logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst fordeler 15 millioner til tjenesteinnovasjon

Ved siden av store forskningsprosjektene skjer det også mye innovasjon i Helse Sør-Øst. Det formidles egne midler til tjenesteinnovasjon. En stor satsing i år er brukerstyrt poliklinikk. I tillegg lyses det ut midler til nye prosjekter og til overføring av gode ideer mellom sykehusene.

Publisert 15.06.2023
Ansatte ser på skjerm
Illustrasjonsfoto

Helse Sør-Øst har i år tildelt midler til 15 nye prosjekter og 8 såkalte ideoverføringer. Det er lagt vekt på spredning både tematisk og geografisk. Det er tildelt midler til åtte av våre helseforetak.

 

Nye prosjekter

Søkerinstitusjon Prosjekt tittel Tildeling Type prosjekt
Oslo universitetssykehus HF Ny samhandlingsmodell for barn og unge med psykiske plager og lidelser i Oslo Universitetssykehus sin sektor  1 000 000  Samhandling
Sykehuset i Vestfold HF Digital Veiledet Smertebehandling 1 000 000   
Sørlandet sykehus HF Mot 2040: Komplekse forløp, storforbrukere og skrøpelige eldre 1 000 000   
Sykehuset i Vestfold HF Vitality - integrerte helsetjenester 1 000 000  Samhandling
Vestre Viken HF Integrerte helsetjenester til skrøpelige eldre med høyt forbruk av helsetjenester og sammensatte behov (IHT). 1 000 000  Samhandling
Vestre Viken HF Min Jordmor 824 000   
Vestre Viken HF Muskelskjelettplager- en ny sømløs behandlingskjede på tvers av sykehus og kommune 978 000  Samhandling
Akershus universitetssykehus HF Grovnerprosjektet - samhandling mellom barnevern og spesialisthelsetjenesten 1 000 000 Samhandling
Sørlandet sykehus HF Delte sykepleierstillinger mellom sykehus og kommune 1 000 000  Samhandling
Oslo universitetssykehus HF Samhandling og brukerrapportering hos barn og unge med overvekt og fedme 500 000   
Sykehuset Østfold HF Sømløs samhandling mellom Sykehuset Østfold og Helsefellesskapet Østfold for Digital Hjemmeoppfølging 943 000  Samhandling
Sykehuset Innlandet HF Samhandling om psykiske helsetjenester for barn og unge i Nord-Østerdal 1 000 000   
Sykehuset Telemark HF Riktigere bruk av psykofarmaka og opioider/ Legemiddelbruk i Telemark 300 000  Samhandling
Oslo universitetssykehus HF Digitalisering av lærings og mestringskurs/ pasient og pårørendeopplæring i helseregionen 1 000 000   
Sørlandet sykehus HF "DigHub" -Idémottak for digitale læringsressurser i pasient- og pårørendeopplæring 1 000 000   
Sum   13.545.000  

 

Ideoverføring mellom helseforetak

Søkerinstitusjon Prosjekt tittel Sum
Sykehuset i Vestfold HF Barn under radaren 300 000 
Sykehuset i Vestfold HF Barne- og ungdomsvennlig sykehus 300 000 
Sykehuset i Vestfold HF Innføre bruk av lystgass ved prosedyrer til barn ved barn og ungdomsavdelingen  160 000 
Sykehuset Innlandet HF Avansert hjemmesykehus for LTMV pasienter ved lungeseksjonen på Gjøvik 300 000 
Sykehuset Innlandet HF Barn som pårørende - Kompetansenettverk Innlandet 300 000 
Sykehuset Innlandet HF Prehospital slagdeteksjon 300 000 
Sykehuset Telemark HF Antibiotikabehandling hjemme på infusjonspumpe 300 000 
Sum   1.960.000