logo Helse Sør-Øst

Anbefalt styrking av sykehuset på Elverum

Styret i Helse Sør-Øst RHF anbefaler at Elverum sykehus skal være et akuttsykehus med akutt indremedisin, planlagt ortopedisk døgn- og dagbehandling og skadepoliklinikk. I tillegg skal sykehuset ha en sengepost for fysikalsk medisin og rehabilitering, en overvåkingsenhet og et pasienthotell med barselsenger.

Publisert 21.12.2023
Bilde av Elverum sykehus

Foto: Sykehuset Innlandet

– Samlet fødevolum tilsier at det ikke bør være en fødeavdeling på Elverum, sier Terje Rootwelt.

I foretaksmøtet 13. juni 2023 ble Helse Sør-Øst RHF bedt om å legge til rette for flere funksjoner på Elverum. Det har blitt vurdert flere mulige alternativer for å ivareta foretaksmøtets anmodninger.

Brukere, ledere, fagmiljøer, tillitsvalgte, vernetjeneste og andre interessenter har bidratt med innspill til planleggingen av Mjøssykehuset og utredningen av funksjonsområder ved sykehuset i Elverum.

– Det er mange hensyn å ta, men det har vært viktig for oss å lytte til fagmiljøene. De advarer blant annet mot en desentralisering av fødetilbudet, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Han sier at hensynet til pasientene og kvaliteten på det medisinskfaglige tilbudet veier tyngst.
– Samlet fødevolum tilsier at det ikke bør være en fødeavdeling på Elverum. Pasientgrunnlaget vil være lavt, det vil være krevende med forsvarlig rekruttering, og det er ikke mulig å etablere en fødeavdeling på Elverum uten at samlet sykehusmodell må endres, sier Rootwelt.
– Vi har derfor anbefalt at man holder fast ved modellen med en kvinneklinikk på Mjøssykehuset, en fødeavdeling på Lillehammer og en fødestue på Tynset, sier Rootwelt.

Vedtaket til styret i Helse Sør-Øst RHF er i tråd med innspillene fra Sykehuset Innlandet HF.

Med den anbefalte styrkingen av sykehuset i Elverum, vil Mjøssykehuset i Moelv fortsatt ha en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Saken blir nå oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling.

Les hele styresaken.