logo Helse Sør-Øst

Et betydelig løft for psykisk helsevern

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga onsdag grønt lys for gjennomføringen av bygging av Ny sikkerhetspsykiatri i Bærum. Administrerende direktør Terje Rootwelt er svært glad for at gamle og utslitte lokaler på Dikemark nå endelig kan erstattes av nye.

Publisert 21.06.2023
En høy vinkelvisning av en bygning
Nytt bygg for sikkerhetspsykiatri i Bærum skal stå ferdig i 2026

– Til tross for flere oppgraderinger over år har ansatte og pasienter altfor lenge levd under svært lite tilfredsstillende forhold på Dikemark. Ny sikkerhetspsykiatri i Bærum vil gi et betydelig forbedret behandlingstilbud for pasientene og deres pårørende, samtidig som det gir bedre arbeidsforhold for de ansatte, sier Rootwelt.

– Dette er en gledens dag. Jeg er så lettet over at det endelig er avgjort at vi skal ut av de utdaterte bygningsmassene på Dikemark og over til nye, moderne og tilpassede lokaler. Vi som jobber på Dikemark, fra helsefagarbeidere til ledelse, har vært involvert i planleggingen av det nye bygget, og det gjør meg trygg på at det vil bli et godt sted å komme til både for pasientene våre og ansatte, sier Pia Wiig, leder ved Regional sikkerhetsseksjon på Dikemark.

Under ett tak

Bygget skal stå ferdig i 2026. Virksomheten som planlegges flyttet til Bærum, er i dag spredt på fem ulike bygg på Gaustad og Dikemark sykehusområde: Regional sikkerhetsavdeling (RSA), regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), lokal sikkerhetsavdeling (LSA) og regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA).
– Denne samlokaliseringen av ulike tjenester vil føre til en mer effektiv bruk av bygninger og ressurser, samtidig som kompetansemiljøet ved Oslo universitetssykehus HF blir styrket, sier Rootwelt.

De ansatte på Dikemark ser frem til å samles i en større enhet.
– Når denne kompetansen samles under ett tak, mener jeg at vi vil være optimalt rigget for å møte de fremtidige utfordringene sikkerhetspsykiatrien står overfor, sier Wiig.
For PUA vil også det å samles under ett tak være en klar fordel.
– Vi ønsker å være et kraftsenter. Målet med å samles, er jo å være sammen for å dra nytte av hverandres kompetanse. Vi er ganske små i dag, så det blir fint å bli en del av et større fellesskap. Vi vil få mer robuste fagmiljø, sier Vibeke Johnsen Mellemsæter, enhetsleder for spesialpoliklinikken og ambulante tjenester ved PUA.

Økt kapasitet

Det er flere årsaker til at det er viktig med nye bygg til psykisk helsevern ved OUS.  I tillegg til dårlig standard på bygningsmassen viser framskrivninger av behov og befolkningsutviklingen i Oslo-området at kapasiteten innen psykisk helsevern må økes.

– Bygging av ny sikkerhetspsykiatri i Bærum er ett av til sammen seks viktige prosjekter i videreutviklingen av OUS. Sammen med psykisk helsevern og rusbehandling, som flytter inn i flunkende nye lokaler på Aker i 2031, står vi godt rustet til å møte kommende behov og til å styrke kompetansemiljøene innen et svært viktig område, sier Rootwelt.

Ny styringsramme

Nybygget i Bærum er kostnadsberegnet til om lag to milliarder kroner (prisnivå januar 2023).
– Selv om den foreslåtte styringsrammen overskrider den tidligere vedtatte rammen med om lag 161 millioner kroner, er det viktig å merke seg at dette er et resultat av de generelle utfordringene mange prosjekter i Helse Sør-Øst RHFs portefølje har møtt. Økte kostnader skyldes også kostnader knyttet til flytting av gartneri tilhørende Ila fengsel og parkering.  Prosjektet har fremdeles økonomisk bæreevne, understreker Rootwelt.

Les mer i styresaken