logo Helse Sør-Øst

Intensiverer tiltak for å redusere innleie

Bruken av innleid helsepersonell ved sykehusene i Helse Sør-Øst RHF er på vei ned. Nivået er likevel for høyt, spesielt innen psykisk helsevern. Flere iverksatte tiltak intensiveres nå for å bedre situasjonen ytterligere.

Publisert 26.04.2024
Kontoransatte foran skjerm

- Det er meget positivt at trenden er snudd fra og med høsten 2023, men nivået er fortsatt for høyt, særlig innen psykisk helsevern ved noen helseforetak, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF

Fredag denne uken la Rootwelt frem det regionale helseforetakets planer for styring og redusert bruk av innleie.

Diagram, linjediagram
Figuren viser en positiv utvikling målt mot 2022, og innringet område viser at innleie første tre måneder i 2024 er betydelig lavere enn i 2023


En rekke tiltak

I løpet av 2023 er det gjennomført en rekke tiltak som følges opp videre i 2024:

  • For innleie ved kjøp utover de inngåtte rammeavtalene er det innført makspris. Informasjonen er fulgt opp med helseforetakene for å øke avtalelojaliteten og redusere innleie. Sykehusinnkjøp HF utarbeider rapporter på bruk av rammeavtalen, og disse sammenliknes med fakturaene i helseforetakene.
  • Foranalyse for forenkling av administrasjon og oppfølging av vikarinnleie, fakturakontroll og kvalitetssikring er gitt i oppdrag til Sykehuspartner HF som er i gang med arbeidet.
  • Rekrutteringsutfordringer innen psykisk helsevern (PHV) følges opp i eget oppdrag innen PHV med bestilling av handlingsplaner for å beholde og rekruttere, gitt gjennom OBD til aktuelle helseforetak med frist 15. juni.
  • Innleie er tema for oppfølging i hvert HR-direktørmøte og de fleste direktørmøter. Det var tema i møte med alle styrene i helseforetakene 26. februar og i møte med alle styreledere i helseforetakene i Helse Sør-Øst 21. mars.
  • Det gjennomføres et arbeid innen bemannings- og ressursplanlegging som er en oppfølging av styresak 135-2022: Helseforetakenes tiltak for å fremme bedre bemannings- og ressursplanlegging.

 

Psykisk helsevern

En stor andel av innleie er knyttet til psykisk helsevern. Dette skyldes økt behov innen et høyt prioritert område samtidig med for lav tilgang på særlig legespesialister, men også psykologspesialister. Derfor er det satt krav om å styrke antallet utdanningsstillinger for leger innen psykisk helsevern for å dekke opp for det fremskrevne behovet for nye stillinger.