Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Nytt fra Helse Sør-Øst RHF

24.03.2017

Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus

Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøtet med eier, Helse- og omsorgsdepartementet, fått i oppdrag å vurdere om det er hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus. Prosjektet h...
22.03.2017

Internettbehandling mot alkoholmisbruk

Hvordan nå pasienter med angst, depresjon og somatiske lidelser som har et forhøyet alkoholforbruk og som selv ikke vil oppsøke en ruspoliklinikk? Arne Repål tror løsningen kan ligge i veiledet internetterapi.
22.03.2017

Antibiotikaresistens – global satsing og lokale tiltak

Bakterier som utvikler resistens mot antibiotika er et økende problem både i Norge og internasjonalt. Månedens forsker, Fredrik Müller bidrar i den globale innsatsen mot antibiotikaresistens.
21.03.2017

Møte med pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen møtte tirsdag ledelsen i Helse Sør-Øst RHF. Kristensen orienterte om hovedtrekkene i den felles nasjonale årsmeldingen fra pasient- og brukerombudene og det var dialog om andre...
21.03.2017

Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeil

Kromosomavvik hos et foster kan nå påvises gjennom å analysere en blodprøve fra mor. NIPT-metoden er godkjent til bruk i norske sykehus.
17.03.2017

Fikk nasjonal miljøpris

Operasjonssykepleier Anne Auråen fra Sykehuset Telemark er tildelt Miljøprisen for spesialisthelsetjenesten 2016. Det var 15 nominerte kandidater til prisen.
16.03.2017

15 dager kortere ventetid på fire år

Pasienter i Helse Sør-Øst venter stadig kortere på sykehusbehandling. Den gjennomsnittlige ventetiden har gått ned med 15 dager de fire siste årene og hele ni dager fra 2015 til 2016. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet.
16.03.2017

- Fascinert av hva små endringer i proteiner kan gjøre

For Jan Terje Andersen er det viktig å ha tro på at forskningen kan bli til noe mer. Hans egen forskningsgruppe har patenter på skreddersydde proteiner. Han er månedens innovatør.
09.03.2017

Akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus samordnes med utviklingsplanen i Sørlandet sykehus

Arbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner skal skje i tråd med krav i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Dette inkluderer blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser og ekstern kvalitetssikring.
09.03.2017

Støtter salg av tomt til storbylegevakt på Aker

Styret i Helse Sør-Øst RHF går inn for at Oslo kommune får kjøpe nødvendig tomt til storbylegevakt på Aker.
09.03.2017

Fungerer godt og har på mange områder gitt de ønskede resultater

Helse Sør-Øst RHF har avgitt høringssvar til «NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?», som er utarbeidet av et offentlig utvalg ledet av Stener Kvinnsland. Generelt...
06.03.2017

Akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF

Arbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner skal skje i tråd med krav i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Dette inkluderer blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser og ekstern kvalitetssikring.
06.03.2017

Lyser ut innovasjonsmidler

Helse Sør-Øst RHF har satt av egne midler for finansiering av innovasjonsprosjekter i regionen og lyser nå ut 15 millioner kroner for våren 2017. 
06.03.2017

I gang med medisinfritt behandlingstilbud

Akershus universitetssykehus har nå etablert et medisinfritt behandlingstilbud for pasienter i psykisk helsevern. Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet kan få medisinfri behandling ved DPS Nedre Romeri...
03.03.2017

Ansattvalgte representanter til styret i Helse Sør-Øst RHF

De ansatte ved regionens helseforetak har valgt tre medlemmer til styret i Helse Sør-Øst RHF. Fra 16. mars 2017 er disse faste styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF: Kirsten Bubakk, Svein Øverland og Christian Grimsgaard fra henholdsvis Sykehu...
01.03.2017

Helsebringende innovasjon mellom to permer

Innovasjon i Helse Sør-Øst skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre selvbetjeningsteknologi og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Nå er noen av innovasjonsprosjektene samlet i en rapport.
28.02.2017

