logo Helse Sør-Øst

Helseforetakene forbereder seg på ny utdanningsmodell for leger i spesialisering

Utdanning av helsepersonell er en av hovedoppgavene til helseforetakene. Fra høsten 2017 iverksettes den største reformen for legenes spesialistutdanning i nyere tid.

Publisert 28.04.2017

​- Dette er en kvalitets- og ansvarsreform med store endringer knyttet til innhold og oppgaver i utdanningen, samt endringer i ansvar og roller, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Torsdag 27. april orienterte hun styret om arbeidet med innføring av ny modell for spesialistutdanning i Helse Sør-Øst, med særlig vekt på del 1 av utdanningen.

Organiseringen og ansvaret for spesialistutdanningen for leger har vært uendret i mange år, selv om det har vært store organisatoriske endringer i helsetjenesten. Hensikten med den nye modellen er at utdanningen skal innrettes mot fremtidens utfordringer, endringer i pasient- og legerollen og reformene i helsetjenesten. Ordningen tar utgangspunkt i at spesialiseringen i første rekke skjer gjennom praksis i sykehusene. I den nye modellen har det enkelte helseforetak fått større ansvar for utdanningen og må planlegge hele utdanningsløpet for hver spesialitet. Helseforetakene og sykehusene er derfor godt i gang med å etablere utdanningsplaner for del 1, styrke kompetansen innen veiledning og supervisjon og sørge for at det settes av tid til læringsaktivitetene. Det nye IKT-systemet for oppfølging av utdannings- og kompetanseplanene for hver lege i spesialisering i del 1 er også snart klart til å tas i bruk.

Spesialitetsutdanningen vil bestå av tre deler: Del 1 erstatter dagens turnustjeneste, del 2 har felles plattformer innen indremedisin og kirurgi og del 3 er unik for hver spesialitet. I den nye modellen fastsettes læringsmål som legene skal oppnå. I løpet av de første 12 månedene i sykehus skal hver lege i spesialisering i del 1 oppnå 38 kliniske læringsmål (16 læringsmål i tillegg for de som har psykiatri) og 24 læringsmål innen de nye felles kompetansemodulene. Felles kompetansemoduler skal blant annet gi breddekompetanse innen etikk, kommunikasjon, pasient- og brukermedvirkning, kvalitet og pasientsikkerhet, mens de kliniske læringsmålene blant annet omfatter utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging.

Det er på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet at helseregionene innfører en ny modell for spesialistutdanning for leger. De fire helseregionene har etablert et samarbeidsprosjekt som involverer en rekke sentrale aktører. Helse Sør-Øst RHF leder og koordinerer dette arbeidet. Administrerende direktør er tilfreds med at det tverregionale arbeidet er i henhold til plan og at prosjektledelsen sammen med Regionalt utdanningssenter bidrar til å støtte sykehusenes arbeid med oppstart av del 1 av ny spesialistutdanning.

Les mer om orienteringen til styret i Helse Sør-Øst RHF