logo Helse Sør-Øst

Har nødvendig økonomisk handlingsrom

- Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for 2018-2021 viser at foretaksgruppen har økonomisk handlingsrom for å planlegge for våre prioriterte investeringsprosjekter, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst. Styret i Helse Sør-Øst RHF ga sin tilslutning til planen i styremøte 15. juni.

Publisert 16.06.2017

​- Foretaksgruppen står overfor store og ressursmessig svært krevende utbyggingsprosjekter i årene frem mot 2030. I tillegg kommer ønsket satsing på digital fornying, forteller Lofthus.

Kvalitet og tilgjengelighet prioriteres

Styret understreket at helseforetakenes arbeid med kvalitet og tilgjengelighet i pasientbehandlingen skal gis høy prioritet gjennom hele perioden, slik at kravene fra eier i de årlige oppdragsdokumentene blir ivaretatt på en god måte.

Administrerende direktør ble bedt om å følge opp helseforetakenes aktivitetsbudsjetter inn mot 2018 og senere årsbudsjetter for å sikre at de krav og føringer som følger av statsbudsjettet det enkelte år blir ivaretatt.  Prioriteringsregelen om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innen somatikk er en sentral føring.

Styret forutsatte at det arbeides med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak for å sikre tilstrekkelig resultatutvikling i perioden, slik at investeringsplanene kan realiseres som forutsatt. Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Styret understreket viktigheten av god ledelse og bred involvering av de ansatte for å sikre realistiske budsjetter og god gjennomføring.

Bekymret for kostnader til legemidler

Da Cathrine M. Lofthus la frem planen for styret pekte hun særlig på at tjenestepriser fra Sykehuspartner HF og kostnader til legemidler er risikofaktorer i forhold til å nå resultatmålene i perioden.  Hun var dessuten bekymret for at årsprognosen hittil i 2017 viser at helseforetakene har utfordringer med å innfri resultatkrav for dette året.

Lofthus pekte på at helseforetakene i tidligere økonomiske langtidsplaner har planlagt positiv utvikling av produktivitet og resultat, men at dette i første rekke har vært basert på betydelig nedbemanning og dermed lavere lønnskostnader. Hun mente at helseforetakenes økonomiske langtidsplaner for perioden 2018 til 2021 i større grad enn tidligere er preget av en realistisk tilnærming, med moderat aktivitetsvekst og svak nedbemanning. Dette innebærer en produktivitetsvekst som er i tråd med historisk utvikling. Samtidig må det arbeides videre med realistiske bemanningsplaner.

Redusere unødvendig variasjon

- Innspillene fra helseforetakene viser imidlertid at det fortsatt er store forskjeller i produktivitet og resultatgrad. Det finnes et betydelig gevinstpotensial ved å redusere unødvendig variasjon, både med hensyn til produktivitet og resultat, samt i forhold til mål knyttet til aktivitet, prioritering, kvalitet og pasientsikkerhet.