logo Helse Sør-Øst

Regionale planer og strategier

Overordnet​​​

​Regional utviklingsplan 2035 skal ligge til grunn for utviklingen i Helse Sør-Øst RHF frem mot 2040. Planen er basert på utviklingsplanene fra helseforetakene i regionen og peker på ønsket utvikling på kort sikt og frem mot 2040.

Regional utviklingsplan 2040 del 1 (PDF)

Regional utviklingsplan 2040 del 2 (PDF)

​Les mer:​

Temaside - Regional utviklingsplan 2040 - fremtidens pasientbehandling

​​

Delstrategier- og planer

Eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst står overfor store utfordringer knyttet til vedlikehold og tilpasninger av bygninger til endrede behov i pasientbehandlingen, strukturelle endringer, IKT-løsninger og til samfunnets klima- og miljøutfordringer. Delstrategien for eiendomsvirksomheten skal bidra til vellykket håndtering av disse utfordringene. 

Delstrategi for eiendomsvirksomhet i Helse Sør-Øst (PDF)

Styresak 080-2018 Delstrategi for eiendomvirksomheten (PDF)


Se også:

Temaside - Store utviklings- og byggeprosjekter

Parkeringsveileder

Finansstrategien i Helse Sør-Øst fastsetter felles retningslinjer og rammer for finansiering av foretaksgruppens virksomhet, forvaltning av foretaksgruppens finansielle ressurser, og styring og kontroll av finansiell risiko.

Revidert finansstrategi ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst 26. oktober 2023. Gjeldende finansstrategi, versjon 6.1., er oppdatert etter foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 16. januar 2024 og inkluderer utvidede fullmakter til salg av eiendom.

Finansstrategi for Helse Sør-Øst.pdf

Styresak 118-2023 Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst.pdf

 

Se også:

Regionale retningslinjer for driftsøkonomiske analyser (PDF)

Delstrategiene for forskning og innovasjon understøtter Regional utviklingsplan 2035 og skal bidra til helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon i regionen. 

Delstrategiene ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2019.

Regional delstrategi for forskning i Helse Sør-Øst (PDF)Regional delstrategi for innovasjon i Helse Sør-Øst (PDF)

Styresak 004-2019 Delstrategier for forskning og innovasjon (PDF)

Les mer:

Temaside - Forskning

Temaside - Innovasjon 

Informasjonssikkerhet skal være del av helseforetakenes helhetlige styringssystem. Beslutninger om risiko innen informasjonssikkerhet skal tas i den ordinære lederlinjen i helseforetakene.

Strategien ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 22. april 2021.

Mål og strategier for informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst - overordnet styrende dokument (PDF)Styresak 046-2021 Mål og strategi for informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst (PDF)

Les mer:

Regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet (PDF)

Temaside - Informasjonssikkerhet og personvernDe fire regionale helseforetakene har etablert rammeverk for miljø og bærekraft med felles klima- og miljømål. 
 
Sykehusbygg HF har på oppdrag fra de fire regionale helseforetakene utarbeidet Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter.  Standarden skal benyttes både for nybygg og rehabilitering. 
 
 

Se også

 

Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal bidra til å redusere uønsket variasjon i tilbud og kvalitet på tjenestene og til å redusere risiko for pasientskader.

Delstrategien ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2021.

Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (PDF)

Styresak 009-2021 Regional delstrategi pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (PDF)


Les mer:

Temaside - Kvalitet og pasientsikkerhet


Regional fagplan psykisk helsevern og rusbehandling gir retning for utviklingen av tjenestene i helseforetakene og sykehusene i regionen frem mot 2035.

Fagplanen ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 22. april 2021.

Regional fagplan for psykisk helsevern og rusbehandling (PDF)Styresak 041-2021 Regional fagplan psykisk helsevern og tverrfaglig spesialiert rusbehandling (PDF)

Behandling i Helse Sør-Øst gis hovedsakelig gjennom helseforetakene, men også gjennom avtaler med private. Både private institusjoner og avtalespesialister er viktige samarbeidspartnere. Avtalespesialistene er legespesialister innen ulike fagområder og psykologer og står for en stor del av poliklinisk aktivitet i regionen. 

Regional plan for avtalespesialistområdet (PDF)

Styresak 050-2018 Regional plan for avtalespesialistområdet (PDF)

Strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner (PDF)Styresak 066-2019 Strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner (PDF)

Les mer:

Temaside - AvtalespesialisterTemaside - Avtaler med private

Delstrategien for innføring av samvalg består av kunnskapsbaserte anbefalinger og tiltak som skal styrke kvalitet og omfang av pasientinvolvering i beslutninger om egen helse. Tiltakene i strategien er ment som et utgangspunkt og en støtte for å utarbeide foretaksvise handlingsplaner. 

Regional delstrategi for innføring av samvalg i Helse Sør-Øst (PDF)

Regional delstrategi for teknologiområdet understøtter regional utviklingsplan. Delstrategien har som mål å realisere det nasjonale målbildet om én innbygger - én journal, og å ta i bruk ny teknologi for bedre helsehjelp. Planen beskiver innsatsområder og tiltak 2020-2025.

Delstrategien ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF i november 2023.


Delstrategi for teknologiomradet

Les mer:

Temaside - Digitalisering og e-helse

Delstrategien skal bidra til at spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst er i stand til å møte fremtidens behov for kompetanse.

Delstrategien ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 19. august 2021.

Regional delstrategi for utdanning og kompetanse

Styresak 084-2021 Reginal delstrategi for utdannong og kompetanseutviklingMålbilde og strategisk utvikling for de felleseide helseforetakene

Den akuttmedisinske kjeden er samfunnets samlede organisatoriske, personellmessige og materielle beredskap som yter befolkningen akutt helsehjelp. Nødnettet setter spesialist- og kommunehelsetjenesten i stand til å kommunisere med publikum og nødetatene imellom. 

HDO HF er tjenesteleverandør for både spesialist- og kommunehelsetjenesten, og samarbeider tett med Direktoratet for og samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Helsedirektoratet, Direktoratet for e-Helse og nødetatene. HDO HFs erfaring og kompetanse skal brukes for å understøtte dagens og fremtidens samhandlingsbehov mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i forbindelse med akutt helsehjelp.
Helsesektoren står foran store endringer innen arbeidsformer, organisering og bruk av teknologi. Dette vil ha innvirkning på hvordan tjenester til nødmeldetjenesten utvikles de kommende årene. 

Mål for HDO HF: 

Helseforetaket skal sørge for utvikling av fremtidsrettede, effektive og stabile nødmeldetjenester, og skape merverdi for helseforetak og kommuner.
Helseforetaket skal sikre at tjenestene som leveres har fremtidsrettede driftskonsept som muliggjør stordriftsfordeler og som støtter økt bredde i porteføljen av tjenester som tilbys nødmeldetjenesten. Det er videre nødvendig at HDO HF deltar i arenaer for informasjonsdeling i helsesektoren og med nødetatene for å understøtte gode sømløse tjenester, samt bidrar i utvikling av nyskapende løsninger i samarbeid med andre helseforetak, kommuner, forskningsmiljø, private aktører og akademia.

De regionale helseforetakene vil at HDO HF skal etablere fremtidsrettede tjenester som understøtter:

 • Dagens og fremtidens kommunikasjonsformer mellom publikum og nødmeldetjenesten 
 • Dagens og fremtidens kommunikasjonsformer internt i nødmeldetjenesten og mellom akutt-tjenesten og sykehus/legevakt
 • Mulighetene i dagens- og fremtidig nødnett
 • Robuste tekniske løsninger for nødmeldetjenesten, gjennom god informasjonssikkerhet, redundans og reserveløsninger 
 • Gjenbruk av felleskomponenter og sømløs samhandling internt i den medisinske nødmeldetjeneste og på tvers av nødetater
 • Mulighetene som ligger i bruk av sensorteknologi gir for rask og riktig respons ved akutte varslinger
 • Innsikt, kunnskapsgenerering og forskning innen medisinsk nødmeldetjeneste


Luftambulansetjenesten er en viktig del av den samlede akuttmedisinske kjeden. Tjenesten skal flyte sømløst over grensene mellom helseforetak, og er en knapp og kostbar ressurs. God utnyttelse av ressursene krever god samhandling mellom helseforetak, operatører og Luftambulansetjenesten HF.  

Mål for luftambulansetjenesten

Befolkningen kunne motta gode og likeverdige luftambulansetjenester døgnet rundt. Bruken av luft- og bilambulansetjenesten, og samspillet mellom disse, mellom helseforetak og regioner må standardiseres og harmoniseres. Organisering av tjenesten må understøtte dette, bl.a. gjennom felles standarder og retningslinjer, god organisering av koordinerende funksjoner og effektiv kompetansedeling mellom prehospitale, akuttmedisinske og flyoperative miljøer. Forskning og utvikling må bidra for å gi riktig respons, med riktig kvalitet, til hver hendelse.

