logo Helse Sør-Øst

Ett ja og ett nei

Beslutningsforum sier ja til å ta i bruk et kreftlegemiddel og nei til å innføre et annet. Beslutningen om to legemidler til behandling av hepatitt C offentliggjøres 7. februar.

Publisert 23.01.2017

​​Beslutningsforum for nye metoders drøftet i sitt møte 23. januar 2017 om fire legemidler skal tas i bruk i offentlige sykehus.

Osimertinib (Tagrisso)

Dette er et kreftlegemiddel til andrelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR) T790M-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Om lag 60 pasienter er aktuelle for denne behandlingen hvert år i Norge.

Sammenliknet med dagens behandling for disse pasientene, finner Beslutningsforum ikke å kunne ta i bruk legemiddelet.

På grunn av manglende overlevelsesdata er det svært stor usikkerhet knyttet til relativ effekt av osimertinib sammenliknet med dagens behandlingstilbud. Saken kan vurderes på nytt når det foreligger tilstrekkelig modne overlevelsesdata.

Ofatumumab (Arzerra)

Legemiddelet er til førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) for pasienter som er uegnet for fludarabinbasert terapi.

10-15 kreftpasienter er aktuelle for behandling med dette legemiddelet hvert år i Norge.

Beslutningsforum for nye metoder sier ja til å innføre legemiddelet.

Fremtidige indikasjoner er ikke omfattet av denne beslutningen, og det må gjøres nye metodevurderinger for nye indikasjoner. Ved fremtidig godkjent utvidelse av indikasjoner for aktuelle medikamenter, skal samme pris gjelde for alle indikasjonene.

Beslutningen om innføring forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå og lik eller lavere pris enn rimeligste variant av rituksimab.

Ofatumumab (Arzerra) skal inngå i fremtidige LIS-anbud for legemidler til behandling av pasienter som har KLL og som er uegnet for fludarabinbasert terapi.

Grazoprevir/elbasvir (Zepatier) og sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa)

Beslutningsforum for nye metoder fattet også avgjørelse for disse to legemidlene til behandling av kronisk hepatitt C.

Les om beslutningene på nyemetoder.no

Mediekontakt for Beslutningsforum for nye metoder er kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815.