logo Helse Sør-Øst

Forsterker innsatsen innen psykisk helsevern

Helse Sør-Øst RHF forsterker innsatsen på flere områder for å oppnå målet om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatisk helsetjeneste.

Publisert 08.01.2018
Sist oppdatert 11.01.2018

Innsatsen vil hovedsakelig bli rettet mot å redusere ventetidene innen psykisk helsevern og spesielt for barn og unge. Det har vært en positiv utvikling innen psykisk helsevern for barn og unge de siste månedene, men foretaksgruppen samlet klarer ikke å nå Helse Sør-Øst sitt interne målkrav om en gjennomsnittlig ventetid på 45 dager for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet. Det interne målkravet er 15 dager kortere enn styringsmålet fra eier på gjennomsnittlig ventetid på 60 dager.

I årets budsjett har Helse Sør-Øst RHF særskilt, ut over generelle midler til aktivitetsvekst på alle områder, prioritert 55 millioner kroner til aktivitetsvekst innen psykisk helsevern.

- Helse Sør-Øst RHF har ikke hatt for vane å fordele midler til ett område spesielt. 55 millioner kroner er ikke et stort beløp, men vi mener det vil bidra. Det er et signal om prioritering og vi kommer til å følge opp dette i oppfølgingsmøtene med våre helseforetak og etterspørre hvordan disse midlene brukes. Satsing på psykisk helsevern er en tydelig prioritering fra vår eier og vi vet at det er et udekket behov der ute, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Innsatsteam dreies mot psykisk helsevern

Siden 2014 Helse Sør-Øst RHF hatt et regionalt innsatsteam som har understøttet lokale omstillings- og endringsprosesser. Teamet har bistått ledelsen i 29 poliklinikker og alle har oppnådd gode resultater.

Teamet har så langt blitt prioritert til poliklinikker i somatikk, men det er i 2017 startet prosjekter ved fem poliklinikker innen psykisk helsevern. Det er lagt en foreløpig plan for første halvår 2018 som innebefatter oppstart ved ytterligere en poliklinikk innen psykisk helsevern.

Arbeidet med effektivitet i poliklinikker sees i nær sammenheng med implementering av pakkeforløp i 2018. Teamet vil derfor også benyttes som ressurser for å understøtte implementering av pakkeforløp i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling der det er behov.

- Dette vil være gode bidrag til oppfyllelse av prioriteringsregelen om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatisk helsetjeneste, sier Lofthus.