logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst kjøper helsetjenester fra private for over fire milliarder kroner

Helse Sør-Øst RHF gjennomfører i disse dager anbudsprosesser for å kjøpe private helsetjenester innen rehabilitering, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og poliklinisk laboratorievirksomhet. Til sammen kjøper Helse Sør-Øst RHF helsetjenester for nærmere 4,3 milliarder kroner årlig.

Publisert 14.06.2024
Sist oppdatert 27.06.2024

I tillegg til de helsetjenester regionens helseforetak leverer, bidrar private leverandører med å oppfylle Helse Sør-Øst RHF sitt sørge-for-ansvar i regionen, redusere ventetider og gi bedre tilgjengelighet til tjenesten.

 

Ikke bare ventetidsløftet

Gjennom ventetidsløftet har både offentlige og private aktører forpliktet seg til å samarbeide for å utnytte ressursene til beste for pasientene. Helse Sør-Øst RHF inngår nå nye og utvider eksisterende avtaler for å redusere ventetidene – men vi har lenge hatt avtaler om å kjøpe tjenester fra private.

Nye avtaler innen spiseforstyrrelser, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og poliklinisk laboratorievirksomhet har planlagt oppstart i januar 2025. Avtalene innen rehabilitering er sagt opp, og det gjennomføres nå en anskaffelse med planlagt oppstart i januar 2026. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF avtaler innen psykisk helsevern, somatikk, radiologi, samt at det er egne avtaler innen helse og arbeid.

Økt volum innen psykisk helse, hjerte og koloskopi.

Helse Sør-Øst RHF foretar løpende gjennomgang av gjeldende avtaler innen alle fagområder for å vurdere volum opp mot regionens behov. Ved inngangen til 2024 ble avtalene innen døgnbehandling for psykisk helsevern økt med 6 400 liggedøgn. I tillegg ble avtalene innen hjerte utvidet med 1200 utredninger og 150 kontroller.

I mai 2024 er det foretatt en ytterligere utvidelse innen hjerte, og i juni ble avtalene innen koloskopi utvidet med 1500 konsultasjoner for pasienter som henvises direkte fra sykehus.

Koloskopi i Innlandet, Vestfold og Telemark

For å redusere ventetider hos Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Innlandet HF innen koloskopi gjennomføres det en anskaffelse som er geografisk avgrenset. Helse Sør-Øst RHF ønsker å inngå avtale med én leverandør lokalisert i opptaksområdet til Sykehuset Innlandet HF og én til to leverandører lokalisert i opptaksområdet til Sykehuset Telemark HF/Sykehuset i Vestfold HF.  For at flest mulig pasienter skal ha kort reisevei, er det ønskelig at tilbudet er lett tilgjengelig i opptaksområdene.