logo
Alle elleve representanter fra Brukerutvalget

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Derfor er det etablert brukerutvalg og brukerråd både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Utvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.

 

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en reell premissleverandør i helsetjenesten.

Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. En annen viktig funksjon er å bidra til å fremme brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF.

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

Ta kurset her​Nord-samisk versjon​

 

Brukermidler

Helse Sør-Øst RHF tildeler midler til brukerorganisasjoner. Tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd, har valgt styre og som arbeider for gode og likeverdige helsetilbud og god samhandling. 

Pasienter, pårørende og deres organisasjoner representerer unik kunnskap som vi skal benytte i vårt utviklingsarbeid. Tilskuddene er et viktig bidrag i brukerorganisasjonenes arbeid med å utvikle en bedre og mer likeverdig helsetjeneste, og bidrar til å sikre at pasientens stemme blir hørt og gir organisasjonene mulighet for å fylle sin samfunnsmessige rolle for forbedring og utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Tilskuddene er ett viktig bidrag for å utøve likepersonsordningen samt bidra til at informasjon og opplæring av brukere, pasienter og pårørende blir styrket.

Søknadsfrist for ordningen var 1. desember 2022.
Dokumenter for tilskuddsåret 2024 publiseres medio oktober 2023, med søknadsfrist 1. desember 2023. ​Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.​

Helse Sør-Øst RHF tildeler iht føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet tilskudd til drift av incestsentra.
 
Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.
 
Tilskudd kan gis til støttesentre mot incest som gis statlig tilskudd iht Rundskriv 10/2021 fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det vil ved fordeling av tilskudd bli lagt spesiell vekt på samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, regionale resurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og andre relevante avdelinger innen spesialisthelsetjenesten. Midlene vil bli fordelt slik at de bidrar til et likeverdig tilbud innenfor helseregionen. 
 
 


Brukerorganisasjoner som i 2022 mottok midler fra Helse Sør-Øst RHF skal rapportere på bruk av midler snarest mulig. Eventuelt nytt tilskudd for 2024​ tilbakeholdes fram til rapportering er levert. 

Rapportering/dokumentasjon sendes til Helse Sør-Øst RHF.

Mail: postmottak@helse-sorost.no

Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar

Se retningslinjer for mer informasjon (PDF)Rapportering for midler mottatt 2022 - under 100 000 (DOCX)​​​​​

​(hvis du får beskjed om "skriv inn legitimasjon" - trykk avbryt, da skal word-dokumentet åpne seg og du kan lagre på egen PC. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med Helse Sør-Øst RHF)​

​​

Leder

Aina Nybakke leder brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF fra 1. januar 2022.
Se oversikt over brukerutvalgets medlemmer
En kvinne som smiler til kameraet

Kontakt Helse Sør-Øst RHF via e-post  eller ring telefonnummer 62 58 55 00  og spør etter Ida-Anette Kalrud.

Brukerveiledning for reiseregninger (PDF)

Skjema for utfylling av reiseregning (XLS)

Retningslinje for godtgjøring (PDF)

Leder kr 685 pr time for møter som ledes av vedkommende, medlem kr 518 pr time og tapt arbeidsfortjeneste kr 2 274 pr dag.


På grunn av frister vil reiseregninger innsendt innen den 15. hver måned utbetales ved lønnskjøring neste måned. Eksempel reiseregning innsendt innen 15. januar utbetales ved lønnskjøring 12. februar. Det legges da til grunn at alle vedlegg følger med. 


Sist oppdatert 16.03.2023