logo Helse Sør-Øst

Fortsetter arbeidet med planlegging av nytt sykehus i Drammen

Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å fortsette arbeidet med planlegging av nytt sykehus i Drammen.  Arbeidet skal tidsmessig tilpasses fremdriften av erverv av sykehustomten.

Publisert 02.02.2017

​I løpet av høsten 2016 er det utviklet tiltak som samlet har bidratt til at kostnadsrammen for nytt sykehus i Drammen er brakt ned til de forutsatte 8,2 milliarder kroner (prisnivå oktober 2015). Konseptet er omarbeidet blant annet ved å bygge høyere, samle lette funksjonsarealer i adkomstbygget og redusere kostnader til grunnarbeider ved å endre plassering av bygget på tomten.

Interne endringer i Vestre Viken HF

Tiltakspakken som ble presentert for styret omfatter også interne endringer av funksjoner og kapasiteter mellom sykehusene i Vestre Viken. Flere funksjoner flyttes fra Drammen til Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og distriktspsykiatrisk senter.  Utover dette er det utarbeidet en omforent tiltakspakke med generelle kostnadsreduksjoner.

I tillegg til investeringsrammen på 8,2 milliarder kroner kommer investeringene i stråleterapi, ikke-byggnær IKT og tomteerverv.

Tomteerverv

Styret ga administrerende direktør Cathrine M. Lofthus fullmakt til å igangsette og gjennomføre ekspropriasjon for erverv av tomt på Brakerøya, herunder søke Drammen kommune om ekspropriasjon og inngå avtale med Drammen kommune om den praktiske gjennomføringen av ekspropriasjonen. Hun fikk også fullmakt til å signere intensjonsavtale med Eidos Eiendomsutvkling AS og Rom Eiendom AS.

Supplerende grunnundersøkelser skal gjennomføres før erverv besluttes.

- Arbeidet med nytt sykehus i Drammen passerer nå en viktig milepæl, mener Cathrine M. Lofthus. Hun har fått ansvaret for å utarbeide mandat for forprosjektfasen.  Styret la vekt på at det sikres bred involvering av de ansatte og brukere i det videre arbeidet med sykehuset.

- Vestre Viken skal arbeide videre med hvordan virksomheten i nytt sykehus skal organiseres, inkludert driftskonsepter, bemanningsplaner og en plan for gevinstrealisering. Dette er en krevende prosess, understreker hun.

Se styresak her