124 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandli...
28.02.2017

Vil forstå kreftcellenes evne til å reparere DNA-skade

Kan det å forstå hvordan kreftceller reparerer DNA-skade etter stråling bidra til å forbedre stråleterapi ved kreft? Det ønsker månedens forsker ved Oslo universitetssykehus Randi Gussgard Syljuåsen å finne ut av.  
28.02.2017

Prosjekteringsteam for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet utpekt

Arbeidet med videre utvikling av Oslo universitetssykehus pågår for fullt. Det er nå inngått kontrakt med prosjekteringsteamet som skal konkretisere bruk av tomt og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet.
27.02.2017

Innfører tre legemidler - ett får nei

Sykehusene kan ta i bruk tre legemidler til behandling av nyrekreft, blødersykdom og multippel sklerose. Ett legemiddel til behandling av benmargskreft innføres ikke.
24.02.2017

Rapportering på tvang

En ny kvalitetsindikator for bruk av tvang innen psykisk helsevern for voksne viser at det på årsbasis i 2015 ble benyttet tvangsmidler overfor 6,2 prosent av pasientene. Helse Sør-Øst ligger litt under gjennomsnittet for landet, men tallen...
15.02.2017

Vil bedre arbeidsdeltagelsen for pasienter og brukere

Helse Sør-Øst RHF og NAV har inngått en avtale om å videreutvikle samarbeidet for å sikre brukerne gode og koordinerte tjenester.
02.02.2017

Tønsberg-prosjektet til detaljprosjektering og utbygging

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at Tønsberg-prosjektet videreføres til detaljprosjektering og utbygging. Prosjektet omfatter to bygg ved Sykehuset i Vestfold: Et somatikkbygg på 33 100 kvadratmeter og et psykiatribygg på 11 400 kvad...
02.02.2017

Positiv utvikling i ventetidene

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som skal til utredning eller behandling ved sykehusene i Helse Sør-Øst var 54 dager ved utgangen av 2016 og i gjennomsnitt 59 dager i 2016. Resultatet ligger godt under kravet om 65 dagers ventetid. Ve...
02.02.2017

Fortsetter arbeidet med planlegging av nytt sykehus i Drammen

Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å fortsette arbeidet med planlegging av nytt sykehus i Drammen.  Arbeidet skal tidsmessig tilpasses fremdriften av erverv av sykehustomten.
26.01.2017

Helse Sør-Øst med resultat godt over budsjett

Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har et foreløpig resultat for 2016 på 1 116 millioner kroner. Det er 371 millioner mer enn budsjett - og foretaksgruppens beste resultat noensinne.
24.01.2017

Bruker mindre tvang

Ved psykiatrisk klinikk på Lovisenberg Diakonale Sykehus begynte man å stille spørsmål ved om egen praksis var god nok. –Blant spørsmålene vi stilte oss var om vi løste utfordrende situasjoner på automatikk, eller om vi tok gjennomtenkte va...
23.01.2017

Ett ja og ett nei

Beslutningsforum sier ja til å ta i bruk et kreftlegemiddel og nei til å innføre et annet. Beslutningen om to legemidler til behandling av hepatitt C offentliggjøres 7. februar.
23.01.2017

Den viktige åpenheten

I slutten av januar viser Nrk dokumentarserien «Stemmene i hodet» hvor seerne får møte tre unge mennesker som lever med en schizofrenidiagnose. Kameraene følger dem blant annet i behandlingen ved Bergfløtt Behandlingssenter som har avtale m...
19.01.2017

Utredning og behandling til riktig tid

Ved å innfri pasientens rett til oppstart av helsehjelp innen fristen og arbeide med å sikre at tidsfrister innfris i det videre pasientforløpet, mener vi at ventetidene og unødig variasjon reduseres. Samtidig ivaretas pasientens reelle mul...
17.01.2017

Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

– Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.
16.01.2017

– Bruk nettsidene til å forberede deg

– En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.
16.01.2017

- Hjertesviktforskning litt som å bygge en vegg

Hjertekirurg, forskningsveileder, professor og overlege. Theis Tønnessen mener det er viktig å bidra på flere områder, men har mer til overs for Neil Young enn alternativmedisin.
13.01.2017

Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.
13.01.2017

Rusbehandlingen styrkes i Telemark

Helse Sør-Øst RHF har gjort en ny vurdering av det samlede behandlingstilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) etter at Borgestadklinikken sa opp avtalen med Helse Sør-Øst RHF. Tilbudet til ruspasienter skal styrkes ved a...
11.01.2017

Høring: Utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst ser positivt på at det utarbeides faglige retningslinjer om demens som er ment å opplyse og dyktiggjøre alle involverte i sitt daglige virke.
10.01.2017

Får 15 millioner euro til MS-forskning

Et nytt globalt konsortium kalt «MultipleMS», der Oslo universitetssykehus er med, har fått en bevilgning på 15 millioner euro av EU som del av Horizon2020 programmet.
10.01.2017

Satser på internetterapi og sosial robot

Veiledet internetterapi for alkoholmisbruk og sosial robot i språkopplæring for barn med autisme. Det er to innovasjonsprosjekter som Sykehuset i Vestfold satser på.
10.01.2017

Ny lokal nettportal for helsepersonell styrker gjensidig kompetansedeling

Nettportalen Kompetansebroen skal bidra til å styrke kompetansen og forbedre samhandlingen i sykehusområdet til Ahus. Gjensidig deling av erfaringer, kunnskap og virkemidler skal gjøre samspillet om pasientene bedre.
10.01.2017

På vei mot pasientens helsetjeneste

Tirsdag 10. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene for 2017.
09.01.2017

Fikk høre om arbeid for å redusere tvangsbruk

- Det er imponerende hvordan Lovisenberg Diakonale Sykehus har klart å redusere bruken av tvang, og at resultatene holder seg. Det sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus etter at hun i dag besøkte sykehuset fo...
09.01.2017

Pasientens helsetjeneste på nett

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.
04.01.2017

Overføring av Raskere tilbake-avtaler fra NAV til Helse Sør-Øst RHF

I statsbudsjettet for 2017 ble eksisterende avtaler og midler knyttet til Raskere tilbake i NAV besluttet overført fra Arbeids- og sosialdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.
22.12.2016

Musikkterapi fremmer helse og gir glede

Musikk og andre aktiviteter er sterke virkemidler for å fremme helse og livskvalitet for pasienter. Forskning viser at musikkterapi styrker barn og unges evne til å tåle krise, reduserer angst og bidrar smertelindrende.
22.12.2016

Aktivt år for ungdomsrådet ved Ahus

2016 har vært et aktivt år for ungdomsrådet ved Ahus. Det er kommer stadig henvendelser til rådet både internt og utenfra fra ulike fagmiljøer, grupper og organisasjoner som ønsker brukermedvirkning og brukerperspektiv.
21.12.2016

Innovasjonsmidler 2017

Årets siste tildeling av regionale innovasjonsmidler er nå gjennomført. Litt over 10 millioner kroner har blitt fordelt på nye tiltak.
20.12.2016

Forebygger trykksår med moteriktig undertøy

Overlege Ingebjørg Irgens er del av sårteamet på Sunnaas sykehus. Hun vet hvor lite som skal til før en pasient uten følelse i setemuskulaturen pådrar seg smertefulle sår, som tar lang tid å behandle. Nå utvikler hun undertøy for rullestolb...
15.12.2016

Kan gå videre med prosjektet somatikk Skien

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at Sykehuset Telemark HF går videre til idéfase med prosjektet somatikk Skien. Arbeidet i denne fasen omfatter blant annet å beskrive driftskonsepter og utarbeide løsninger for arealmessig kapasitet i...
15.12.2016

Helse Sør-Øst bedre enn budsjett 2016

- Foretaksgruppen Helse Sør-Øst vil oppnå et bedre resultat enn budsjettmålet på 745 millioner kroner i 2016, sa administrerende direktør Cathrine M. Lofthus da orienterte styret om Helse Sør-Østs status per november.
15.12.2016

Forskningsmidler for 2017 fordelt

Styret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 135,4 millioner kroner i regionale forskningsmidler til nye forskningsprosjekter og forskningstiltak for 2017.
Se flere nyheter()

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF gir jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan abonnere på nyhetsbrevet å få aktuelle saker direkte i din e-post.

Abonner på nyhetsbrev

 

 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter