logo Helse Sør-Øst

Beredskapsplaner

Beredskaps​planer

​Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst bygger på nasjonal helseberedskapsplan og skal bidra til å verne befolkningens liv og helse gjennom å sikre at nødvendige spesialisthelsetjenester kan tilbys befolkningen ved kriser og katastrofer i fredstid og ved sikkerhetspolitisk krise og krig.

Planen gjelder for Helse Sør-Øst RHF og alle underliggende virksomheter, herunder også private institusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Planen omfatter relevant informasjon om ansvarsforhold og ressurser som tilligger disse virksomhetene.

De føringer som er lagt i denne planen skal gjenspeiles i planverkene på helseforetaksnivå/ institusjonsnivå slik at beredskapsarbeidet i Helse Sør-Øst fremstår som helhetlig og samordnet.

Regional beredskapsplan Helse Sør-Øst.pdf

Nasjonal helseberedskapsplan - er det overordnede rammeverket for helse- og omsorgssektorens forebygging og håndtering av alle typer kriser og katastrofer.

Planen beskriver lov- og plangrunnlag, aktørene, deres roller, ansvar og oppgaver, samt ressurser i forebygging og beredskap.

 

Omtalte aktører skal ta utgangspunkt i denne planen når de lager beredskapsplaner for egen krisehåndtering. Aktørene skal jevnlig evaluere og oppdatere sine planer, og læring fra øvelser og hendelser bør innarbeides i planene gjennom et systematisk forbedringsarbeid.

 

Les nasjonal beredskapsplan (regjeringen.no)


Delplaner til regional beredskapsplan

Regional beredskapsplan for behandlingskapasitet er en delplan til regional beredskapsplan. Planen omhandler aktuelle beredskapssituasjoner, prinsipper og virkemidler for omstilling og økning av behandlingskapasitet. Delplanen er først og fremst innrettet mot omfattende og langvargie hendelser, hendelser som krever innsats eller ressurser utover det ett enkelt helseforetak kan håndtere.

Regional beredskapsplan for behandlingskapasitet.pdf

Regional beredskapsplan for bildediagnostikk er en delplan til regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst. Planen omhandler aktuelle beredskapssituasjoner samt prinsipper og virkemidler for å opprettholde eller øke kapasiteten for bildediagnostikk.

Regional beredskapsplan for bildediagnostikk (PDF)

Regional beredskapsplan for laboratorieanalyser er en delplan til regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst. Planen omhandler aktuelle beredskapssituasjoner samt prinsipper og virkemidler for å opprettholde eller øke analysekapasiteten. 

Regional beredskapsplan for laboratorietjenester i Helse Sør-Øst.pdf

 

Regional beredskapsplan for prehospitale tjenester er en delplan til Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst. Planen beskriver ansvar, roller og samordning av de prehospitale tjenester ved beredskapssituasjoner. Planen skal bidra til at de prehospitale ressursene benyttes på en hensiktsfull måte ved beredskapssituasjoner. Videre skal delplanen bidra til at:

  • Samarbeidet mellom ambulansetjenesten, luftambulansetjenesten, lokal AMK, koordinerende AMK og helseforetakenes kriseledelse ved store hendelser og langvarige kriser er definert og kjent
  • Samordning med samarbeidspartnere, inkludert nødetatene, kommunene, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner og industrivernet i storulykkebedrifter er definert og kjent

Prehospital-beredskapsplan.pdf

Regional beredskapsplan for pandemi og smittevernberedskap mot alvorlige, høyinfeksiøse sykdommer gir overordnede retningslinjer for hvordan helseforetakene i Helse Sør-Øst skal planlegge for pandemi og ekstraordinære situasjoner med alvorlige, høyinfeksiøse sykdommer, for eksempel ebola. Regional beredskapsplan for pandemi og smittevernberedskap mot alvorlige, høyinfeksiøse sykdommer finnes i Regional smittevernplan vedlegg 1.

Regional beredskapsplan mot pandemi og utbrudd av alvorlig smittsom sykdom.pdf

Se også:

Regional smittevernplan

Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023 (PDF)

Tuberkulosekontrollprogram Helse Sør-Øst (PDF)

Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa (regjeringen.no)

Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer (PDF)

Les mer om infeksjonskontroll (infeksjonskontroll.no)

Rammeverket inneholder elementer fra den mest rutinemessige til den mest ekstraordinære disposisjon og fra det minst inngripende til det mest inngripende tiltak. Rammeverket omfatter Overordnede retningslinjer og føringer (del I) og Nærmere beskrivelse av rammebetingelser, regelverk og tiltak med redegjørelse for aktuelle forutsetninger, vilkår og konsekvenser (del II).

Regional plan for beredskapsmessig personellplanlegging (PDF)

Delplan for forsyningssikkerhet beskriver føringer og definerer roller, ansvarsområder og kommunikasjonsveier som er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i Helse Sør-Øst. De føringer som er lagt i denne delplanen skal gjenspeiles i planverkene på helseforetaksnivå, herunder også Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF, slik at beredskapsarbeidet i Helse Sør-Øst er helhetlig og samordnet.

Regional plan for forsyningsberedskap (PDF)


Regional beredskapsplan for teknologiområdet gir føringer og definerer roller, ansvarsområder og kommunikasjonsveier nødvendig i IKT-beredskap. De føringer som er lagt i denne planen skal gjenspeiles i planverkene på helseforetaksnivå og hos Sykehuspartner HF slik at beredskapsarbeidet i Helse Sør-Øst fremstår som helhetlig og samordnet.

Regional beredskapsplan for teknologiområdet (PDF)


Regional beredskapsplan for kommunikasjon er en delplan i regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst. Planen omtaler ansvar, roller og samordning i kommunikasjonsnettverket ved beredskapssituasjoner. Planen skal bidra til at kommunikasjonsressursene i regionen benyttes på en effektiv og hensiktsmessig måte i beredskapssituasjoner. 

Regional plan for kommunikasjon (PDF)

Det enkelte helseforetak har ansvar for legemiddel- og antidotberedskap. Helseforetaket skal internt i sine sykehus ha nødvendige lager for legemidler, vaksiner, infusjonsvæsker og antidoter som dekker normalforbruket og beredskap for akutte hendelser og forsyningssvikt. Helseforetaket kan organisere dette i samarbeid med sykehusapotek. Sykehusene har forskjellige funksjoner og oppgaver og må ha en legemiddelberedskap, som er basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse, og tilpasset organisering av behandlingstilbudene.

Regional plan for legemiddelberedskap.pdf

Se også:

Veileder om legemiddelberedskap (PDF)

Nasjonal legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten - rapport (PDF)

Regional plan for sivilt-militært samarbeid oppsummerer nasjonale føringer og gir regionale retningslinjer for helseforetakenes og Helse Sør-Øst RHFs beredskapsarbeid i samarbeid med Forsvaret.

Regional plan for sivilt-militært samarbeid (PDF)Andre beredskapsplaner og relevante dokumenter

Sist oppdatert 04.01.2023