logo Helse Sør-Øst

Arbeidstid og bemanning

Hvordan tenke nytt rundt arbeidstid og bemanning, og dele erfaringer mellom helseforetakene.

Det er igangsatt et regionalt arbeid med utgangspunkt i styresak 135-2022 Tiltak for bedre bemannings- og ressursplanlegging i helseforetakene. Det skal gjennomføres en regional prosess med mål om å understøtte sykehusenes i deres arbeid med bemannings- og ressursplanlegging. I det regionale arbeidet vil det bl.a. bli undersøkt hvordan bemanningsenhetene i helseforetakene kan utvikle seg i retning av å bli attraktive kompetanseenheter, ved å bygge tverrgående og fleksibel kompetanse som er anerkjent og etterspurt i sykehusene. Bemannings- og ressursplanlegging overlapper mange områder og det er behov for å få en mer helhetlig oversikt.

 

Dette arbeidet vil bli organisert i en arbeidsgruppe med ressurspersoner fra helseforetakene. Det skal være deltakelse og medvirkning fra tillitsvalgte på regionalt og lokalt nivå i arbeidsprosessen. Det er i tillegg opprettet et læringsnettverk for leder av bemanningsenhetene i helseforetakene, med hensikt å lage en arena for læring og utveksling av god praksis på tvers i foretaksgruppen.

Det er opprettet en arbeidsgruppe med ressurspersoner fra helseforetakene. Det skal være deltakelse og medvirkning fra tillitsvalgte på regionalt og lokalt nivå i arbeidsprosessen. Arbeidsgruppen skal på bakgrunn av prosessarbeidet gi anbefalinger til regionale føringer på området.

Mandat

Etablere regional strategi for helseforetakenes arbeid med bemannings- og ressursplanlegging. Det strategiske arbeidet skal inneholde elementer fra kartlegging, implementering og oppfølging av anbefalinger til regionale føringer, herunder:

 • Kartlegge status for pågående aktiviteter på området ved helseforetakene
 • Lage en plan for videre arbeid som er basert på kartleggingen
 • Identifisere delområder for regionale anbefalinger
 • Samarbeide med helseforetakene om innføringen av de regionale føringene, gjennom å etablere felles nettverk for koordinering og læring på tvers
 • Utarbeide og sikre plan for oppfølging av helseforetakenes arbeid med innføring og gjennomføring av regionale føringer
 • Utarbeide en plan for hvordan prosessarbeidet skal evalueres
 • Sørge for eventuelle justeringer av regionale føringer

Det er opprettet et læringsnettverk for leder av bemanningsenhetene i helseforetakene, med hensikt å lage en arena for læring og utveksling av god praksis på tvers i foretaksgruppen.

 

Målsetning

Langsiktig:

 • Profesjonalisere og styrke rollen til bemanningsenhetene i HFene
 • Bidra til på sikt å avvikle all form for ekstern vikarinnleie
 • Er med å gi et grunnlag inn i arbeidet «prosess for bemannings- og ressursplanlegging»
 • Identifisert oppgaver/problemstillinger knyttet til bemanningsenheter

Kortsiktig:

 • Etablering av Læringsnettverk
 • Felles forståelse av arbeidet
 • Kartlegge hvordan plassering av bemanningsenheter i sykehusstrukturen påvirker mulighetsrommet
 • Arena for deling og plan for fremtiden

 

Gull Wildendahl

Prosjektleder

guciwi@helse-sorost.no
Sist oppdatert 27.06.2024