logo Helse Sør-Øst

Evaluering av nytt sykehus i Drammen

Helse Sør-Øst har i dag flere byggeprosjekter enn noen gang, både i tidligfase og gjennomføringsfase. Helse Sør-Øst RHF har bestilt en følgeevaluering av nytt sykehus i Drammen, som vil være et viktig erfaringsgrunnlag i senere prosjekter.

Publisert 07.03.2024
En lav vinkelvisning av en bygning
Sykehuset står snart ferdig utvendig

Første del av evalueringen omhandler perioden fra oppstart i 2019 og frem til og med høsten 2023. Det er gjort en innledende evaluering, som lagt frem for styret i Helse Sør-Øst RHF, og som har tatt denne til orientering. Den initielle evalueringen vil bli benyttet videre i følgeevalueringen.

Sykehuset snart ferdigstilt

Nytt sykehus i Drammen nærmer seg ferdigstilling. I løpet av 2024 skal sykehuset være såkalt mekanisk ferdigstilt. I sluttfasen skal det gjøres tester og prøvedrift, og Vestre Viken skal gradvis ta i bruk sykehuset til det er full drift i oktober 2025.

Utfordringer og behov for fleksibilitet

Det er godt kjent at det har vært utfordringer knyttet til dette byggeprosjektet som grunnforhold, forurensing fra gammel industri, prosjektstyring i en pandemitid og økte kostnader knyttet til krigen i Ukraina.

Temaer i evalueringen:

 • Styringsunderlag
 • Prosjektstrategier
 • Prosjektstyring
 • Kostnadsstyring og usikkerhet
 • Fremdrift
 • Organisering og prosjektstyring
 • Overordnet styring

Evalueringen kommer med anbefalinger innenfor alle disse temaene, og disse er referert i styresaken.

Videre følgeevaluering

I det videre arbeidet med følgeevaluering av prosjektet nytt sykehus i Drammen sier Dovre Group Consulting og NEO Consulting at de ønsker å trekke ut læringspunkter og bidra til at kommende prosjekter har et realistisk bilde av utfordringene i prosjektet og gode gjennomføringsstrategier for å håndtere det som måtte komme.

Andre temaer som særlig vil følges opp i den videre evalueringen frem til prosjektet er ferdigstilt er:

 • Digital bygging
 • Prosjektert underlag
 • Sluttfasen
 • Usikkerheter

All den tid dette er en innledende vurdering, vil dette grunnlaget bli benyttet i det videre arbeidet. Aktuelle forbedringspunkter vil bli innarbeidet i både det aktuelle prosjektet og i andre prosjekter i regi av Helse Sør-Øst RHF.

Les styresaken om evaluering