logo Helse Sør-Øst

Godkjenner kreftmedisiner for nye områder

Norske sykehus kan nå bruke flere kreftmedisiner på nye områder. Det gjelder lymfekreftmedisinen Yescarta, Opdivo til spiserør- og blærekreft og brystkreftmedisinene Lynparza og Keytruda.

Publisert 29.08.2023
Portrettbilde av Terje Rootwelt

– Yescarta-innføringen er et eksempel på at vi har et rammeverk for gen- og celleterapier som fungerer godt. Vi er først ute i Skandinavia med å innføre Yescarta til dette bruksområdet, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av Beslutningsforum.

I alt kan åtte nye metoder brukes på nye områder i norske sykehus etter Beslutningsforums møte 28. august. Til sammen var 13 nye metoder oppe, der fem av dem ikke innføres. Terje Rootwelt hadde sitt første møte som ny leder.

– Det er gledelig for pasienter og helsepersonell at vi i dag kan innføre åtte nye metoder. Vi er tilfreds med at vi kommer fram til avtaler som gjør at prisen står i rimelig forhold til nytten, slik at vi oppfyller prioriteringskriteriene – og at innføringen ikke går utover andre pasientgrupper i for stor grad, sier Rootwelt.

I tillegg til kreftmedisinene innføres morfintabletter i LAR-behandling, Dupixent kan brukes ved alvorlig eksem hos barn helt ned til et halvt års alder, og i behandling av plakkpsoriasis er det nå innført en ny type JAK-hemmer, Sotyktu (deukravacitinib).

Les mer om det siste møtet på nettsidene til Nye metoder.

Fakta om Nye metoder

  • Nye metoder er et prioriteringssystem og skal sikre rettferdig og likeverdig tilgang til nye metoder og legemidler, som er dokumentert trygge og effektive, så tidlig som mulig.

  • Alle - både fageksperter, interesseorganisasjoner, pasienter, legemiddelfirma og andre, kan komme med innspill til nye metoder som skal vurderes.

  • Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke. Det er flere ulike aktører, som fageksperter i sykehusene, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp og brukerrepresentanter, som bidrar, slik at grunnlaget blir best mulig.

  • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier som Beslutningsforum følger. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget: St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no  

  • Beslutningsforum må sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper. Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Derfor må det vurderes om den nye medisinen er så god at den rettferdiggjør at det tas penger fra andre deler av spesialisthelsetjenesten for å ta den i bruk.

  • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. I tillegg bisitter flere aktører - inkludert to brukerrepresentanter, SLV, FHI, Sykehusinnkjøp – de månedlige møtene. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt.