logo Helse Sør-Øst

Bruker mindre tvang

Ved psykiatrisk klinikk på Lovisenberg Diakonale Sykehus begynte man å stille spørsmål ved om egen praksis var god nok. –Blant spørsmålene vi stilte oss var om vi løste utfordrende situasjoner på automatikk, eller om vi tok gjennomtenkte valg. Hvordan kan vi løse situasjoner med utagerende atferd med mindre bruk av tvang? forteller klinikksjef Martin C. Veland.

Publisert 02.03.2017
En mann med armene i kors

​Til tross for at helsemyndighetene lenge har hatt som mål å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern er tvangsbruken stabil. Veland var tidligere enhetsleder ved akuttpsykiatrisk inntakspost, og ledet prosjektet «Redusert bruk av tvang» som ble gjennomført i 2013-14. I prosjektperioden ble bruken av mekaniske tvangsmidler redusert med 85%.

-Vi etablerte nye rutiner for å forebygge voldsepisoder, og vi innførte systematisk evaluering av situasjoner der vi hadde brukt tvangsmidler, sier Veland.

Veland utviklet Intervju om vold for å tematisere mulig aggresjonsproblematikk hos pasienten og skape rom for refleksjon rundt egne reaksjonsmønstre. Sammen med personalet kan pasienten utforske hvordan aggresjon og vold kan forebygges i løpet av innleggelsen.

Den ferdigmonterte beltesengen ble fjernet. Ved at de mekaniske tvangsmidlene måtte hentes og pakkes ut, hevet man terskelen for bruk. Man gikk gjennom enhetens «husregler» og fjernet eller endret regler som kunne virke konfliktfremmende. Eksempler på slike regler er forbud mot å røyke om natta og mot å sove på avdelingens fellesstue.

I situasjoner der pasienten likevel utagerte og personalet måtte ta fysisk kontroll over pasienten, ble det lagt føringer om at en skulle vente lenger enn tidligere før det eventuelt ble fattet vedtak om bruk av mekaniske tvangsmidler.

–Vi ser på kortvarig fastholding som mindre invaderende enn bruk av mekaniske tvangsmidler. –Samtidig som man holder skal personalet jobbe med målrettet dialog med pasienten for å løse situasjonen med minst mulig bruk av tvang.

Månedens innovatør er klinikksjef Martin C. Veland ved Psykiatrisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Tidligere var han avdelingsleder for inntaksposten, og ledet da i en 12-månedersperiode et prosjekt som reduserte bruk av mekaniske tvangsmidler med 85%.

Martin Veland kommer fra Bjørheimsbygd i Ryfylke. Utdannet sykepleier fra Menighetssøsterhjemmet (nå Diakonova) i 2004, master i psykososialt arbeid fra UiO i 2009, strategisk ledelse fra BI i 2014 og nasjonalt topplederprogram høsten 2014. Han har sin kliniske erfaring innen psykiatri fra Lovisenberg Diakonale Sykehus, som blant annet er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo, med en betydelig virksomhet innen psykisk helsevern.

I prosjektet stilte man følgende spørsmål: Hvilke tiltak kan innføres for å redusere bruken av tvangstiltak på psykiatrisk klinikk? Løser vi utfordrende situasjoner på automatikk, eller ved gjennomtenkte valg?

Lov om Psykisk helsevern gir adgang til å bruke ulike tvangstiltak ovenfor mennesker med psykiske lidelser. Tvangsmidler er tiltak som isolering, fastholding, korttidsvirkende legemidler og mekaniske tvangsmidler («belter»). Det har de siste årene vært et sterkt fokus på uheldig og feil bruk av tvang ovenfor personer med psykiske lidelser.

Ved å samarbeide med næringslivet har helsesektoren mulighet til å utvikle produkter, tjenester og løsninger som gir økt effektivitet og kvalitet. Under vignetten "Innovatøren" presenterer vi utvalgte personer i Helse Sør-Øst som jobber med ulike innovasjonsprosjekter.