logo Helse Sør-Øst

Brukerutvalgets innspill til Helse Sør-Øst RHF sin høringsuttalelse – Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

BU er svært fornøyd med den nye veilederen som er en videreføring av ” Pårørende – en ressurs”, og som skal erstatte denne. Vi er særlig fornøyd med at barn som pårørende blir styrket gjennom den nye veilederen.

Publisert 15.02.2017

Brukerutvalget har merket seg at veilederen har et kapittel om at helsepersonell skal vurdere å undersøke om pasienten har mindreårige søsken når det gjelder pasienter med langvarig eller alvorlig sykdom og/eller funksjonsnedsettelse. Vi mener at dette punktet er særlig viktig at helsepersonell faktisk undersøker.

Pårørende til syke eldre utgjør en stor gruppe i dagens samfunn. Brukerutvalget er opptatt av at Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjeneste ivaretar denne gruppen på lik linje med barn som pårørende.

Skal veilederen kunne oppfylle intensjonene om at pårørende blir involvert til det beste for pasienten, må pårørendes kompetanse etterspørres og anerkjennes. Pårørende vil i mange tilfelle kunne gi komparentopplysninger om pasienten som er betydningsfulle for behandlingsløp og utfall, men også for pårørendes egen situasjon. Veilederen åpner for ulike møtepunkter mellom pårørende og helsepersonell. Det fordrer at helsepersonell har kompetanse på involvering av pårørende med fokus på kommunikasjon og etikk. Brukerutvalget støtter veilederens anbefaling i kap 6.2 om at det utdannes nøkkelpersonell med dybdekunnskap om pårørendeinvolvering på tjenestestedene, slik at erfaringene kan spres og systematiseres til beste for pårørende.

Brukerutvalget er opptatt av samhandling mellom tjenester og nivåer for å få til gode helhetlige pasientforløp. Samarbeid om pårørendestøtte er et eget kapittel i veilederen. Brukerutvalget støtter anbefalingene om egne punkt om dette i samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner.

Bruker- og pårørendeorganisasjoner er en sentral medaktør innen helse- og omsorg. Frivillige og pårørende som yter innsats i helse- og omsorg bidrar med betydelige ressurser. BU anbefaler at helseforetak og kommuner inngår forpliktende samarbeid med pårørendeorganisasjoner for å opprette egne tilbud og tiltak til pårørende.

 

Med vennlig hilsen

Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

 

Øistein Winje

leder