logo Helse Sør-Øst

God fremdrift i Digital fornying

Det regionale programmet for å fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi rapporterer om god fremdrift i andre tertial 2016. Flere helseforetak har fått nye løsninger på plass i denne perioden, noe som vil bidra til å heve kvalitet og pasientsikkerhet fremover.

Publisert 27.10.2016

​Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 20. oktober 2016 tertialrapporten for Digital fornying. Programmet melder om overordnet høy aktivitet og tilfredsstillende fremdrift.

Viktige milepæler

Den 15. september ble Hewlett Packard Enterprise tildelt kontrakt som ekstern partner for å modernisere regionens IKT-infrastruktur. Anskaffelsesprosessen har pågått i nesten to år og er et resultat av et godt samarbeid i foretaksgruppen. Hewlett Packard Enterprise er allerede kommet i gang og har flyttet inn hos Sykehuspartner. Moderniseringen av infrastrukturen skal skje raskt og med høy kvalitet i sykehusene.  

Ved Oslo universitetssykehus er prosjektet for omlegging av PC-er og nettverk snart avsluttet. Nesten 96 % av alle PC-er i foretaket er byttet ut (cirka 14 400 PC-er), nettverket er modernisert og flere sikkerhetsløsninger er innført. Helsepersonell kan raskere logge seg på og bruke mer tid på pasientbehandling. Over 5 000 brukere er over på løsning for "sikker print". Dette bidrar til at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie.

Prosjektet Regional kurve og medikasjon gjennomfører stadig forbedringer i selve kurveløsningen og arbeider videre med innføring på sengeposter ved Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold. Arbeidet med overgang til den regionale kurveløsningen har også startet ved Akershus universitetssykehus. Kurven brukes for å dokumentere pasientens tilstand, samt hvilken medikamentell- og annen type behandling som pasientene får.

Den 23. september startet den regionale radiologiløsningen opp på Sykehuset Innlandet, etter et langt og krevende prosjekt. Radiologiløsningen er IKT-systemet som brukes til både å arkivere og hente opp røntgen- og andre radiologiske bilder, samt planlegging og oppfølging av pasientene i forbindelse med undersøkelsen. Når alle sykehusene har ett felles system er målet at bildene skal være raskt tilgjengelig, uansett hvilket sykehus i regionen pasienten kommer til.

Både Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner tok i bruk den nye regionale økonomi- og logistikkløsningen 1. juni. Dermed har hele fem helseforetak i regionen tatt i bruk den regionale økonomi- og logistikkløsningen. Innføring ved Sykehuset Telemark og Sunnaas sykehus er godt i gang. Formålet med å innføre en regional økonomi- og logistikkløsning i Helse Sør-Øst er å styrke datakvalitet og styringsinformasjon innen økonomi- og innkjøpsområdet, og dermed legge til rette for god og effektiv drift.

Siste fase av IKT-programmet for nytt østfoldsykehus ble avsluttet 31. august. Mandatet var å få på plass de rest-leveransene som ikke var klar før åpningen av det nye sykehuset, samt å gjøre løsningene mer solide. Løsningene har nå funksjonalitet som gjør sykehuset i stand til å ta disse i bruk på en god måte.  

Noen forsinkelser

Standardisering av felles elektronisk pasientjournal, som sikrer at hele regionen har samme system, er blitt forsinket ved Vestre Viken helseforetak. Dette skyldes at det har vært behov for å omdisponere IKT-kompetanse og dermed justere framdriften ved Vestre Viken. De øvrige helseforetakene har fremdrift i tråd med opprinnelig plan.

Andre forsinkelser i Digital fornying skyldes primært mangel på tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å opprettholde fremdriften, men også kvalitetsutfordringer fra enkelte leverandører. Blant annet er regional medikamentell kreftbehandling forsinket et år for bredding regionalt, mens det lokale pilotprosjektet ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, rapporterer om god fremdrift i henhold til plan.