeringen foreslår å gi lån for å bygge nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regjeringen-foreslar-a-gi-lan-for-a-bygge-nytt-sykehus-i-drammenRegjeringen foreslår å gi lån for å bygge nytt sykehus i Drammen- Dagens sykehus har en dårlig teknisk tilstand og ikke tilstrekkelig kapasitet. Det er behov for et nytt og større sykehus for å møte befolkningen i Vestre Viken sitt framtidige behov for spesialisthelsetjenester, sier helse- og omsorgsmin...10.05.2017 22:00:00
Vedtak i Drammen bystyre om grunnervervhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vedtak-i-drammen-bystyre-om-grunnervervVedtak i Drammen bystyre om grunnervervDrammen bystyre behandlet 28.mars sak om grunnerverv i forbindelse med nytt sykehus i Drammen.07.04.2017 13:10:32
Fortsetter arbeidet med planlegging av nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fortsetter-arbeidet-med-planlegging-av-nytt-sykehus-i-drammenFortsetter arbeidet med planlegging av nytt sykehus i DrammenStyret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å fortsette arbeidet med planlegging av nytt sykehus i Drammen.  Arbeidet skal tidsmessig tilpasses fremdriften av erverv av sykehustomten.01.02.2017 23:00:00
Helse Sør-Østs krav til Drammen-prosjektet oppfylleshttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-osts-krav-til-drammen-prosjektet-oppfyllesHelse Sør-Østs krav til Drammen-prosjektet oppfyllesOppfølgingsgruppen med representanter fra Helse Sør-Øst RHF/Sykehusbygg HF og Vestre Viken HF har avgitt en rapport med forslag til hvordan bygging av nytt sykehus i Drammen kan tilpasses planforutsetningene. Det har vært gjennomført et omf...05.12.2016 08:55:00
Status i arbeidet med nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/status-i-arbeidet-med-nytt-sykehus-i-drammenStatus i arbeidet med nytt sykehus i DrammenStyret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya. I samme møte stilte også styret krav om at prosjektet må tilpasses til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner. Det betyr en reduksjon på cirk...27.10.2016 22:00:00
Drammensykehus-spørsmål utredes for avklaring etter nyttårhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/drammensykehus-sporsmal-utredes-for-avklaring-etter-nyttarDrammensykehus-spørsmål utredes for avklaring etter nyttår Drammensykehus-spørsmål utredes for avklaring etter nyttår. Helse Sør-Øst RHF er nå i full gang med å utrede de spørsmålene som det regionale helseforetakets styre stilte da det i juni godkjente konseptrapporten for nytt sykehus i Drammen....19.09.2016 22:00:00
Nytt sykehus på Brakerøya i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-sykehus-pa-brakeroya-i-drammenNytt sykehus på Brakerøya i DrammenHelseminister Bent Høie stadfestet i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 22. juni 2016 vedtaket om at nytt sykehus i Drammen blir planlagt bygd på Brakerøya.22.06.2016 22:00:00
Godkjenner sykehus på Brakerøyahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/godkjenner-sykehus-pa-brakeroyaGodkjenner sykehus på BrakerøyaStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten fra Vestre Viken HF om nytt sykehus i Drammen, og godkjenner at alternativet på Brakerøya legges til grunn for det videre arbeidet.15.06.2016 22:00:00
Støtter valg av Brakerøya - godkjenner videre arbeid med nytt Drammensykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/stotter-valg-av-brakeroya-godkjenner-videre-arbeid-med-nytt-drammensykehusStøtter valg av Brakerøya - godkjenner videre arbeid med nytt DrammensykehusAdministrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF foreslår for sitt styre at det skal godkjenne konseptrapporten fra Vestre Viken HF om nytt sykehus i Drammen, og anbefaler at alternativet på Brakerøya legges til grunn for de...09.06.2016 22:00:00


Styresaker

062-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190822/062-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen.pdf062-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen.pdfpdf183951
065-2019 Nytt sykehus i Drammen – fullmakt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190822/065-2019 Nytt sykehus i Drammen – fullmakt.pdf065-2019 Nytt sykehus i Drammen – fullmakt.pdfpdf179216
019-2019 Saksframlegg - Tertialrapport 3. tertial 2018 prosjekt nytt sykehus i Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190314/019-2019 Saksframlegg - Tertialrapport 3. tertial 2018 prosjekt nytt sykehus i Drammen.pdf019-2019 Saksframlegg - Tertialrapport 3. tertial 2018 prosjekt nytt sykehus i Drammen.pdfpdf447717
017-2019 Saksframlegg - Forprosjektrapport for nytt sykehus i Drammen VVHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190314/017-2019 Saksframlegg - Forprosjektrapport for nytt sykehus i Drammen VVHF.pdf017-2019 Saksframlegg - Forprosjektrapport for nytt sykehus i Drammen VVHF.pdfpdf1082960
017-2019 Vedlegg 2 - Delrapport økonomi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190314/017-2019 Vedlegg 2 - Delrapport økonomi.pdf017-2019 Vedlegg 2 - Delrapport økonomi.pdfpdf835148
017-2019 Vedlegg 3 - Gevinster ved nytt sykehus Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190314/017-2019 Vedlegg 3 - Gevinster ved nytt sykehus Drammen.pdf017-2019 Vedlegg 3 - Gevinster ved nytt sykehus Drammen.pdfpdf407381
017-2019 Vedlegg 1 - Forprosjektrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190314/017-2019 Vedlegg 1 - Forprosjektrapport.pdf017-2019 Vedlegg 1 - Forprosjektrapport.pdfpdf21059384
071-2018 Saksframlegg - Tertialrapport 1. tertial 2018 Nytt sykehus i Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/071-2018 Saksframlegg - Tertialrapport 1. tertial 2018 Nytt sykehus i Drammen.pdf071-2018 Saksframlegg - Tertialrapport 1. tertial 2018 Nytt sykehus i Drammen.pdfpdf98456
006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdf006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdfpdf241862
054-2016 Saksframlegg - Vestre viken HF - konseptfase nytt sykehus i Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/20160616/054-2016 Saksframlegg - Vestre viken HF - konseptfase nytt sykehus i Drammen.pdf054-2016 Saksframlegg - Vestre viken HF - konseptfase nytt sykehus i Drammen.pdfpdf385260

