Prosjektorganisasjonen

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF (byggherre) har ansvaret for planlegging, gjennomføring og bygging av det nye sykehuset.

Helse Sør-Øst RHF har leid inn ressurser fra Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Byggeprosjektet ledes av prosjektdirektør Arnstein Hodne.

Prosjektorganisasjonen

Helse Sør-Øst RHF har besluttet å etablere en egen prosjektorganisasjon til å gjennomføre prosjektet jamfør godkjent mandat. Det er lagt til grunn at prosjektorganisasjonen bygges opp med ressurser fra Sykehusbygg HF. Prosjektorganisasjonen er bygget gradvis opp fra 2016, i takt med prosjektets behov for ressurser.

Prosjektorganisasjonen er organisert på følgende måte:

NSD-0000-Z-AA-0001_11_G.jpg

Prosjektorganisasjonen er etablert for å ivareta ansvaret for å planlegge og styre prosjektet i alle faser frem til sykehuset er klart for overlevering til driftsorganisasjonen.


Prosjektstyret

Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt et eget prosjektstyre (PS) med ansvar for å gjennomføre prosjektet i tråd med de rammer og forutsetninger som er lagt til grunn av styret i Helse Sør-Øst RHF.  Prosjektstyret rapporterer til styret i Helse Sør-Øst RHF via administrerende direktør.

Prosjektstyret er gitt eget mandat fra styret i Helse Sør-Øst RHF.

Leder: Steinar Frydenlund (fhv. direktør bygg/eiendom, Helse Sør-Øst RHF)

Nestleder: Hanne Gaaserød (økonomidirektør, Helse Sør-Øst RHF)

Medlem: Gro Seim (partner Albaran)

Medlem: Alice Beate Andersgaard (administrerende direktør, Sykehuset Innlandet HF)

Medlem: Rune Abrahamsen (prosjektdirektør, Vestre Viken HF)

Medlem: Lisbeth Sommervoll (administrerende direktør, Vestre Viken HF )

Brukerutvalg for nytt sykehus i Drammen

Brukerutvalget for Prosjekt nytt sykehus i Drammen er et rådgivende organ som skal gi råd om utforming og valg av løsninger gjennom å:
 

 • bidra aktivt med brukerkompetanse i utforming av løsninger
 • bidra til å sikre universell utforming
 • understøtte pasient- og pårørendeperspektivet
 • være forum for tilbakemelding fra brukerorganisasjoner, pasienter og pårørende.


Brukerutvalget for prosjekt nytt sykehus i Drammen består av 5 representanter;

 • Rune Køvtveit, Norges Handikapforbund, leder

 • Harald Neerland, Autismeforeningen, nestleder

 • Aina Rugelsjøen, Mental helse

 • Runar Kvam, Norges blindeforbund

 • Franck Tore Larsen, SAFO

 • Ungdomsrådet i Vestre Viken HF

Samhandling

Det er etablert en egen samhandlingsstruktur for å sikre et strukturert samarbeid mellom prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen  og Vestre Viken HF gjennom hele prosjektfasen. Samhandlingen skjer på alle nivåer mellom prosjektorganisasjonen og Vestre Viken HF, blant annet er det etablert fokusgrupper innen forskjellige funksjoner og temaer.

Vestre Viken HF har ansvar for å sikre forankring og eierskap til de løsninger sykehuset skal overta driftsansvaret for. De har et spesielt ansvar for å bidra med råd ved valg av løsninger basert på driftserfaring for å bidra til driftseffektive løsninger.

Det foreligger egen samhandlingsprosedyre som beskriver ansvar, roller og oppgaver. Prosedyren blir revidert ved oppstart av ny fase. Strukturen er benyttet i tidligere utbyggingsprosjekter i Helse Sør-Øst. Samarbeidet mellom Vestre Viken HF og prosjektorganisasjonen om planlegging og etablering av nytt sykehus i Drammen basert på forutsetninger gitt av prosjekteier har som formål å oppnå:

 • at pasientens helsetjeneste og de ansattes arbeidsplass blir ivaretatt med funksjonsdyktige, pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger i sykehuset

 • engasjement, forankring og eierskapsfølelse hos Vestre Viken HF som grunnlag for god og vellykket organisasjonsutvikling og drift

 • et godt arbeidsmiljø for sykehusets ansatte


Fant du det du lette etter?