logo Helse Sør-Øst

Fortsatt positiv utvikling i ventetidene

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet i Helse Sør-Øst er redusert ytterligere siste måned og ligger i mai på 58 dager. Det er godt under kravet om 65 dagers ventetid. Andelen fristbrudd i foretaksgruppen lå i mai på om lag en prosent.

Publisert 23.10.2016

- Jeg er veldig fornøyd med at den positive utviklingen innen fristbrudd og ventetider fortsetter. Det er grunn til å berømme helseforetakenes innsats innen dette området, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst hadde gjennom 2015 tett oppfølging av helseforetakene i arbeidet med å bedre tilgjengeligheten til tjenestene ved å redusere ventetidene. Det ble også satt i gang flere regionale tiltak for å understøtte helseforetakene i dette arbeidet. Ved slutten av året var ventetiden i regionen historisk korte og denne utviklingen har fortsatt inn i 2016.

For Helse Sør-Øst har det vært viktig at arbeidet med å redusere ventetid for nyhenviste pasienter ikke skulle gå på bekostning av kronikere og andre pasienter som er i et forløp. Denne utviklingen har vært fulgt tett og tallene viser at regionen har klart å unngå en slik utilsiktet vridning.

- Derfor har vi samme oppmerksomhet på dette arbeidet også i år, sier Lofthus.


Regional støtte fortsetter og videreutvikles

Det regionale arbeidet er organisert som et prosjekt og skal understøtte helseforetakene med å redusere ventetider, fristbrudd og uønsket variasjon. Oppfølging av målsetningene knyttet til pakkeforløpene inngår også i dette arbeidet. Prosjektet skal også bistå helseforetakene i arbeidet med å tilpasse bemanningsressurser til aktivitet og å sikre god langtidsplanlegging. 

Konkretisert skal prosjektet støtte helseforetakene i å nå følgende mål:

 • Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager
 • Ingen fristbrudd
 • Andel kreftpasienter som registreres i et pakkeforløp skal være minst 70 prosent
 • Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid skal være minst 70 prosent
 • Andel avslåtte henvisninger ved DPS er redusert i forhold til 2015
 • Reduksjon av antall pasienter hvor tentativ dato for start av helsehjelp og tentativ dato for kontrolltimer/ oppfølging er passert skal være minst 70 prosent
 • Alle henvisninger har en vurderingstid under 10 virkedager
  Alle pasienter får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning
 • Alle helseforetak har etablert klare rutiner for aktivitetsbasert bemanningsplanlegging
 • Alle poliklinikker i regionen har en planleggingshorisont for bemanning og timetildelingshorisont på minimum seks måneder