Digital utveksling av pasientinformasjon og automatisering av virksomhetsdata fra alle aktørene er nødvendig for å sikre at tjenesten er forsvarlig og likeverdig, og at ressursene anvendes effektivt. 

De regionale helseforetakene ønsker å videreutvikle Luftambulansetjenesten HF, og sikre høy kvalitet gjennom gode anskaffelser og oppfølging av kontrakter. Anskaffelsesprosessene skal forbedres i tråd med evalueringen av forrige anskaffelse.

De regionale helseforetakene vil at Luftambulansetjenesten HF skal:
 • Videreutvikle organisering av tjenesten i tråd med pasientenes behov
 • Utvikle helseforetakets rolle som premissleverandørrolle for å effektivisere og kontrollere tjenesten basert på helhetlige virksomhetsdata
 • Standardisere retningslinjer for bruk av luftambulanse og sikre god koordinering av ressursene
 • Styrke forskning, utvikling og kompetansedeling mellom, og innen, de prehospitale tjenestene
 • Videreutvikle samarbeidet mellom operatørene, sykehusforetakene og Luftambulansetjenesten HF
 • Sørge for at virksomhetsdata fra alle deler av den akuttmedisinske kjeden blir tilgjengelig i et felles system, og utnyttes til kontinuerlig forbedring.
 • Utvikle forslag til fremtidig anskaffelsesstrategi i samarbeid med relevante fagmiljøer

Pasientreisene håndteres av pasientreisekontorer i 17 helseforetak. Disse har ansvar for bestilling og planlegging av pasientreiser med rekvisisjon, og skal sørge for at befolkningen møter gode og likeverdige tjenester på pasientreiseområdet, uavhengig av hvor de bor i landet og egen økonomi. Pasientreiser HF er en felles enhet for de fire regionale helseforetakene og har ansvaret for saksbehandling og utbetaling av stønad til reiser uten rekvisisjon. Pasientreiser HF har også ansvar for drift og forvaltning av IKT-fagsystemer innenfor pasientreiseområdet, yter juridisk rådgivning, utarbeider opplæringsmateriell og bidrar til standardisering for å sikre likebehandling. 

Mål for pasientreiseområdet og Pasientreiser HF

Pasienter og pårørende skal oppleve forutsigbarhet og trygghet. Det er et mål at pasientene skal være aktive deltakere, og oppleve kvalitet og sammenhengende tjenester. Uønsket variasjon skal reduseres. Pasientreiseordningen skal legge til rette for at flest mulig organiserer sin egen reise, slik at ressursene kan rettes inn mot de som trenger det mest. Digitalisering og interregional styring av IKT-utviklingen er sentrale virkemidler for å effektivisere og videreutvikle tjenesten. 

Følgende samfunns- og brukereffekter skal leveres innenfor pasientreiseområdet:
 1. En aktiv og deltakende bruker
 2. En enkel pasientreise
 3. En tilgjengelig og tilpasset pasientreise
 4. En kostnadseffektiv pasientreise

Reiser med rekvisisjon: 
 • Pasienten er en aktiv ressurs og veiledes før, under og etter reisen av en selvbetjeningsløsning
 • Rekvirering er en digital prosess og behandler foretar kun unntaksvis vurdering av behov for tilrettelagt transport
 • Transport ses samlet og gir optimal utnyttelse av ressursene med rett kvalitet og servicenivå i et fremtidig transportmarked

Reiser uten rekvisisjon:
 • Rettigheten utløses ved automatiserte tjenester
 • Pasienten får umiddelbart svar hvis det ikke er behov for skjønn
 • Pasienten kan gi informasjon og få svar digitalt

De regionale helseforetakene vil at Pasientreiser HF skal bidra til at:

 • Pasienten har en aktiv rolle i utformingen av pasientreisen
 • Behandlerkapasitet frigjøres
 • Aktørene realiserer økt grad av samordning og samhandling
 • Arbeidsprosesser standardiseres
 • Digital samhandling er primær kanal for dialog med pasientene
 • IKT-løsninger benyttes for å oppnå forenkling, selvbetjening og automatisering 
 • Reiserutene planlegges optimalt med samkjøring, og at offentlig betalt persontransport koordineres
 • Pasienter med størst behov for hjelp gis tilpasset oppfølging
 • Pasienten opplever respekt og omsorg fra tjenesteleverandør