Skisser

Klikk på bildene for større versjon

Illustrasjon oversikt

Illustrasjon oversikt


Hovedinngang

Hovedinngang


Illustrasjon forplass

Illustrasjon forplass

Illustrasjon park

Illustrasjon park

Illustrasjon gårdsrom

Illustrasjon gårdsrom

Illustrasjon akuttmottak

Illustrasjon akuttmottak

Illustrasjon glassgate

Illustrasjon glassgate

Illustrasjon sengerom

Illustrasjon sengerom

Illustrasjon sengerom

Illustrasjon sengerom

Illustrasjon kantine

Illustrasjon kantine

Skisse Drammen.jpg

Prosjektforløp

Forprosjektfasen (2018)

Prosjekteringen av det nye sykehuset i Drammer er nå inne i forprosjektfasen, som er siste del i tidligfaseplanleggingen og som danner grunnlaget for å beslutte gjennomføring av byggeprosjektet.

 Hovedinnholdet i forprosjektet er utforming av funksjonelle og tekniske løsninger, detaljering av investeringsanalyser og driftskonsepter, valg av entreprisemodell og plan for gjennomføring frem til ferdigstillelse, overlevering og idriftsetting.

Forprosjektet for nytt sykehus i Drammen er delt i to faser.

 • Fase 1a: Verifisering av optimalisert skisseprosjekt, milepæl 23.03.2018
 • Fase 1b: Utarbeidelse av forprosjekt for nytt sykehus i Drammen, milepæl 15.11.2018

Forprosjektet er planlagt ferdig gjennomført i 2018.

Konseptfasen (2016)

I konseptfasen for det nye sykehuset i Drammen ble disse alternativene utredet:

Alternativ 1: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet i det nye sykehuset

Alternativ 2: Som Alternativ 1, men med alderspsykiatri lagt til Bærum sykehus

Alternativ 3: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet på eksisterende sykehustomt på Bragernes

Konseptrapporten ble ferdigstilt våren 2016.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni 2016 konseptrapporten, som grunnlag for videre arbeid.

Høsten 2016 ble det gjort en tilleggsutredning for å tilpasse prosjektet i forhold til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner (prisnivå oktober 2015).

Idéfasen (2013)

Idéfaserapporten for nytt sykehus ble ferdigstilt november 2013. I den prosessen ble Brakerøya videreført som sykehustomt.


Ansvar og organisering

Overordnet ansvar

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF (byggherre) har ansvaret for utvikling og bygging av det nye sykehuset.

Helse Sør-Øst RHF har leid inn ressurser fra Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Byggeprosjektet ledes av prosjektdirektør Dag Bøhler.

Prosjektstyret

Det er etablert et eget prosjektstyre for byggeprosjektet.

Leder: Steinar Frydenlund (direktør bygg/eiendom, Helse Sør-Øst RHF)

Nestleder: Hanne Gaaserød (økonomidirektør, Helse Sør-Øst RHF)

Medlem: Gro Seim (partner Albaran)

Medlem: Alice Beate Andersgaard (administrerende direktør, Sykehuset Innlandet HF)

Medlem: Rune Abrahamsen (prosjektdirektør, Vestre Viken HF)

Prosjektorganisasjonen i Vestre Viken HF

Prosjektorganisasjonen i Vestre Viken HF har ansvar for å bidra til driftseffektive løsninger og sikre involvering av brukere og ansatte i

egen organisasjon. Denne prosjektorganisasjonen ledes av prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen.Historikk og milepæler

Nytt sykehus i Drammen har vært planlagt over lang tid. I juni 2014 godkjente Helse Sør-Øst RHF at Vestre Viken HF igangsatte konseptfase for et nytt sykehus i Drammen. Det ble besluttet at alternativene som skulle vurderes, i tillegg til null-alternativet, var lokalisering på Brakerøya.

I juli 2015 ble det i samråd mellom Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF gjort presiseringer i mandatet for konseptfasen. Her ble det blant annet lagt til grunn at det nye sykehuset i Drammen skulle dimensjoneres på en slik måte at kapasiteten i de ulike sykehusene i Vestre Viken HF skulle brukes på en best mulig måte. En mer optimal utnyttelse av samlet kapasitet i hele helseforetaket, skulle redusere kapasitetsbehovet og dermed arealbehovet for det nye sykehuset.

Etter flere år med omfattende utredninger, godkjente styret i Vestre Viken HF konseptrapporten for det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen i sitt styremøtet 9. mai 2016. 16. juni samme år behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF konseptfasen for det nye sykehuset, og dette ble endelig stadfestet i foretaksmøtet 22. juni 2016.

19. desember 2016 ble en optimaliseringsrapport for å nå styringsrammen vedtatt av styret i Vestre Viken HF.

2. februar 2017 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at prosjektet skulle videreføres til forprosjektfasen.

I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 vedtok Stortinget å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder kroner til det nye sykehuset i Drammen. I statsbudsjettet for 2018 ble 425 millioner kroner av lånerammen bevilget til sykehusprosjektet.

Kontakt

Fant du det du lette etter?