logo Helse Sør-Øst

Bruker dataspill i rehabilitering

Virtuell rehabiliterings lab (VR lab) ble formelt etablert i 2014 som del av Sunnaas Sykehus HF sin strategiske satsning på bruk av ny teknologi innen rehabilitering. Ved laben er det i dag et tilbud om trening med en rekke kommersielle og mer spesialiserte dataspill som metode.

Publisert 06.12.2016

​Bruk av spillteknologi som rehabiliteringsmetode ved Sunnaas Sykehus HF strekker seg tilbake til 2008, da ergoterapeuter prøvde ut bruken av Nintendo Wii som behandlingsmetode. I de etterfølgende år har dette tilbudet utviklet seg med høy hastighet, og er i dag en del av det etablerte tilbudet ved sykehuset. 

Sammen med et tverrfaglig team har Truls Johansen og Anne-Marthe Sanders jobbet systematisk for å holde seg oppdaterte på ny teknologi og forskning på et felt som utvikler seg svært raskt. Virtual Reality (VR) og bruk av interaktive dataspill har den senere tid blitt benyttet som nye rehabiliteringsmetoder innen blant annet hjerne- og ryggmargskaderehabilitering.

Teori og forskning har vist at måten dataspill er utviklet, med en stadig endring av omgivelsene og mye fokus på å ha det gøy, gjør at det oppfordres til flere repetisjoner. Andre fordeler som blir trukket frem med bruk av VR i rehabilitering er at pasienter kan trene i kontrollerte omgivelser og få selvtillit i å mestre en aktivitet. Videre kan virtuelle omgivelser tilpasses den enkeltes treningsbehov og gi mulighet for kontrollert tilbakemelding.

I dag er det flere tverrfaglige forskningsprosjekter knyttet opp til bruk av teknologi og dataspill ved sykehuset. Ett av forskningsprosjektene er den randomisert kontrollerte studien VIRTUES, som undersøker effekten av databasert, intensiv trening sammenlignet med vanlig oppgaveorientert, intensiv trening.

Bred støtte

Johansen og Sanders har merket en økt interesse for bruk av teknologi i rehabilitering.

- Vi så et behov for å samle kunnskap på området for å gi en kvalitetssikker tilbakemelding på henvendelsene omkring hvilke spill som fungerer for ulike pasientgrupper og deres utfall. Spesialisert teknologi utviklet kun for rehabilitering er ofte svært kostbart, og det var et behov for å være sikker på at bruken av slikt utstyr har en effekt og oppleves som meningsfullt for pasientgruppene. I tillegg vil det økonomiske aspektet gjøre det vanskelig for enkeltpersoner eller små institusjoner å kjøpe inn slikt utstyr, forteller de.

Med bakgrunn i dette startet de et prosjekt omkring systematisering av de kommersielle spillene og hva de trener. Kommersielle spill er relativt billig, har bedre visuell effekt og er ofte en aktivitet som mange er kjent med fra før ulykken. Et samarbeid med Psykologisk Institutt ved Universitet i Oslo er etablert i forbindelse med dette prosjektet. Prosjektet er også del av satsningen på gamification i regi av Oslo MedTech. Prosjektet har bred støtte hos brukerorganisasjoner som Landsforeningen for ryggmargsskadde, Personskadeforbundet LTN, Slagforeningen og CP-foreningen og innad på sykehuset.

- Dataspill blir brukt både i individuell behandling og i grupper og vi får tilbakemeldinger fra pasienter om at begge deler settes pris på. Vi observerer til daglig at det å benytte spill gir en motivasjon til å yte mer og gjøre repetitive oppgaver enklere å gjennomføre for våre pasienter. Vi ser også at det å benytte spill er veldig engasjerende for mange. Mange sitter igjen med en mestringsopplevelse etter timene, sier Truls Johansen og Anne-Marthe Sanders.

Som ledd i spillsatsingen er sykehuset nå også i gang med et større prosjekt knyttet til simuleringsbasert trening av ansatte i fallforebygging. Prosjektet er finansiert av Innomed.

Hvorfor VR-lab?

Johansen og Sanders har flere langsiktige mål med å etablere en VR-lab. De ønsker å samle all VR-aktivitet og teknologirelaterte prosjekter som skjer på Sunnaas under en fane. VR-laben skal være et sted hvor både pasienter og terapeuter skal kunne komme og få veiledning til hvordan de kan bruke dataspill og annen teknologi i rehabilitering.

- Vi er blant annet i gang med å utarbeide et spillbibliotek til bruk ved valg av spill opp mot trening av ulike utfall. I et felt som utvikler seg så raskt som dette er det viktig at noen tar føringen, prøver ut nytt utstyr og kan veilede andre. VR-laben møter et slikt behov, sier Truls Johansen og Anne-Marthe Sanders.

Navn: Truls Johansen, spesialergoterapeut og Anne-Marthe Sanders, fagansvarlig ergoterapeut, spesialist i ergoterapi, MSc

Alder: 27 og 31 år

Arbeidssted: Sunnaas sykehus HF, Seksjon for hjerneskade

Forskningsfelt: Bruk av spillteknologi innen kognitiv og motorisk rehabilitering etter ervervet hjerneskade

Innovasjonsmeritter: 

  • Etablert Virtual Reality lab ved Sunnaas Sykehus HF
  • Implementert kommersielle og spesialiserte dataspill som metode innen rehabilitering ved Sunnaas Sykehus HF
  • Gjennomført utvikling av bevegelsesbasert spill i samarbeid med høyskolestudenter
  • Deltar i to forskningsprosjekter på bruk av spillteknologi og rehabilitering

Ved å samarbeide med næringslivet har helsesektoren mulighet til å utvikle produkter, tjenester og løsninger som gir økt effektivitet og kvalitet. Under vignetten "Innovatøren" presenterer vi utvalgte personer i Helse Sør-Øst som jobber med ulike innovasjonsprosjekter.