logo Helse Sør-Øst

Gjennomføring


Hovedstyringsplanen er Prosjekt Nytt sykehus i Drammen sin overordnede tidsplan og er grunnlaget for prosjektdirektørs rapportering til prosjektstyret.

Byggestart var i oktober 2019, og hele sykehuset skal være i full drift fra oktober 2025.

Hovedtyngden av prosjektering og kontrahering vil pågå i 2020 - 2022. For funksjonsutstyr vil hovedtyngden av anskaffelser gjennomføres i 2023 og 2024.

Pelearbeider, støping av fundamenter, råbygg og tett hus vil foregå i perioden 2020 til 2023.

Tekniske installasjoner vil utføres fra juni 2022 til juni 2024. Bygningsmessige innredninger vil pågå i perioden 1. kvartal 2023 og ut 2024. IKT-installasjoner vil gjennomføres i perioden 2023-2024. Funksjonsutstyr vil leveres og installeres i 2023 og 2024 med hovedtyngden mot slutten av perioden. Deler av utstyrsinstallasjonene må gjennomføres samtidig med tekniske installasjoner og bygningsmessige arbeider slik at grensesnittet mellom dem blir ivaretatt.

Det er i planen avsatt ca. ett år fra sommeren 2024 til testing, innregulering, prøvedrift og virksomhetstester. Gradvis innfasing av driften er planlagt fra tidlig i 2025, og innfasing for full drift planlegges gjennomført i løpet av oktober 2025.

Tidskritisk linje i prosjektet går gjennom grunnarbeider, etablering av stabil byggegrunn, graving, fundamentering, råbygg, tett hus, tekniske installasjoner, testing og forberedelser for drift. ​

Sentrale milepæler i planen
​Milepæl
Tidspunkt
​Start klargjøring og graving​Oktober 2019
​Start veianlegg​April 2022
​Start grunn og fundamenter​Mai 2020
​Start råbyggarbeider​August 2020
​Start tett hus arbeider​Februar 2022
​Start innvendige arbeider​Juni 2022

​Start testing
​April 2024

​​Start integrerte systemtester og prøvedrift
​August 2024
​Mekanisk Ferdig​Oktober 2024
​Start flytting og gradvis drift
​Januar 2025
Hele sykehuset i full drift ​Oktober 2025

Områdereguleringen for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya ble vedtatt i Drammen og Lier kommune 31.05.2016. Planen stiller krav om detaljregulering som ble igangsatt våren 2018. Under arbeidet med detaljreguleringen har Drammen Helsepark blitt etablert og planforslaget har fått navnet nytt sykehus i Drammen – med Drammen Helsepark.

Planforslaget ble godkjent i planutvalget i Lier kommune den 12. mars og i formannskapet i Drammen kommune den 19. mars. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 13. mai.

Planen skal sluttbehandles i kommunene i begynnelsen av september.

Detaljregulering nytt sykehus i Drammen (PDF)

Saksinnsyn Drammen kommune

Prosjektforløp

Gjennomføringsfasen omfatter alle aktiviteter etter forprosjektfasen og til prosjektet er gjennomført.

Forprosjekt for det nye sykehuset i Drammen startet i 2018 og ble godkjent i 2019. Forprosjekt er siste del i tidligfaseplanleggingen og som danner grunnlaget for å beslutte gjennomføring av byggeprosjektet.

Hovedinnhold​et i forprosjektet er utforming av funksjonelle og tekniske løsninger, detaljering av investeringsanalyser og driftskonsepter, valg av entreprisemodell og plan for gjennomføring frem til ferdigstillelse, overlevering og idriftsetting.

I konseptfasen for det nye sykehuset i Drammen ble disse alternativene utredet:

Alternativ 1: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet i det nye sykehuset

Alternativ 2: Som Alternativ 1, men med alderspsykiatri lagt til Bærum sykehus

Alternativ 3: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet på eksisterende sykehustomt på Bragernes

Konseptrapporten ble ferdigstilt våren 2016.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni 2016 konseptrapporten, som grunnlag for videre arbeid.

Høsten 2016 ble det gjort en tilleggsutredning for å tilpasse prosjektet i forhold til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner (prisnivå oktober 2015).

Idéfaserapporten for nytt sykehus ble ferdigstilt november 2013. I den prosessen ble Brakerøya videreført som sykehustomt.​​

Sist oppdatert 15.02.2023