logo Helse Sør-Øst

Flere barn og unge får psykisk helsehjelp

Det er langt flere barn og unge som får behandling for psykiske helseutfordringer enn tidligere. Ved sykehusene i Helse Sør-Øst har aktiviteten økt med nesten 20 prosent sammenliknet med 2019.

Publisert 02.05.2023
Sist oppdatert 30.05.2023
En gruppe mennesker som går

​De tre første månedene i år er det registrert over 160 000 konsultasjoner i psykisk helsevern for barn og unge ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Det er 26 000 flere konsultasjoner enn «normalåret» 2019, noe som tilsvarer en økning på nesten 20 prosent. Økningen er størst ved sykehusene i Oslo og Viken.


– Det har vært et bevisst valg å øke aktiviteten og gi flere barn og unge hjelp, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.

Sykehus/helseforetak Antall hittil i år Antall i samme periode 2019 Endringer i antall Endringer i prosent
Sykehuset Telemark 10 755 9 104 1 651 18,1
Akershus universitetssykehus 31 137  24 746 6 391 25,8
Oslo universitetssykehus 20 959 16 025 4 934 30,8
Sykehuset i Vestfold 16 697 15 001 1 696 11,3
Sykehuset Innlandet 15 604 14 366 1 238 8,6
Sykehuset Østfold 13 800 12 177 1 623 13,3
Sørlandet sykehus 13 023  13 759 -736 -5,3
Vestre Viken 28 002 21 469 6 533 30,4
Diakonhjemmet 3 904 3 522 382 10,8
Lovisenberg 9 277  6 666 2 611 39,2
Totalt i Helse Sør-Øst 163 158 136 835 26 323 19,2

Hun forteller at det er et stort press på psykisk helsevern for barn og unge, og at det er mange som blir henvist. De tre første månedene i år har de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene i Helse Sør-Øst mottatt over 7 000 henvisninger, og det er en økning på 45 prosent sammenliknet med samme periode i 2019.

  2019 2023 Økning i antall Økning i prosent
Januar 1 647 2 240 593 36
Februar 1 655 2 338 683 41
Mars 1 620 2 575 955 59
Totalt 4 922 7 153 2 231 45

I flere år har andelen henvisninger som blir avvist vært på over 20 prosent. Hittil i år er denne andelene redusert til under 20 prosent. 
– Målet er at helseforetakene, i samarbeid med kommunene, finner et godt tilbud til barn og unge, slik at få henvisninger blir avvist, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng. Han påpeker at barn og unges psykiske helse vil være et prioritert område i lang tid framover.