logo Helse Sør-Øst

Foreslår tidligere flytting av bydelene Grorud og Stovner

I et forslag til ny oppgavedeling mellom sykehusene i Osloområdet foreslås det å flytte hele ansvaret for spesialisthelsetjenester for befolkningen i Grorud og Stovner til Aker sykehus allerede på slutten av 2031. Hvis forslaget blir vedtatt, vil Aker sykehus være et helhetlig lokalsykehus for hele Groruddalen når det nye sykehuset står ferdig.

Publisert 08.05.2024
En gruppe mennesker som går rundt i en by

I tidligere planer har det vært skissert en overføring av psykisk helsevesen og rusbehandling fra de to bydelene i 2031, mens en overføring av somatikken har vært planlagt inn i en fase II i siste halvdel av 2030-tallet. Nye framskrivninger viser at kapasiteten ved de nye oslosykehusene er bedre enn tidligere antatt, først og fremst på grunn av en betydelig reduksjon i liggedøgn ved Oslo universitetssykehus. Derfor er en tidligere overføring mulig.

 

Terje Rootwelt
Terje Rootwelt

 

- Det er lang tidshorisont fra planlegging av nye bygg fram til de tas i bruk. Det betyr at vi må justere planene underveis, og nå ser vi at det er mulig å få til denne overføringen tidligere. Det er viktig at vi planlegger for en best mulig pasientbehandling og god samhandling mellom alle aktører med best mulig bruk av tilgjengelige sykehusbygg i Osloområdet , sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

Puslespill

Helse Sør-Øst RHF inviterer nå til høring om «Oppgavedeling og bydelsfordeling mellom sykehusene i Oslo».

Det er et stort puslespill som skal legges i planleggingen av hvordan de eksisterende og planlagte byggene i Oslo kan benyttes på en best mulig måte når Nye Aker og Nye Rikshospitalet tas i bruk i siste del av 2031. Dette inkluderer også kapasiteten ved de private ideelle sykehusene, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet sykehus. Akershus universitetssykehus spiller også en viktig rolle.

I rapporten som nå sendes ut på høring, har en av hovedoppgavene vært å vurdere om de somatiske spesialisthelsetjenestene for bydelene Grorud og Stovner kan overføres fra Akershus universitetssykehus til Oslo universitetssykehus allerede ved ferdigstillelse av Nye Aker og Nye Rikshospitalet mot slutten av 2031. Spesialisthelsetjenester innen somatikk for bydel Alna er allerede besluttet overført til Oslo universitetssykehus fra januar 2026. (lenke til styresak 024-2023 i Helse Sør-Øst RHF)

Det er også sett spesielt på tilhørighet for spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og rus for bydel Sagene, som i dag har indremedisinsk behandling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og øvrige sykehusfunksjoner ved Oslo universitetssykehus HF.

Styret i Helse Sør-Øst RHF skal etter planen behandles saken 27. september 2024.