logo Helse Sør-Øst

Et utvalg med innflytelse

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er involvert i en rekke prosjekter, råd og utvalg både i Helse Sør-Øst og nasjonalt. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en reell premissleverandør i helsetjenesten.

Publisert 03.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

En opptrapping av psykisk helse og rusbehandling, ny anbudsrunde for fysikalsk medisin og rehabilitering, og lange ventelister innen somatikk er noen av de temaene som opptar utvalget. Et todelt helsevesen som bidrar til at ansatte i spesialisthelsetjenesten forsvinner til privat sektor, bekymrer også.

Leder av brukerutvalget, Aina Nybakke, er glad for at psykisk helsevern og rusbehandling er sterkt prioritert i helseforetakene, men hun etterlyser de faktiske resultatene av den oppmerksomheten og de prioriteringen som gjøres.

– Vi ser at behandlingstilbudet i 2023 ikke har vært godt nok. Det er et fokus på psykisk helse som er veldig bra, men prioriterer vi hardt nok? Målsettingen er å styrke tilbudet til rusavhengige, men vi ser ikke at det er oppnådd. Videre skal det økes innen psykisk helsevern, men det står ingen steder hvor mye det skal økes, sier hun.

 

Spiseforstyrrelser

Brukerutvalget har også lenge uttrykt bekymring for tilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser. Tilbudet til barn og unge er styrket, mye takket være påtrykk fra utvalget. Nå er det tilbudet til voksne og spesielt unge voksne som bekymrer.

– De unge over 18 år tilhører voksenpsykiatrien, og den overgangen er viktig å ta hensyn til. I dag er det ikke et reelt tilbud til voksne med spiseforstyrrelser. Det må det satses på, ellers mister de unge tilbudet når de blir voksne, sier Nybakke.

 

Mangler døgnplasser

Brukerutvalget og Nybakke mener det har blitt satset godt på poliklinisk behandling, men hun er bekymret for nedgangen i antall døgnplasser i både psykisk helsevern og rusbehandling.

– Selv om det er flere som teoretisk sett får behandling, er et veldig mange som trenger døgnbehandling, sier hun. Det er ikke sånn at alle pasientene kommer inn med en lett depresjon eller angstdiagnose. Det er stadig mer kompliserte sammensetninger av sykdom med rus og psykoser og ofte med utviklingsforstyrrelser. Vi er bekymret for tilbudet fremover, sier hun.

 

Rehabilitering

En dreining fra lange døgnopphold til mer poliklinikk er en utvikling som også skjer innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Innenfor dette feltet er dette en nødvendig og positiv endring, mener utvalget. Videre understreker de at det er viktig å avklare hva som er spesialisthelsetjenestens rolle og hva kommunene har ansvar for.

– Vi kan ikke prate for hver enkelt diagnose, men vi ser at den retningen som fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering peker ut, vil gi mer likeverdige tjenester og et bedre pasientforløp, sier nestleder i brukerutvalget Odvar Jacobsen.

 

Ventelistene bekymrer

Lange ventelister i somatikken står også på bekymringslisten til brukerutvalget.

– Vi har ikke glemt denne pasientgruppen, selv om psykisk helse og rus er sterkt prioritert, sier Jacobsen.

Mangel på fagpersoner i sykehusene gjør lange ventelister ekstra problematisk. Jacobsen mener det todelte helsevesenet, som har utviklet seg over år, bidrar til dette.

– Dette er et urettferdig system. De private etablerer seg kun i byene der det er mye folk og et godt økonomisk grunnlag for drift. Her henter de inn ansatte fra spesialisthelsetjenesten, og dette er en veldig stor bekymring, sier han.

– Å beholde og rekruttere er veldig viktig. Vi sitter som representanter for de ansatte også, og vi er opptatt av at de skal trives. Uten fagfolk vil ikke dette gå rundt, sier Nybakke.