Gode sykehusbygg er en viktig rammebetingelse for god og effektiv pasientbehandling. Det er derfor viktig at planlegging og bygging/ombygging av sykehusbygg blir gjort på en god måte, og at byggene deretter blir forvaltet, driftet og videreutviklet profesjonelt. 
Hovedhensikten med Sykehusbygg HF er å utvikle og forvalte relevant kompetanse på et nivå som det ikke er hensiktsmessig at alle helseforetak håndterer i egen regi. Ved å samle ressurser og kunnskap i ett helseforetak som kan samarbeide med flere helseforetak på tvers av regiongrenser, er det lettere å drive erfaringsoverføring mellom prosjekter, og mellom helseforetak/regioner. Med utgangspunkt i blant annet erfaringer fra prosjektene skal Sykehusbygg HF, i samarbeid med eierne, utvikle standarder der dette gir verdi. 

Det er de enkelte helseforetakene som eier byggene, og som har det totale ansvaret for sine egne bygninger og eiendommer. Dette innebærer ansvar for prioritering og planlegging av investeringsprosjekter innenfor faglige og økonomiske rammer, samt forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og avhending av bygningsmassen. De regionale helseforetakene gir strategiske føringer for hvordan helseforetakene skal utøve dette ansvaret.

Mål for Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF skal bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon og erfarings- og kompetanseoverføring.

De regionale helseforetakene vil at Sykehusbygg HF skal: 

 • Være en verdiskapende partner
 • Skape merverdi ved bidra i utvikling og planlegging, samt gjennomføre byggeprosjekter til avtalt kvalitet og innenfor budsjett og tidsrammer. Prosesser og løsninger skal være kostnadseffektive
 • Benytte kunnskapsbaserte metoder og verktøy. Gjennom standardisering og bruk av innovative løsninger skal dette bidra til en framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen 
 • Være det ledende fagmiljøet i landet for utvikling og gjennomføring av sykehusbyggeprosjekter. Helseforetaket skal kjennetegnes av et sterkt faglig engasjement og ha en kultur for læring og deling
 • Sykehusbygg HF skal arbeide prosjektnært. Fokus skal være dynamisk kunnskaps- og erfaringsdeling med utgangspunkt i valgte løsninger og gjennomførte prosjekter, evalueringer og prosesser 
 • Utarbeide og forvalte standarder og veiledere der dette gir verdi, og ha fokus på deling og tilgjengeliggjøring av løsningsvalg som utvikles i prosjektene 
 • Være kunnskapsbanken for helseforetakene når det kommer til løsninger og konseptvalg for sykehusbygg. Kunnskapen og erfaringen skal deles når den oppstår, og gjøres lett tilgjengelig i digitalt, søkbart format


I norsk målestokk er helseforetakene store innkjøpere av utstyr, varer og tjenester. Samlet kjøper helseforetakene varer og tjenester for flere milliarder kroner i året. Sykehusinnkjøp HFs formål er å utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten. 

Mål for Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF skal skape resultater som bidrar til, leveransesikkerhet, økonomisk handlingsrom og fremtidsrettede helsetjenester i helseforetakene. Helseforetaket skal ha høy leveringspresisjon og bidra til stabil og sikker drift for helseforetakene og kontinuerlig forbedring. 

Innkjøpstjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for brukerne. Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skjer på en korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp. Innovasjon skal fremmes, og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten.

De regionale helseforetakene vil at Sykehusinnkjøp HF skal:

1. Utvikle et sømløst og tett samspill med helseforetakene

For å oppnå dette skal foretaket arbeide med fire satsingsområder: 
 • Møteplasser og samhandlingsarenaer
 • Samhandling med fagmiljøene
 • Styringsmodell for anskaffelser
 • Være en faktabasert samarbeidspartner

2. Videreutvikle organisasjonens kompetanse og gjennomføringsevne innen offentlige anskaffelser

For å oppnå dette skal Sykehusinnkjøp HF arbeide med fem satsingsområder:
 • Kunnskap og kompetanse
 • Felles og standardiserte prosesser
 • Kategoribaserte anskaffelser
 • Digitalisering
 • Kvalitets- og risikostyring 

3. Drive innkjøpsarbeid som skaper målbare resultater

For å skape målbare resultater er det behov for å peke ut en retning for hva som vil være de viktigste innkjøpsfaglige områdene og hvordan de skal utvikles videre. Disse områdene er: 
 • Samordning og tilpasning av anskaffelser
 • Kategorianalyser og – planer
 • Markeds- og leverandørutvikling
 • Medvirkning
 • Innovative anskaffelsesmetoder
 • Kontraktstyring
 • Leveranse og forsyningssikkerhet
Sist oppdatert 12.02.2024