logo Helse Sør-Øst

Anskaffelse av behandlingstilbud innen TSB

Helse Sør-Øst RHF skal inngå avtaler med en eller flere private virksomheter om kjøp av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Tjenestene fra de private leverandørene skal sammen med helseforetakenes tilbud dekke befolkningens behov for behandlingstilbud innen TSB.

Publisert 18.05.2017

​Helse Sør-Øst RHF har gjort en utredning av det samlede behandlingstilbudet innen TSB etter at Borgestadklinikken sa opp avtalen med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset Telemark HF etablerer en avrusningsenhet i tilknytning til de akuttplasser og et akuttambulant team de driver i dag. Dette vil blant annet styrke den akuttmedisinske kjede og styrke TSB for befolkningen. Samtidig vil fortsatt sentrale deler av behandlingstilbudet innen TSB kjøpes av private virksomheter.

Med utgangspunkt i en behovsanalyse som er gjennomført i tilknytning til anskaffelsen ønsker Helse Sør-Øst RHF å inngå avtaler med private virksomheter innen følgende delytelser med en samlet ramme på inntil 235 millioner kroner:

  • Døgnbehandlingsplasser til pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse som i henhold til nasjonal faglig retningslinje skal behandles innenfor TSB

  • Døgnbehandlingsplasser til frivillig innleggelse av gravide pasienter og innleggelse av pasienter med små barn i en familiekontekst

  • Døgnbehandlingsplasser til unge pasienter med behov for utredning, behandling og rehabilitering i et langvarig forløp

  • Døgnbehandlingsplasser til pasienter med ulik avhengighetsproblematikk som ikke kan nyttiggjøre seg poliklinisk behandling

  • Poliklinisk behandling med særlig tilbud om behandling i et familie- og generasjonsperspektiv

Døgnbehandlingen som anskaffes skal omfatte mulighet for behandling av abstinensplager i forbindelse med innleggelse og ved eventuelle rusepisoder underveis i forløpet, som ikke krever innleggelse i avrusningsenhet ved helseforetak. Det skal også være tilbud om oppfølging i for- og etterkant av døgnbehandlingen og mulighet for brukerstyrte opphold. Disse polikliniske/ambulante tiltakene skal ha utgangspunkt i døgnenheten for å sikre pasienten støtte og kontinuitet i relasjoner i overgangsfasen til oppfølging i kommunal regi og eventuell lokal spesialisthelsetjeneste.

Omfattende tilbud

Ruspasienter i Helse Sør-Øst har et omfattende tilbud. Det er bygget opp over tid, både i egne helseforetak og gjennom avtaler med private virksomheter. Ventetiden til rusbehandling var i gjennomsnitt 39 dager ved årsskiftet.

Helse Sør-Øst RHF har også det siste året styrket det samlede behandlingstilbudet for pasienter som trenger rusbehandling. Antallet døgnplasser har økt, og det er nå et omfattende og differensiert tilbud med nær 1200 døgnplasser i regionen.

I dag har Helse Sør-Øst RHF avtale med 21 private virksomheter innen TSB.  Avtalene ble inngått i 2012 og utvidet i 2014 som løpende avtaler og omfatter behandling i døgninstitusjon, dagavdeling og poliklinikk. Tilbudene er spredt over hele regionen. Alle nåværende leverandører er ideelle virksomheter.

 Konkurransegrunnlaget er nå offentliggjort på Doffin (doffin.no)