logo Helse Sør-Øst

Går videre med planer for nytt akuttbygg i Kristiansand

Styret i Helse Sør-Øst har i sitt møte 22. november godkjent konseptfasen for prosjektet akuttbygg Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF. Prosjektet innebærer nybygg og ombygging ved eksisterende sykehus i Kristiansand, som blant annet skal omfatte somatiske mottaksfunksjoner og intensiv- og intermediærbehandling.

Publisert 22.11.2023
En bygning med en høyde i bakgrunnen
Skisse nytt akuttbygg Kristiansand Illustrasjon: Ratio Arkitekter

Manglende kapasitet

—Vi har strenge prioriteringer av nye byggeprosjekter i dagens økonomiske situasjon, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Her er det rett og slett manglende kapasitet i dagens bygg som er utslagsgivende.

—Det er plassmangel og kapasitetsutfordringer i dagens akuttmottak. Dagens lokaler er dimensjonert for halvparten av dagens behandlinger i akuttmottaket. I tillegg venter vi at aktiviteten innenfor somatiske akutt- og intensivfunksjoner og operasjon øker i årene fremover, sier Rootwelt.

 

Økonomisk styringsramme på 1,7 milliarder

Økonomisk styringsramme for prosjektet fastsettes til 1 734 millioner kroner (P50- estimat, prisnivå juli 2023) hvorav en øvre ramme til ikke-byggnær IKT inngår med 58 millioner kroner.

Det vil bli søkt om lån fra Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til gjeldende retningslinjer, med mål om at prosjektet sikres finansiering med planlagt oppstart av forprosjekt i 2025.

 

Samarbeid med Kristiansand kommune

Sørlandet sykehus har i mange år hatt et godt samarbeid med Kristiansand kommune om pasientbehandling. Partene ønsker samlokalisering inntil sykehuset på Eg ved at det etableres et kommunalt helsehus som kan bidra til bedre samhandling. Det er etablert en felles visjon om å samle statlige, kommunale og private helse- og helserelaterte funksjoner på Eg.  Samlokalisering av kommunalt helsehus og sykehusets akuttfunksjoner skal legge til rette for at det utvikles tjenester og kompetanse som kommer hele regionen til gode.

Styresak - Sørlandet sykehus HF – konseptfase for akuttbygg Kristiansand (helse-sorost.no)