logo Helse Sør-Øst

Fagråd

Vi har 12 fagråd i Helse Sør-Øst. Disse er sammensatt av representanter fra hvert av helseforetakene. Fagrådene har som oppgave å gi råd til fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF.

Pasientens behov skal være førende for tjenestens innhold og struktur, og pasienten skal ha sammenhengende behandlingsforløp. Disse prinsippene er førende for fagrådenes arbeid.

Fagrådene skal bidra til å styrke fagutviklingen, sikre likeverdige tilbud og bedre effekten av tjenestetilbudet.

Fagrådenes mandat og sammensetning fastsettes av fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF.

Fagrådet ledes av Geir Joner ved Oslo universitetssykehus HF

Fagråd for bibliotektjenester er etablert for å fremme og drøfte saker som angår bibliotekområdet, inkludert tilgang til og deling av forskningsbasert kunnskap og verktøy for god kunnskapshåndtering.

Fagrådet ledes av Svanbjörg Asudottim ved Sykehuset Østfold HF

Fagrådet ledes av Bjørn Lerdal ved Sørlandet sykehus HF

Fagråd for infeksjonsmedisin, smittevern og immunologi ble opprettet i 2009 og er et av de permanente fagråd i Helse Sør-Øst RHF. Fagrådet er på lik linje med de andre rådgivende for fagdirektør hva gjelder saker innen sitt område.

Fagrådet forutsettes å dekke etter sin sammensetning mange aspekt innenfor infeksjonsmedisin, smittevern og immunologi som er et stort og viktig arbeidsområde.

Fagrådet ledes av Dag Berild, overlege dr.med v/Oslo Universitetssykehus HF

Regionalt fagråd for kreft innehar en rådgivende rolle og er tverrfaglig sammensatt med representanter fra helseforetakene/sykehusene, universitet og høgskole, regionalt brukerutvalg, kreftforeningen og primærhelsetjenesten. Oppgaven vil først og fremst være å gi faglige råd i forhold til samordning mellom sykehusområder og nivåinndeling av funksjoner – lokalbaserte tjenester, område- og regionfunksjoner.

Fagrådet dekker fagområdene stråleterapi, cytostatika, palliativ medisin, rehabilitering og seneffekter. Fagrådet skal bygge på dokumentert kunnskap og beste praksis og sikre legitimitet gjennom gode prosesser der forankring og dialog med brukere og samlet fag-og forskningsmiljø ivaretas. Videre skal fagrådet arbeide tett opp mot faglige utviklingsprosesser og utredninger som initieres på nasjonalt nivå og gi innspill løpende – eks. nasjonal strategi for kreftområdet og kliniske retningslinjer.

Regionalt fagråd for kreft har som stående oppdrag å evaluere funksjonsfordelingen av kreftkirurgien årlig. På grunnlag av utredninger fra fagrådet har styret i Helse Sør-Øst RHF gjort vedtak om funksjonsfordeling av kreftbehandlingen med faglige føringer og krav til minstevolum for behandlingsområdene innen kreftkirurgien. De to sentrale styresakene for dette er sak 85/2010 og 46/2012 som samlet viser funksjonsfordelingen og handlingsplan for kreftområdet fram mot 2015 for Helse Sør-Øst.

Fagrådet ledes av Reino Heikkilä, seksjonsleder - avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF

Fagrådet ledes av Lars Eikvar ved Oslo universitetssykehus HF

Fagrådet er et rådgivende organ overfor Helse Sør-Øst i problemstillinger innenfor nyfødtmedisin, fødsels- og svangerskapsomsorg. Rådet er tverrfaglig sammensatt med representanter fra alle helseforetak i regionen og inkluderer gynekologer i både offentlig og privat virksomhet, jordmødre, nyfødtleger, brukerrepresentanter og representanter for universitet og høgskole.

Fagrådets oppgave er å gi faglige råd i forhold til samordning av helsetjenester i regionen og nivåinndeling av funksjoner. Fagrådet har som videre målsetting å bidra til at sentrale  problemstillinger innenfor våre fagområder blir håndtert mest mulig likt ved sykehusene i regionen. Fagrådets arbeid skal så langt som mulig bygge på dokumentert kunnskap og forankres gjennom god dialog med brukere, fag- og forskningsmiljø.

Fagrådet ledes av Astri Maria Lang v/Oslo universitetssykehus HF

Fagrådet ledes av klinikkleder Stephen Sollid  ved Oslo universitetssykehus HF

Fagrådet ledes av Christine Bull Bringager ved Oslo universitetssykehus HF

Fagrådet ledes av Hans-Jørgen Smith ved Oslo universitetssykehus HF

Fagrådet ledes av Frank Becker ved Sunnaas sykehus HF

Fagråd for rehabilitering har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF utarbeidet en rapport som beskriver et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19.

Les hele rapporten her (PDF)

Vedlegg til rapporten

Vedlegg 1 - Pasientforløp Sykehuset i Vestfold (PDF)Vedlegg 2 - Strukturering og innhold i arbeidsprosessen (PDF)Vedlegg 3 - Grenseverdier (PDF)

Fagrådet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling har til oppgave å styrke fagutviklingen og bidra til å sikre et godt og likeverdig tjenestetilbud gjennom å gi faglige råd til det regionale helseforetaket.

Fagrådet dekker alle former for avhengighet knyttet til rusmidler, samt spilleavhengighet.

Fagrådet ledes av Anne Beate Sætrang, avdelingsleder Rus og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus HF 

Sist oppdatert 06.01.2023