Beredskap

Regional helseberedskap er nødvendig for at innbyggerne i Helse Sør-Øst skal tilbys nødvendige og forsvarlige helsetjenester, også  når ekstraordinære kriser og hendelser oppstår.


Mediekontakt

 

Beredskapsplaner

Regionale beredskapsplaner

​Den regionale beredskapsplanen bygger på nasjonal helseberedskapsplan, og gir føringer for det regionale og de lokale foretakene. I tillegg er det egne planer for IKT, smittevern og tuberkulose.

Regional beredskapsplan i Helse Sør-Øst RHF

  • bidrar til å utnytte regionens samlede spesialisthelsetjenesteressurser mest mulig effektivt ved en krise eller katastrofe
  • tydeliggjør hvilke roller og hvilket ansvar det regionale helseforetaket, helseforetakene og relevante samarbeidsparter har
  • tilrettelegger for en tydelig beredskapsledelse
  • bidrar til å sikre og styrke samordningen innen helsetjenesten og med samarbeidende etater
Regional beredskapsplan

Andre regionale beredskapsplaner

Rapport ROS- og beredskapsanalyse forsyning av medisinsk utstyr.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Rapport ROS- og beredskapsanalyse forsyning av medisinsk utstyr.pdfRapport ROS- og beredskapsanalyse forsyning av medisinsk utstyr.pdf
Rapport nasjonal legemiddelberedskap.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Rapport nasjonal legemiddelberedskap.pdfRapport nasjonal legemiddelberedskap.pdf
Regional IKT-beredskap i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Regional IKT-beredskap i Helse Sør-Øst RHF.pdfRegional IKT-beredskap i Helse Sør-Øst RHF.pdf
Smittevernplan regional plan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Smittevernplan regional plan.pdfSmittevernplan regional plan.pdf
Tuberkulosekontrollprogram Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Tuberkulosekontrollprogram Helse Sør-Øst.pdfTuberkulosekontrollprogram Helse Sør-Øst.pdf
Veileder IKT-beredskap i Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Veileder IKT-beredskap i Helse Sør-Øst.pdfVeileder IKT-beredskap i Helse Sør-Øst.pdf
Veileder om legemiddelberedskap 140812.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Veileder om legemiddelberedskap 140812.pdfVeileder om legemiddelberedskap 140812.pdf

Nasjonal beredskapsplan

Nasjonal beredskapsplan utgjør grunnlaget for helsesektorens håndtering av alle typer kriser og katastrofer. Formålet med planen er å gi en samlet oversikt over helse- og omsorgssektorens beredskap, inkludert beredskap for ulike sosiale tjenester. Planen beskriver lov- og plangrunnlag, aktørene i helseberedskapen, deres rolle, ansvar, oppgaver og ressurser i forebygging, beredskapsplanlegging og krise- og katastrofer.

Aktører som er omtalt i planen skal ta utgangspunkt i denne planen når de lager egne beredskapsplaner for sin krisehåndtering. Aktørene skal jevnlig evaluere og oppdatere sine beredskapsplaner. Læring fra øvelser og hendelser innarbeides i planene gjennom et systematisk forbedringsarbeid.

Les nasjonal beredskapsplan (regjeringen.no)

Andre beredskapsplaner


Nasjonal pandemiplan er en beredskapsplan for pandemisk influensa og beskriver aktører, roller, ansvar og tiltak under ulike faser av pandemiutviklingen.

Les nasjonal pandemiplan (regjeringen.no)


Rapport om nasjonal legemiddelberedskap omtaler utfordringsbilde og strategier for nasjonal legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten for nasjonal legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten. Rapporten ble behandlet av de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene 18. mai 2015. De administrerende direktører sluttet seg til anbefalingene i rapporten og implementeringen av disse.

Les rapport om nasjonal legemiddelberedskap


Informasjon om infeksjonssykdommer, smittespredning og forebygging av infeksjoner i helsetjenesten er samlet på et eget nettsted.

Les mer om infeksjonskontroll (infeksjonskontroll.no)

Relaterte dokumenter

Veileder for IKT-beredskap og kontinuitet for helseforetak i Helse Sør-Øst
 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.